İNSANI ALÇALTAN EVLERİ YIKAN TOPLUMU YAKAN ZİNA

Zina insan, aile ve top­lum için en büyük teh­li­kedir. 

Geç­miş­te zi­na­nın ya­yıl­dı­ğı top­lum­la­ra ba­ka­cak olur­sak on­la­rın he­la­kı­na sebep ol­du­ğu­nu gö­rü­rüz. 
Dinde zina en büyük gü­nah­lar­dan biri sa­yıl­mış-tır. Top­lum ah­la­kın­da da utanç ve­ri­ci bir ayıp­tır. 
Bugün zina yü­zün­den nice aile yu­va­la­rı da­ğıl-mak­ta, nice yav­ru­lar or­ta­da kal­mak­ta­dır. Top­lu­mun­da te­me­lin­den sar­sıl­ma­sı­na neden ol­mak­ta­dır. 

Zina, ya­pıl­dı­ğı yerde ve sa­de­ce ya­pan­lar ara­sın­da kal­maz. Pis ko­ku­nun et­ra­fa ya­yıl­dı­ğı gibi ya­yı­lır. Bun­dan her­kes et­ki­le­nir, genel ahlak bo­zu­lur, bir­çok kö­tü­lük­le­rin ka­pı­sı­nı ara­lar. 

Zina, zevke değil, ya­pan­la­rın he­la­kı­na neden olur; sağ­lık­la­rı bo­zu­lur. Dü­zen­le­ri bo­zu­lur, psi­ko­lo­ji­leri bo­zu­lur. Aile­de bir nu­ma­ra­lı ci­na­yet ve ay­rı­lık se­bebi­dir. 
Zi­na­nın et­ki­si si­li­nip yok olmaz. O, çık­ma­yan kara bir leke ola­rak in­san­la be­ra­ber me­za­ra girer. Zina, belâ ve mu­si­bet­le­rin­de se­be­bi­dir. Zina yapan­lar Allah’ın lâ­ne­ti­ne uğ­rar­lar. Allah’ın ga­za­bı­nı hak eder­ler. İşte helak olan lut kavmi, Pom­pei halkı apa­çık ör­nek­tir. Zevk ge­mi­si Ti­ta­nik mesaj verir. İnsan­lar ve top­lum­lar ken­di­le­ri­ni, ah­lak­la­rı­nı de­ğiş­tir­me­dik­çe, yani ce­za­yı hak et­me­dik­çe Allah onla­rı ce­za­lan­dır­maz. (Rad Sû­re­si:11) (Enfal:53)

Zi­na­nın ya­yıl­dı­ğı top­lum­lar­dan iyi hal çekip alınır. Hak et­tik­le­ri ce­za­ya çarp­tı­rı­lır­lar. 

ZİNA VE ZİNA ÇEŞİTLERİ

Zina, Ce­nab-ı Allah’ın kesin ola­rak ya­sak­la­dı­ğı nikah dışı iliş­ki­dir. 

Zina, dav­ra­nış bo­zuk­lu­ğu­dur. En büyük ah­lak­sızlık­lar­dan bi­ri­dir. 

Zina çeşit çe­şit­tir:

– Din­den çıkan eşle be­ra­ber­lik,

– Nikah ön­ce­ki iliş­ki, 

– Bo­şa­nan­la­rın be­ra­ber­li­ği,

– Nifas ve ayhali eşle iliş­ki, 

– Muta ni­ka­hı son­ra­sı iliş­ki, 

– Üze­rin­de nikah olan ka­dı­nın ev­li­li­ği,

– Müs­lü­man ka­dı­nın gayri müs­lim er­kek­le iliş­ki­si,

– Er­ke­ğin er­kek­le veya hay­van­la olan iliş­ki zi­nadır. 

– Evle ol­ma­yan iki cin­sin bir­bi­ri­ne şeh­vet­le dokun­ma­sı ve bak­ma­sı da zina hük­mün­de­dir. 

Ce­nab-ı Allah zi­na­yı ya­sak­lar­ken, zi­na­ya gö­tü­ren dav­ra­nış­la­rı da ya­sak­la­mış­tır. İnsan or­gan­la­rı­na sahip ol­maz­sa zi­na­dan ko­ru­na­maz. Bak­mak, do­kun­mak cin-sel duy­gu­yu ha­re­ke­te ge­çi­rir. Bak­mak kadar bak­tırmak da ba­kıl­ma­sı­na neden olmak da ya­sak­lan­mış­tır. Yal­nız er­ke­ğin bak­ma­sı değil ka­dı­nın bak­ma­sı da ya-sak­lan­mış­tır. (Nur:30-31 + Mü’min:19)

Kadın, gi­yi­mi, dav­ra­nış­la­rı, ko­nuş­ma­sı ile ken­di-si­ni ko­ru­maz­sa, oda so­rum­lu olur. Ay­rı­ca kadın er­kek­le yal­nız kal­ma­sı ha­lin­de üçün­cü­sü şey­tan olur, on­la­rı tah­rik eder. 

Ama olan Ümmü Mek­tum’un oğlu ile pey­gam­ber (as) eve gel­miş­ti. Hz. Aişe va­li­de­mi­ze yan odaya geçme­si­ni is­te­yin­ce “O ama” de­miş­ti. Pey­gam­ber (as) ona: “O ama ise sende mi ama­sın” de­miş­ti. 

Ce­nab-ı Allah mü’min ka­dın­la­ra:

– “Eğer Allah’tan kor­ku­yor­sa­nız ya­ban­cı er­kek­lere karşı çe­ki­ci bir eda ile ko­nuş­ma­yın sonra kal­bin­de kö­tü­lük olan kimse ümide ka­pı­lır.” (Ahzab:32) diye uyar­mış­tır. 

Ko­nuş­mak gibi din­le­mek de in­san­da kötü duy­gu­lar uyan­dı­rır. Kı­sa­ca­sı her or­ga­nın dik­kat edil­mez­se zi­na­sı olur. 

ZİNANIN NE­DEN­LERİ

Zina kesin ola­rak haram kı­lı­nır, ya­sak­la­nır­ken zi­na­ya sebep olan söz­ler, dav­ra­nış­lar ve zi­na­ya gö­türen ne varsa ya­sak­lan­mış­tır. 

Pey­gam­ber (sav) bir ha­dis­le­rin­de şöyle bu­yu­ruyor:

“İnsa­noğ­lu­na zi­na­dan na­si­bi tak­dir edil­miş­tir. İnsa­noğ­lu mu­kad­der olan abu akı­be­te eri­şe­cek­tir. Göz­le­rin zi­na­sı; ya­ban­cı ka­dın­la­ra şeh­vet­le bak­mak­tır. Ku­lak­la­rın zi­na­sı; din­len­me­si haram olan söz­le­ri dinle­mek­tir. Dilin zi­na­sı; söy­len­me­si haram olan söz­ler söy­le­mek­tir. Elin zi­na­sı; ya­ban­cı bir ka­dı­na do­kunmak­tır. Ayak­la­rın zi­na­sı; gi­dil­me­si haram olan yer­le­re gi­dil­mek­tir. Kal­bin zi­na­sı da; zi­na­yı te­men­ni et­mek­tir. Te­na­sül or­ga­nı kal­bin te­men­ni­si­ni ya ger­çek­leş­ti­rir ya da ka­çı­na­rak ya­lan­lar.” (Ri­ya­zu’s-Sa­li­hın:1653)

Kur’an’ın ifa­de­siy­le:

– “Kulak, göz, gönül yap­tı­ğı iş­ler­den so­rum­lu­dur” (İsra:36)

– “Zi­na­ya yak­laş­ma­yın” (En’am:151) Bu­ra­da “Yak­laş­ma­yın” diyor “Yap­ma­yın” değil. Zi­na­ya gö­tü­ren öp­me­yi, do­kun­ma­yı, bak­ma­yı, ya­sak­lı­yor. Bir ha­dis­te:
– “Göz­le­rin zi­na­sı bak­mak, el­le­rin zi­na­sı do­kunmak, ayak­la­rın zi­na­sı kötü dü­şün­ce ile ka­dı­nın ar­dından yü­rü­mek ve onun­la be­ra­ber yü­rü­mek­tir” buy­rulu­yor. (Kalp­le­rin keşfi:145)

– Bir başka ha­dis­te de pey­gam­ber (as): “Gözün zi­na­sı bak­mak, ku­la­ğın zi­na­sı din­le­mek, elin zi­na­sı tut­mak, aya­ğın zi­na­sı yü­rü­mek, nef­sin zi­na­sı ar­zu­lamak­tır” (Bu­hâ­ri, İsti’zân:12)

Enes (ra) an­la­tı­yor:

Hz. Osman’ın ya­nı­na gi­di­yor­dum. Yolda bir kadın gör­düm. İste­me­ye­rek gözüm ona ili­şi­ver­di. Hz. Osman’ın ya­nı­na gel­di­ğim­de bana dedi ki:

– Ya­nı­ma göz­le­rin­de zina iz­le­ri bu­lun­du­ğu halde gel­me­n cid­den beni şa­şır­tı­yor!

– Allah’ın el­çi­sin­den sonra vahiy mi geldi yoksa? Dedim. 

– Hayır! Lakin sadık (ya­nıl­ma­yan) bir fe­ra­se­ti­miz var ce­va­bı­nı verdi. 

Bak­ma­nın adını gözün pa­sı­nı silme ola­rak al­gı­layan­lar olu­yor. Bu doğru de­ğil­dir. Göz resim çeker, kalbe yer­leş­ti­rir. O zaman kalp kir­le­nip pas­la­nır. Çünkü bir günah iş­len­di­ği zaman kalp­te siyah nok­ta­lar olu­şur günah devam eder­se, kalp ka­ra­rır. 
Pey­gam­ber (as): “Bana altı şeyi ga­ran­ti edin. Bende size cen­ne­te gir­me­ni­zi ga­ran­ti ede­yim:

1- Ko­nuş­tu­ğu­nuz­da doğru söy­le­yin. 

2- Söz ver­di­ği­niz­de sö­zü­nü­zü ye­ri­ne ge­tirin. 

3- Size ema­net edi­lin­ce hâ­in­lik et­me­yin. 

4- Günah iş­le­me­yin 

5- Ha­ra­ma bak­ma­yın.

6- Ha­ra­ma do­kun­ma­yın” (Müs­ned: V/323)
Özet ola­rak; karşı cinse bak­mak, do­kun­mak edep dışı ko­nuş­mak, nefse düş­kün­lük, ahlak za­yıf­lı­ğı, müs­teh­cen­lik, müs­teh­cen giyim, tah­rik, al­kol-uyuş­tu­ru­cu alış­kan­lı­ğı, flört ve dans gibi şey­ler zi­na­nın se­bep­le­ri­dir. 
Dans kuş­la­rın çift­leş­me­den ön­ce­ki cil­ve­le­ri gi­bidir, ya­pıl­dı­ğı yerde kal­maz. 

Tols­toy dans­la il­gi­li şöyle der:

“Dans genç ruh­la­rı şeh­vet­le tu­tuş­tu­ran bir az­dırı­cı­dır” 

Jan jak Rusa da: “Dans, şey­ta­nın ica­dı­dır. Şey­tan bu yolla ka­dın­la er­ke­ğin ara­sı­na girer yap­tı­ğı cil­ve­ler­le tah­rik eder” der. 

Flört de ni­kah­sız ev­li­lik­tir. Bu yol­lar­la nice nice in­san­lar kir­le­nir, ırz ve na­mus­la­rı­nı kay­be­der­ler. 

Kur’an’da Ce­nab-ı Allah Müs­lü­man ka­dın­la­ra şöyle em­re­di­yor:

“Eğer Allah’tan kor­ku­yor­sa­nız ya­ban­cı er­kek­le­re kaşı çe­ki­ci bir edâ ile ko­nuş­ma­yın. Sonra kal­bin­de has­ta­lık bu­lu­nan kimse ümide ka­pı­lır. Sözü güzel söy­le­yin: (Ahzab:32)

İslama göre ya­ban­cı er­kek­le bir kadın yal­nız olma­ya­cak­tır. Pey­gam­ber (as)

“Ya­ban­cı bir ka­dın­la bir erkek yal­nız ka­lır­lar­sa üçün­cü­sü şey­tan olur” bu­yur­muş­tur. 

ZİNA BÜYÜK GÜ­NAH­TIR CE­ZA­SI AĞIR­DIR:

Zina, dinde yedi büyük gü­nah­tan biri ol­du­ğu bil-di­ril­miş­tir. 

Pey­gam­ber (as) ilk is­la­ma gi­ren­ler­den bazı konu­lar­da söz al­mış­tır. Söz al­dı­ğı şey­ler­den biri de “Zina et­me­ye­cek­sin” ol­muş­tur. 

Kı­ya­me­tin kop­ma­sı yak­laş­tı­ğı zaman or­ta­lı­ğın bo­zu­la­ca­ğı ve bu la­net­li işi iş­le­yen­le­rin ço­ğa­la­ca­ğı­na işa­ret­le pey­gam­ber (as) şöyle bu­yur­muş­tur:

“Öyle bir zaman ge­lecek ki, zina eden­ler ço­ğa­lacak. Or­ta­lık­ta bu işi ya­pan­la­ra “Bu işi biraz gizli yap-sa­nız” de­ni­le­cek­tir. 

Bu ifa­de­le­riy­le Allah Ra­su­lü o kadar ki tepki bile gös­te­ril­me­ye­ce­ği­ni bil­dir­miş­tir. 

Pey­gam­be­ri­miz Mi­ra­ca çık­tı­ğı zaman zina edenle­rin kız­gın fı­rı­nın için­de ka­dın­lı-er­kek­li çıp­lak ola­rak nasıl azap gör­dük­le­ri­ni haber ver­miş­tir. 
Bir ha­dis­le­rin­de de:

“Kom­şu­su­nun aile­si ile zina ede­nin kı­ya­met günün­de Allah yü­zü­ne bak­maz. Onu te­mi­ze çı­kar­maz. Ona: “Gir ce­hen­ne­me” denir” bu­yur­muş­tur. (Ra­mu-zu’l-eha­dis:211/7)

Ab­dul­lah İbn Mesut şöyle diyor:

Pey­gam­ber (as)a sor­dum:

“-Ey Allah’ın el­çi­si! Hangi günah daha bü­yük­tür?

– Seni ya­ra­tan Allah’a ortak koş­man dedi. 

– Sonra han­gi­si bü­yük­tür dedim. 

– Ye­me­ği­ni yer, rız­kı­na ortak olur dü­şün­ce­si ile ço­cu­ğu­nu öl­dür­men, dedi. 

– Sonra han­gi­si? Dedim. 

– Kom­şu­su­nun na­mu­su­na göz dik­men, dedi” (Bu­ha­ri, Tef­sir:2/25)

İnanan zi­na­nın her çe­şi­din­den kaçar. Ona fır­sat su­nan­la­ra “Ben Müs­lü­ma­nım, ben Allah’tan kor­ka­rım” der. Fır­sa­tı red eder­se, o biraz gay­ret gös­te­rin­ce Allah’da onu korur. 

Pey­gam­be­ri­mi­zin bil­dir­di­ği­ne göre bazı gü­nah­ları iş­ler­ken iman, günah iş­le­yen­den ay­rı­lır. O Müs­lüman ol­du­ğu halde o gü­na­hı iş­le­mez. 

Şöyle an­la­tır­lar: Bir ka­dın­la bir erkek an­la­şır­lar. Erkek önde kadın ar­ka­da gi­der­ken bu olaya şahit olan bir adam ka­dı­na yak­la­şır. Daha fazla para ve­re­ce­ği­ni söy­ler. Bunun üze­ri­ne kadın o adamı takip et­me­ye baş­lar. 

Biraz git­tik­ten sonra adam ka­dı­na:

– Bi­ri­si suç iş­le­se, iki ki­şi­de onu görse ne olur” der. 

Kadın: “Cezalandırılır” der.

– Peki dört şahit görse ne olur? Der. 

Kadın: “Ceza kesinleşir” der.

– Bizim ya­pa­ca­ğı­mız işte dört şahit var” der. 

Kadın et­ra­fı­na bakar kim­se­yi gö­re­mez. Adam: 

– İkisi sa­ğın­da so­lun­da, ikisi de benim sa­ğım­da ve so­lum­da” der. Bunun üze­ri­ne kadın geri döner ve vaz­ge­çer. 

ZİNA BÜYÜK AH­LAK­SIZ­LIK­TIR:

Av­ru­pa bir­li­ği­ne girme uğ­ru­na zi­na­yı suç ol­mak-tan çı­kar­dık. Be­ra­ber olmak, be­ra­ber ya­şa­mak ser­best. Gün­lük, sa­at­lik ki­ra­lık evler doldu taştı. Flör­te kimse bir şey di­ye­mi­yor. Ne oldu, zina ya­yı­lın­ca ahlak bo­zul­du. Ar haya kal­ma­dı. Yu­va­lar yı­kıl­dı. Ci­na­yet­ler arttı. Yeni doğan ço­cuk­lar cami av­lu­la­rı­na, çöp­lük­le­re atıl­dı. 

Şa­irin de­di­ği gibi;

“Dev­rin ah­la­kı­na insan şa­şı­yor,

Be­kâr­lar ev­li­ler gibi ya­şı­yor.”

Zina in­sa­nı al­çal­tan top­lum­la­rı kir­le­ten bir ahlak­sız­lık­tır. 

Kur’an’da: “Zi­na­ya yak­laş­ma­yın. Zira o, bir ha­yasız­lık ve çok kötü bir yol­dur.” Buy­rul­muş­tur. (İsra:32)

Bu­ra­da zina ve zi­na­ya gö­tü­ren şey­ler ya­sak­la­nıyor. 

Zina se­ma­vi din­ler­de ya­sak­lan­mış bir fe­la­ket­tir. İncil’de: “Kı­zı­nı fa­hi­şe ede­rek mun­dar etme! Ta ki di-yar al­çal­ma­sın:” (Le­vi­li­ler:19/29)

“Zina et­me­ye­cek­sin.” (Matta: 19/18) denir. 
Zina, her türlü ah­lak­sız­lı­ğın ve sa­pık­lı­ğın ba­şı­dır. İnsan­la­rın, top­lu­mun hatta ne­sil­le­rin bo­zul­ma­sı­na, bela ve mu­si­bet­le­rin gel­me­si­ne neden olur. 

Koz­mik Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sü­nün yap­tı­ğı araş­tır-ma­ya göre ni­kah­sız bi­ri­ne do­ku­nul­du­ğu zaman insan kal­bin­de ve vü­cu­dun­da ka­rar­ma ol­du­ğu, ni­kah­lı eşine do­ku­nun­ca bir de­ği­şik­li­ğin ol­ma­dı­ğı gö­rül­müş­tür. 
İnan­cı­mız­da bir günah iş­le­nin­ce kalp­te ka­rar­ma ol­du­ğu ha­dis­ler­de ve Kur’an’da bil­di­ril­miş­tir. Zi­na­dan do­la­yı kir­len­me ve zi­na­nın izi mah­şe­re kadar çık­mayan bir le­ke­dir. 

Zi­na­yı Batı ve Ame­ri­ka pom­pa­lı­yor. İmha si­la­hı ola­rak kul­la­nı­lı­yor. Di­zi­ler­le, film­ler­le, eş­cin­sel­li­ği yaya­rak ah­la­kı­mı­zı, aile­mi­zi yı­kı­yor. 

Lut kav­mi­nin, pom­pei hal­kı­nın ço­cuk­la­rı olan Batı, bize Fi­ren­gi bu­laş­tı­rı­yor. 

– Ba­tı­nın ken­di­si ah­lak­sız­lık ba­tak­lı­ğın­da­dır. 

– Ba­tı­da be­ka­ret aran­maz. 

– Doğan ço­cuk­la­rın %40 ı gay­ri­meş­ru­dur. 

– Irz, namus kav­ra­mı diye bir şey ta­nın­maz. 

– Pa­paz­la­rı ta­ciz­de, te­ca­vüz­de sınır ta­nı­mı­yor. 

– Ki­li­se er­kek­le er­ke­ğin, ka­dın­la ka­dı­nın ni­ka­hı­nı kı­yı­yor. 

– Eş­cin­sel dev­let baş­ka­nı se­çi­li­yor. 

– Alman va­kıf­la­rı biz de sa­pık­lı­ğı yay­mak için büyük mik­tar­da pa­ra­lar har­cı­yor. 

– 18 ya­şı­nı dol­du­ran kız evden ay­rı­lı­yor. 

Batı bize kötü örnek oldu. Dinen, ah­la­ken erozyo­na uğ­ra­dık. Çağ­daş­lık adına me­de­ni­lik adına ba­tı­nın ne gibi kötü hali varsa be­nim­se­dik. Sapık eğ­len­ce­le­ri­ni tak­lit et­mek­te sa­kın­ca gör­me­dik. Eş­cin­sel­ler so­kaklar­da ilan­lar ve­ri­le­rek fuhuş ya­pı­lı­yor. Fa­hi­şe­le­ri teşhir kı­na­nı­yor. 

Fuhşu ya­yan­lar ve ya­pıl­ma­sı­na göz yumup tepki gös­ter­me­yen­ler için Ce­nab-ı Allah şöyle uya­rı­yor:

“Fuh­şun ya­yıl­ma­sı­nı arzu eden­le­re dünya da ve ahi­ret­te can ya­kı­cı bir azap var­dır” (Nur:19)
“Zina ya­pa­bi­lir­si­niz” fet­va­sı ve­ren­ler. Genç­le­ri fuhuş tu­za­ğı­na çe­ken­ler. Kadın kul­la­na­rak komp­lo ku­ran­la­rın vay ha­li­ne!

ZİNANIN ZA­RAR­LA­RIN­DAN BA­ZI­LA­RI

Kur’an’da zina yü­zün­den helak olan­la­rın du­rum­la­rın­dan uzun uzun bah­so­lun­muş­tur. 

Zina yal­nız ka­dı­nın ayıbı de­ğil­dir. Be­de­li­ni herkes öder. Hz. Ebu Bekir (ra): “İçinde fuhuş ya­yı­lan bir top­lu­ma Allah umumi belâ verir” de­miş­tir. (İşte lut kavmi, Roma, Bi­zans, Pompe, Ti­ta­nik) 

Pey­gam­ber (as) zi­na­nın helak edici bir suç ol­duğu­nu bil­di­rin­ce Ümmü Se­le­me (ra) “Ara­mız­da iyi­ler ol­du­ğu halde mi? diye so­run­ca, pey­gam­ber (as): “Evet, zina ya­yı­lır­sa” der. (Mu­vat­ta:Kalem:22)

Bu ko­nu­da Pey­gam­ber (as)ın uya­rı­la­rın­dan ba­zı­la­rı:
– “Zi­na­ya ön ayak olan ka­dı­nın duası kabul olmaz.” (Ra­mu­zu’l eha­dis: 255/18)

– “Zina fa­kir­li­ğe sebep olur.” (Age:211/18)

– “Bir yerde zina ve faiz ya­yı­lır­sa, o yer halkı Allah’ın aza­bı­nı hak etmiş olur.” (Ege:53/17)

– “Bir yerde zina ya­pan­lar ço­ğa­lır­sa, orada ölüm­ler artar” (Mu­vat­ta:2/460)

– “Er­kek­ler ve ka­dın­lar bir­bir­le­ri ile ye­ti­nir­se taru­mar olur­lar” (İ. Canan Hadis Ans:7/276)

– “Allah şu kim­se­nin yü­zü­ne bak­maz:

1. Eli ile ni­kah­la­nın.

2. Li­va­ta yapan yap­tı­ra­nın.

3. İçkiye düş­kün ola­nın.

4. Ana ba­ba­sı­nı dö­ve­nin.

5. Kom­şu­su­na ezi­yet ede­nin. 

6. Kom­şu­su ile zina ede­nin.” (Ramuz el-Eha­dis:296/2)

Miraç dö­nü­şü Allah Re­sû­lü şöyle an­lat­mış­tır:

– “Fırın gibi bir yere gel­dik. İçer­den çığ­lık­lar ge­liyor­du. İçerde çıp­lak kadın ve er­kek­ler vardı. Alev­ler on­la­rı ya­kı­yor­du. “Bun­lar kim?” diye sor­dum. Ceb­ra­il: “Bun­lar zina eden­ler­dir” ce­va­bı­nı verdi.” (İ. Canan Hadis Ans:3/428)

– “Lut kav­mi­nin iğ­renç işini iş­le­yen kimse la­netli­dir.” (Ege:5/1616)

Bilim dün­ya­sı­nın açık­la­ma­sı­na göre zina eden bir ka­dı­nın yıl­lar sonra dün­ya­ya ge­tir­di­ği bir ço­cuk­ta zina et­ti­ği er­ke­ğin ge­ne­tik iz­le­ri gö­rü­lü­yor. Buna DNA bu­laş­ma­sı de­ni­li­yor. 

Zina birçok has­ta­lık­la­ra neden olur. Ba­zı­la­rı şun­lar­dır:

– Zira Fren­gi, AIDS ve başka has­ta­lık­la­rın bu­luşma se­be­bi­dir. 

– Zina ka­rak­te­ri bozar, psi­ko­lo­jik has­ta­lık­la­ra neden olur. Zina eden suç­lu­luk duy­gu­su için­de yaşar ve bu­na­lı­ma düşer, çoğu zaman in­ti­har eder. 

– Zina, nesli bozar. Doğan ço­cuk­lar is­yan­lar geri ze­ka­lı olur. Ma­ya­sı bozuk ol­du­ğun­dan gü­na­ha mey­yal olur. 

– Zina ede­nin yü­zün­den se­vim­lik gider, vü­cudun­da le­ke­ler olu­şur. 

– Zina, ah­la­ki den­ge­yi bozar. Cin­net ve de­li­li­ğe sebep olur. Kötü ölüm­le ölür.

– Zina, yuva yıkar, ci­na­yet­le­re sebep olur. En çok da ço­cuk­la­ra vurur. 

– Zina, Allah’ın ga­za­bı­na neden olur. Fa­kir­lik, huzur­suz­luk ya­yı­lır. 

Bir ha­dis­te: “Bir top­lum­da zina ya­yı­lır­sa o toplum­da taun has­ta­lı­ğı ve daha önce gö­rül­me­yen has­talık­lar çıkar” buy­rul­muş­tur. (İbn-i Mace, İTEN: 10/4019)

Öz­gür­lük çağ­daş­lık adına “Be­ka­ret bek­çi­si de­ğilim” diyen ni­ce­le­ri­nin ne­re­ler­de, nasıl öl­dü­ğü­nü in­sanı­mız bilir. 

Bir ha­dis­te de: “Zi­na­dan ka­çı­nın onda dört çeşit zarar var­dır: “Rızık da­ra­lır, Allah’ın ga­za­bı­nı çeker, yüzün nu­ru­nu alır, ebedi ce­hen­nem­de kal­ma­ya neden olur” buy­rul­muş­tur. 

İnsan na­mu­su, şe­re­fi için yaşar. Müs­lü­ma­nım diyen zina gibi bir pis­lik­ten ko­run­ma­lı­dır. Bu ancak inanç­la olur. Or­gan­la­rın ko­run­ma­sı ile olur. İnancı imanı ol­ma­ya­nın ak­lı­na hep cin­sel­lik gelir. 
Müs­lü­man asla zina etmez Kur’an’da “Onlar ki, Allah ile be­ra­ber başka bir Tanrı’ya yal­var­maz­lar, Allah’ın haram kıl­dı­ğı, cana hak­sız yere kıy­maz­lar ve zina et­mez­ler. Bun­la­rı yapan gü­na­hı­nın ce­za­sı­nı bulur. Kı­ya­met günü azabı kat kat art­tı­rı­lır. O azap için­de al­çal­tıl­mış ola­rak kalır” (Fur­kan:68-69)

Ko­ru­nan için­de pey­gam­ber (as):

– “Kim di­li­ni, cinsi or­ga­nı­nı ha­ram­dan ko­ru­ma­ya söz ve­rir­se, ben de cen­net için ona kefil olu­rum” müjde­si­ni ver­miş­tir. (Ri­ya­zü’s-Sa­li­hin:1542)

Kur’an’da: “Mü’min if­fe­ti­ni korur” (Mü’min:5) Yusuf (as) Ze­li­ha’ya “Ben Allah’tan kor­ka­rım” de­me­si mü­ka­fat­lan­dı­rıl­ma­sı­na neden ol­muş­tur. 

Kul zi­na­dan ka­çı­nır­sa Allah oku­lun küçük gü­nah­la­rı­nı af eder (Nisa:31)

Bir ha­dis­te: “Zina eden mü’min ola­rak zina etmez. İçki içen mü’min ola­rak içki içmez. Hır­sız­lık yapan mü’min ola­rak hır­sız­lık yap­maz” buy­ru­lur. (Ra-mu­zu-L’eha­dis:488/1)

Bir genç pey­gam­ber (as)a “İzin ver zina ya­pa­yım, diyor. Pey­gam­ber (as) Ona: “Bu işin anan­la, tey­zen­le, ha­lan­la ya­pıl­ma­sı­nı ister misin? Diye so­ru­yor. Genç, “Hayır” diyor. Pey­gam­ber (as) “Öyle ise bu işi sende baş­ka­sı ile yapma” diyor. Genç vaz­geç­tim ya Re­su­lul­lah” diyor. 

Son bir uyarı da şöyle: Pey­gam­ber (as): “Baş­kala­rı­nın if­fe­ti­ne do­kun­ma­yın ki, kendi eş­le­ri­niz, kız­la­rınız if­fet­li kal­sın” diyor. (Seçme Ha­dis­ler:143/11)
Son bir söz; çağın Yusuf (as)ı olan zi­na­nın za­rarın­dan,

Allah’ın ga­za­bın­dan kur­tu­lur. 


Bu yazıyı 107 kişi okudu.

Paylaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.