//

Temel Dini Bilgiler

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)

A-    ÖNCEKİ DURUM: Hz Muhammed (as) dan önce Ahlak, adalet insanlık diye bir şey yoktu. Cehalet, zulüm, akla hayale gelmedik kötülükler dünyanın üzerine karabulutlar gibi çökmüştü. Kadınlar, kızlar ve zayıf insanlar bir eşya gibi alınıp satılıyordu. Acıma diye bir duygu kalmamıştı. İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara tapacak kadar alçalmıştı. İçki kumar, fuhuş ve her türlü ahlaksızlık her tarafa yayılmıştı. Kur’anın […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Çeşitli Dualar

Dua, çağırma sığınma, istek ve yalvarıştır. Dua, yaratılanla yaratan arasında manevi köprüdür. Dua, ibadettir Dua, kazayı belayı defeder. Dua, mü’minin silahıdır Dua aczin ifadesidir. Dua, yüce Allah’ın emridir. “Bana dua edin” buyurmuştur Dua güç ve kuvvet kaynağıdır.  Dua eden kendini güçlü hisseder, güven içinde olur. Dua şifa kaynağıdır,stresin ilacıdır.  Dua, insanı rahatlatır. Peygamber (as): Dua, belayı karşılar” buyurur. Ramuz’el Ehadis:207/16) […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Ayete’l Kürsi Duası

  Dinle: [Audio clip: view full post to listen]   Okunuşu: “Allâhü lâilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm. Lâ-te’huzuhû sinetün velâ nevm.Lehû mâ fi’ssemâvâti vemâ fi’l-ard. Men-zellezî yeşfe’u indehû illâ bi-iznih. Ya’lemu mâ-beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yuhîtûne bişey’in min-ilmihî illâ bi-mâ şâe’. Vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-arda velâ ye’ûdühû hifzuhumâ ve hüve’l-aliyyü’l-azîm.”     Anlamı: (Allah O’ndan başka tanrı yoktur; o, hayydir, kayyûmdur. Kendisine […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (4)

Konut Duaları

Birinci Konut Duası Dinle: [Audio clip: view full post to listen]   Okunuşu: “Allâhümme innâ neste’înüke ve nestağfiruke ve nestehdîk. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyke ve netevekkelü ayeyk. Ve nüsnî aleyke’l-hayra küllehû neşküruke ve lâ nekfürük. Ve nahle’u ve netrukü men yefcürük.”     Anlamı: (Allah’ım biz senden yardım isteriz, günahlarımızı örtmeni, doğru yola iletmeni dileriz. Allah’ım! Sana iman […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (2)

Allahümme Rabbena Duası

Dinle: [Audio clip: view full post to listen]   Okunuşu: “Allahümme Rabbenâ Âtina fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve Kınâ azâb’n-nar.” “ Rabbenağfirlî ve li-valideyye ve li’l-mü’minîne yevme yekumü’-hisâb.”   Anlamı: (Allah’ım! Bize bu dünyada iyilik ve güzellik, âhirette de iyilik ve güzellik ver bizi rahmetinle cehennem azabından koru. Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı, babamı ve bütün mü’minleri, hesap görüldüğü, […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (2)

Allahümme Salli ve Allahümme Barik Duaları

Allahümme Salli Duası Dinle: [Audio clip: view full post to listen]   Okunuşu: Allahümme Salli Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme inneke hamîdün mecîd.   Anlamı: Allah’ım İbârahim’e ve yakınlarına rahmet ettiğin gibi Muhammed’e, O’nun evlat ve yakınlarına da rahmet et; muhakkak ki sen övülmeye lâyık ve yüce şan sahisin.     Allahümme […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (2)

Ettehiyyatü Duası

  Dinle: [Audio clip: view full post to listen]   Okunuşu: “Ettehiyyâtü lillâhi ve’s-salavâtü ve’t-tayyibat. Esslamü aleyke eyyü-he’n-nebiyyü ve rahmetullaâhi ve berekâtüh. Es-selâmü aleynâ ibâdillaâhi’s-salihîn. Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühâ ve resûlüh.”   Anlamı: (Dil ile, beden ve mal ile olan ibâdetlerin hepsi,) yalnız Allah’adır. Ey mertebesi yüce olan Nebi Muhammed! Allah’ın selamı,  ve bereketi sana […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Sübhaneke Duası

  Dinle: [Audio clip: view full post to listen]   Okunuşu: “Sübhânekâllahümme ve bi- hamdik ve tebârak’esmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâüke) ve lâ ilâhe gayrük.”   Anlamı: Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pâk ve uzaksın. Seni dâima ve böyle anlar ve överim. Senin adın mübârektir. Azamet ve Ceâlin yüksektir. – Seni övmek yücedir- ve Senden başka tanrı yoktur.)   […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Nas Suresi

  Dinle: [Audio clip: view full post to listen]   Okunuşu : Bismillâhhirrahmânirrahîm. Kul eûzü bi-Rabbi’n-nâs. Meleki’n-nâs. İlâhi’n-nâs. Min şerri’l-vesvâsi’l-hannâs. Ellezî yüvesvisü fi sudûri’n-nâs. Minel-cinneti ve’n-nâs.”   Anlamı: 1,2,3,4,5,6. De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (İnsan Allah’ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların İlâhına sığınırım!        

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Felak Suresi

Dinle: [Audio clip: view full post to listen]   Okunuşu: Bismillâhhirrahmânirrahîm. “Kul eûzü bi-Rabbi’l-felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri gâsikın izâ vakab. Ve min şeri’n-neffâsati fi’-ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.”   Anlamı: 1,2,3,4,5. De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

İhlas Suresi

  Dinle: [Audio clip: view full post to listen]   Okunuşu: Bismillâhhirrahmânirrahîm. “ Kul Hüve’llâhü ehad. Allâhü’s-samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem-yekün lehû küfüven ehad.   Anlamı: 1,2,3,4. De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.      

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Tebbet Suresi

  Dinle: [Audio clip: view full post to listen]   Okunuşu: Bismillâhhirrahmânirrahîm. “Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâağnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyaslâ nâran zâte-leheb. Ve’mraetühû hammalâte’l-hatab. Fî cîdihâ hablün min mesed.”   Anlamı: 1,2,3,4,5. Ebu Leheb’in iki eli kurusun! Kurudu da. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O alevli bir ateş yanacak. Odun taşıyıcı olarak ve boynunda […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Nasr Suresi

  Dinle: [Audio clip: view full post to listen]   Okunuşu:Bismillâhhirrahmânirrahîm. “ İzâ câe nasru’llahi ve’l-feth. Ve raeyte’n-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bi-hamdi Rabbike ve’stağfirh. İnnehû kâne tevvâbâ.”   Anlamı: 1,2,3. Allah’ın yardımı zaferi gelip de insanların bölük bölük Allh’ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit  Rabbine hamdederek O’nu tesbit et ve O’ndan mağrifet dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (1)

Kafirun Suresi

  Dinle: [Audio clip: view full post to listen]   Okunuşu: Bismillâhhirrahmânirrahîm. “Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Velâ ene âbidün mâ abedtüm. Velâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm ve liye dîn.”   Anlamı: 1,2. (Resûlüm!) De ki: Ey kâfirler! Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. 3. Siz de taptığıma tapmıyorsunuz. 4. Ben […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Kevser Suresi

  Dinle: [Audio clip: view full post to listen]   Okunuşu: Bismillâhhirrahmânirrahîm. “İnnâ a’taynâke’l-kevser. Fesalli li-Rabbike ve’nhar. İnne şânieke hüve’l-ebter.”   Anlamı: 1,2,3 (Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser’i verdik. Şimdi sen rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.  

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Yukarı Git