Esmau’l Hüsna – Allah’ın İsimleri

      A – ESMÂU’L HÜSNA ve OKUNUŞU

Cenab-ı Allah’ın 99 güzel ismi vardır. Bunlara Esmâu’l Hünsa denir. Bu isimler şunlardır.

 

      B – ESMÂU’L – HÜSNÂNIN ANLAMLARI:

1 .     Allah: Alemlerin Rabbine ait özel isimdir.

2.      Rahman: Bütün canlılara rızık veren, acıyan.

3.      Rahim: Ahirette inananları acıyan.

4.      Melik: Her şeyin hakimi

5.      Kuddüs: Hiçbir noksanı olmayan

6.      Selâm: Kullarını selâmete çıkaran.

7.      Mü’min: Kendisine sığıranları koruyan.

8.      Müheymin: Yarattıklarını gözeten, kollayan.

9.      Aziz: Üstün, güçlü kuvvetli olan.

10.    Cebbar: Dilediğini yaptırmaya gücü olan.

11.    Mütekebbir: Her zaman büyüklüğünü gösteren.

12.    Hâlık: Yaratan, yoktan var eden.

13.    Bâri: Her şeyi kusursuz yaratan.

14.    Musavvir: Her şeye şekil veren.

15.    Gaffar: Affı çok olan.

16.    Kahhar: Kahreden, cezalandıran.

17.    Vehhab:  Bağışlayan, ihsan eden.

18.    Rezzak: Rızık veren.

19.    Fettah: Kapıları açan, sıkıntı gideren.

20.    Alîm: Gizli, açık, geçmiş, gelecek her şeyi bilen.

21.    Gâbız: Sıkan, daraltan.

22.    Bâsıt: Açan, genişleten.

23.    Hâfız: Koruyup gözeten, muhafaza eden.

24.    Râfi: Dereceleri yükselten.

25.    Muiz: İzzet veren.

26.    Müzil: Hor, hakir eden.

27.    Basir: Her şeyi gören.

28.    Semî: Her şeyi işiten.

29.    Hakem: Hükmeden, yerine getiren.

30.    Adl: Adil davranan.

31.    Latîf: Her şeyin inceliklerini bilen.

32.    Habîr: Her gizlilikten haberdar olan.

33.    Halîm: Suçluya süre veren.

34.    Azîm: Azametli, yüce olan.

35.    Gafûr: Affı, bağışlaması çok olan.

36.    Şekûr: Rızası için yapılanlara cevap veren.

37.    Âlî: Yüce olan.

38.    Kebir: Büyük olan.

39.    Hafîz: Her şeyi muhafaza eden.

40.    Mugîd: Her canlının rızkını veren.

41.    Hasîb: Her şeyin hesabını bilen.

42.    Celil: Celal ve azamet sahibi olan.

43.    Kerim: Cömert olan

44.    Rakîb: Her şeyi kontrol altınta tutan.

45.    Mucîb: Duaları kabul eden.

46.    Vasi: Gücü sınırsız olan.

47.    Hakîm: Hikmet sahibi olan.

48.    Vedûd: Çok seven, çok sevilen.

49.    Mecîd: Şanı büyük olan.

50.    Bâis: Ölüleri dirilten.

51.    Şehîd: Her zaman her yerde var olan.

52.    Hakk: Varlığı hiç değişmeyen.

53.    Vekîl: Tevekkül edenlerin işini iyi eden.

54.    Kaviy: Güçlü olan.

55.    Metîn: Çok sağlam olan.

56.    Veliyy: İnananların dostu olan.

57.    Hamîd: Kendine hamd edilen, şüredilen.

58.    Muhsî: Her şeyin sayısını bilen.

59.    Mübdî: Her şeyi ilk yaratan.

60.    Muîd: Öldüren ve dirilten.

61.    Muhyî: Can veren, hayat veren.

62.    Mümît: Ölümü yaratan, öldüren.

63.    Hayy: Ezelden ebede diri olan.

64.    Kayyûm: Her şeyi ayakta tutan, idare eden.

65.    Vâcid: Kimseye muhtaç olmayan.

66.    Mâcid: Şanı büyük olan.

67.    Vâhid: Bir olan, benzeri olmayan.

68.    Samed: Her şey kendine muhtaç olan, kimseye muhtaç olmayan.

69.    Kâdir: İstediğini yapmaya gücü yeten.

70.    Muktedir: Dilediğini yapan.

71.    Mukaddim: İstediğini öne alan.

72.    Muahhir: İstediğini geri bırakan.

73.    Evvel: Evveli olmayan.

74.    Ahir: Varlığının sonu olmayan.

75.    Zahir: Her şeyde görünen.

76.    Bâtın: Gizli olan.

77.    Vâlî: İşleri yürüten, idare eden.

78.    Müteâli: Aklın aldığı her şeyden yüce olan

79.    Berr: Kullarına iyiliği bol olan.

80.    Tevvâb: Tövbeleri kabul eden.

81.    Müntekım: Suçluları cezalandıran.

82.    Afüvv: Bağışlayan.

83.    Raûf: Suçluları acıyan.

84.    Malik’ül-Mülk: Mülkün ebedi sahibi olan.

85.    Zülcelâl Velikram: Büyüklük ve kerem sahibi olan.

86.    Muksit: Adaletle muamele eden.

87.    Câmi: Kıyamet günü yaratıkları toplayacak olan.

88.    Ganîy: Çok zengin olan.

89.    Muğnî: Dilediğini zengin eden.

90.    Mâni: Dilediğini engelleyen, izin vermeyen.

91.    Dâr: Dilediğine zarar veren.

92.    Nâfi: Dilediğine fayda veren.

93.    Nûr: Alemleri aydınlatan.

94.    Hâdî: Doğruluğu gösteren, hidayet eden.

95.    Bedî: Her şeyi örneksiz yaratan.

96.    Bakî: Varlığının sonu olmayan.

97.    Vâris: Mülkün gerçek sahibi olan.

98.    Reşîd: Doğru yolu gösteren.

99.    Sabûr: Çok sabırlı olan.

 

      C – KUR’AN ve HADİSLERDE ALLAH’IN İSİMLERİ

      Kur’an’da şöyle buyrulur:

– “En güzel isimler Allah’ındır.” (A’raf:180)

– “Allah, kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler O’na mahsustur.” (Tâhâ:8)

– “İster ‘Allah’ deyin, ister ‘Rahman’ deyin. Hangisini derseniz olur. Çünkü en güzel isimler O’na hastır…” (İsra:110)

– “O; yaratan, var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar, O’nun şanını yüceltmektedir. O; galiptir, hikmet sahibidir.” (Haşr:24)

 

*                 *               *

 

Allah’ın güzel isimleriyle ilgili peygamber (as) da şöyle buyurmuştur:

– “Allah’ın 99 ismi vardır. Bu isimleri ezberleyen cennete girer. Şüphesiz Allah tektir, teki sever.” (Müslim:8/164) + (B.H.Kül:1/242)

– “Allah’ın 99 ismi vardır. Yüzden bir eksik. O, tektir. Teki sever. Kim bu isimleri sayar, ezberlerse cennete girer.” (İ.Canan, Hadis Ans:5/536 – 542 + 17/524)

Cenab-ı Allah’ın güzel isimlerini okuyana, ezberleyene müjdeler vardır.

 

D – ESMÂU’L – HÜSNAYI OKUMAK

a) Allah’ın güzel isimlerini nasıl okuyabiliriz?

1. Tektek okuyabileceğimiz gibi birbirine bitiştirerek de okuyabiliriz.

2. Her ismin başına eliflam getirerek okumanın daha uygun olacağı ifade edilmiştir. Er-Rahman, Er-Rahim gibi…

3. Başa “ya” getirerek de okuyanlar olmuştur. Ya Rahman, Ya Rahim gibi…

4. Her ismin sonunda “Celle Celalüh” demek saygı bakımından daha uygundur. Ya Rahman celle celelüh gibi…

5. Emsâu’l – Hüsna’nın başında: “Lâilâhe İllallahü Vahdehûla Şerikeleh. Lehülmülkü Velahül Hamdü Biyedihil Hayr Vehüve Ala Külli Seyin Kadir. Lâilahe İllallahü Lehül Esmâu’l – Hünsa” diye başlamak tavsiye edilmiştir. (Bak:İ.Canan Hadis Ans:17/524)

 

      b) Esmâu’l Hüsna’yı okumanın faydaları:

      Esmâu’l Hüsna’yı okumanın, onunla dua etmenin faydaları çoktur.

Bu konuda Taşköprülü Zâde şöyle der: “Bilmiş ol ki nefis, semavi kitaplardaki Cenab-ı Allah’ın güzel isimleriyle ve dualarla meşgul oldukça mânevi bir yöne doğru yönelmeye başlar. Bu yöneliş, kişiyi niyet ve gayesinin dışındaki şeylerden uzaklaştırarak belli bir yöne doğru sevk eder. Bu isim ve dualarla meşgul olan kimsenin istidadı nisbetinde feyizlenme ve nurlanma meydana gelir.”

Cenab-ı Allah’ın güzel isimleri, Salih bir kimsenin dilinden okunursa, Allah’ın izniyle şifa hasıl olur.

Cenab-ı Allah’ın güzel isimlerinin her biri sırlarla doludur. Allah’ın isimlerini okuyarak şifa dilemenin hiçbir mahsuru olmadığı açıklanmıştır.

Cenab-ı Allah’a güzel isimleriyle hitab edip, dua edilmesi, duanın kabulüne sebep olur. Hangi ismi söylenirse söylensin Allah: “Buyur kulum” der.

Esmâu’l – Hüsna’yı okuyan dua etmiş, Rabbine sığınmış ve Allah’ı zikretmiş olur.

Esmâu’l – Hüsna’yı okuyanı muhafaza eder, şerlilerden, belalardan korur.

Okuma alışkanlığı olan sıkıntılardan kurtulur. Umduğuna nail olur. Kalbi nurlanır, yüzü güzelleşir, rızkı genişler, ölümü güzel olur. O kimseyi Hakk sevdiği gibi halk da sever.

Cenab-ı Allah; Kur’an’da, Esmâu’l – Hünsa ile dua etmemizi istiyor ve şöyle buyuruyor:

– “En güzel isimler Allah’ındır. O halde O’na o güzel isimlerle dua edin. O’nun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır.” (A’raf:180)

 

E – ESMÂU’L – HÜSNA ve “ALLAH” ADI

Cenab-ı Allah’ın 99 güzel ismi Kur’an’da geçer. Bu 99 ismin dışında Rab, Mevlâ, Hakk adları da Kur’an’da zikredilmiştir.

“Allah” adı özeldir. ALLAH, ismi azamdır. Bütün isim ve sıfatları içine alır.

“Lillah” dense de, “Lehü” deseniz de “hû” deseniz de yani harfleri birer birer eksiltseniz de gene mânâ değişmez. “Allah” denmiş olur.

“Allah” lafzı hiçbir şeye, hiçbir kimseye isim olarak verilemez.

“Allah gibi” denilerek benzetme yapılamaz.

Allah’ın 99 isminden Allah’ın zatına mahsus sıfatlar da başkasına ad olarak verilemez. Ancak Abdullah, Feyzullah, Nurullah, Seyfullah gibi isimler verilir. Rahim, Rahman, Samed, Muktedir isimleri verilmemelidir. Ancak Abdurrahman, Abdurrahim denilebilir.

Peygamberin adının ve Allah’ın sıfatlarından biri isim olarak verilirken iyi düşünülmelidir. Evvela o isme layık olarak yetiştirilmelidir. İnsan dövülebilir, sövülebilir, hakarete uğrayabilir. Bir kötülüğe bulaşabilir.

“Allah” lafzı oraya buraya yazılmamlıdır. Mesela; seccadeye, elbiseye, yatak çarşafına, yastığa, ambalaj kağıdına, ayakkabıya “Allah” adı yazılamaz, hakaret olur. İnsan vücuduna dövme yaptırılamaz.

“Allah” yazan kolye, rozet takılmamalıdır.

Peygamber (as) ın “Muhammed Rasûlallah” yazılı mührü vardı. Onu yüzük olarak yanında taşırdı. Onunla hiçbir zaman tuvalete girmemiştir.

 

F – ESMÂU’L – HÜSNA İLE DUA ETMEK

      Cenab-ı Allah: “Ben kulumun zannına göreyim. Beni nasıl zannederse ben öyleyim.” Buyuruyor. (İ.Canan, Hadis Ans:16/260)

Peygamber (as) da: “Cenab-ı Allah hakkında hüsnü zanda bulunun. Hüsnü zan güzel bir ibadettir.” (Age:261)

Ayet ve hadislerde Esmâu’l – Hüsna ile dua etmemiz tavsiye edilmiştir. (A’raf:180)

Allah’ın isimlerinden biri söylendiği zaman Cenab-ı Allah: “Buyur Kulum!” der. Esmâu’l – Hünsa okunur ondan sonra dua edilirse, duaların kabul edileceği umulur.

Kulun, duaya ihtiyacı vardır. Kur’an’da Allah; “Dua edin, kabul edeyim!” diyor. Dua ile insan durulur, sakinleşir.

İnsan hayatında maddi şeylerin bittiği yerde, inanç devreye girer ve dua başlar.      Esmâu’l Hünsa ilâhi terapidir. Okunduğu, dinlendiği zaman depresyonu önlediği tesbit edilmiştir.

Ya Rabbi! Esmâu’l – Hünsa hürmetine bizi affet, bizi sev, sevdir, yaptığımız ve yapacağımız dualarımızı, ibadetlerimizi kabul et. Bizi 99 güzel isminin tecellisine mahzar buyurduğun kullarından et. AMİN.

 

 

 


Bu yazıyı 4.685 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.