İnsanı Küfre Götüren Söz ve Davranışlar

Dikkat edilmezse bazı söz ve davranışlar insanı küfre götürür. Dinde bilmemek mazeret değildir. “Ben onu şaka olsun diye söyledim veya yaptım” demek insanı kurtarmaz.

Diyelim ki: Kâfir olayım şöyle böyle demek kendisine “kâfir” dense kabullenmek, kâfir olayım diye yemin etmek (ister doğru ister yalan olsun) küfre yani kâfir olmaya razı olmak demektir.

Kendi çocuğuna kâfirin çocuğu diyen de kâfir olmaya rıza göstermiş olur.

Mesela; bir sıkıntıya düşen ağır hasta olan ben bu dertten kurtulayım da “kafir Mü’min fark etmez” diyende kafir olur.

Biri “kâfir olur musun?” Dese “olurum” diyen kâfir olmaya rıza gösterdiği için kâfir olur. Kâfiri övme, beğenmek küfre götürür.

 

Osmanlı âlimlerinden Ömer Nefesi, İslam inancının temelleri AKAİD adlı eserinde insanı küfre götüren haller başlığı altında şunları sıralamıştır:

1-Ayet ve hadislerin açık manalarını bırakıp, gizli manalar çıkarmak “sünnetin ve ayetin manaları gizlidir herkes anlayamaz onu ancak üstad bilir” demek.

2-Kur’an ve sünneti reddetmek, yalanlamak,

3-Büyük, küçük günahı, haramı helal saymak,

4-Dinle, dinin hükümleri ile amel etmemek,

5-Allah’ın rahmetinden ümit kesmek, Kur’an’da: “Kâfirlerden başkası ümit kesmez.” (Yusuf: 87) buyrulur.

6-Allah’ın azabından emin olmak. (A’raf: 99)

7-Gayptan haber vermek konusunda bir şeyler söyleyeni tasdik etmek ve ona inanmak. Peygamber (as): “Kim kâhine gelir, söylediğini tasdik ederse, Allah’ın Muhammed’e indirdiğine inanmamış olur” buyurur. (Müslim: 39/35)

 

a)Allah’a İman Konusunda Küfre Götüren Haller

Ömer Nesefi Akaidin de aynen şöyle geçer:

1-Allah’ü Teâla’yı zatına uygun olmayan bir şeyle vasıflandırmak, Allah’ın isimlerinden veya emirlerinden biri ile alay etmek; “Allah bize zulmediyor, Allah beni mi görüp duracak, ben Allah mallah tanımam, namaz neymiş, beni burada Allah bile göremez” gibi sözler söylemek.

2-Allah’ın cennette mükâfatlandıracağı, cehennemde cezalandıracağı vaadini inkâr etmek.

3-Allah’ın ortağı vardır, hanımı, kızı, oğlu vardır demek.

4-Allah’a cahillik isnat etmek, “şu işe Allah’ın gücü yetmez” demek.

5-Allah’ın eli uzundur demek, Allah’ın bizim gibi eli olduğunu kastetmek. (Allah’ın kudreti kastedilirse küfür olmaz)

6-Eğer Allah şunu emretseydi yapmazdım, demek.

7-Allah’ın kendisinde hikmet olmayan şeyleri yaratması caizdir, demek.

8-Allah’a mekân izafe etmek, (Allah şuradadır, buradadır, göklerdedir) demek.

9-Allah’tan korkmaz mısın? Denilince öfke ile “korkmuyorum” demek. Bu sözle gerçekten Allah’tan korkmadığını kastetmek.

10-Hasta olmayan birine: Seni Allah unuttu, demek.

11-Ben Allah’ın takdiri olmadan yaparım, demek.

12-Hanımına “sen bana Allah’tan daha sevimlisin” demek.

13-Bir kimsenin geçmişte yapmış olduğu bir iş için “eğer bu işi ben yaptıysam kafirim” demek. Burada küfre rıza vardır. Küfre rıza ise küfürdür.

14-Yalan olduğunu bilerek bir kimseye “Allah biliyor ki, seni oğlumdan çok seviyorum” demek.

15-Gaybı bildiğini iddia etmek.

16-Birisi için “Onun hakkından Allah bile gelemez, ben nasıl geleyim” demek.

17-“Allah’ım bana rahmetini vermek konusunda cimrilik etme” demek.

18-“Allah yalanını mübarek kılsın” veya “Allah şu yalanını bereketli kılsın” demek.

19-Herhangi bir şey için “Allah’ın hiç işi kalmamış da bunun gibi şeyleri mi yaratıyor” demek.

20-Bir fakirin “Allah falan kuluna bu kadar zenginlik veriyor; bana ise az veriyor, böyle adalet olur mu?” demesi.

21-“Ben sevap ve azaptan beriyim” demek.

22-Büyük zatların ruhları burada hazırdır, demek. “Ben çalınanı bilirim, cinlerden haber alırım” demek.

23-“Allah dilerse, bu işi yaparsın” diyen kimseye “Allah izin verse de vermese de, dilemese de gene yaparım” demek.

24-Alacaklı olduğu kimseye “Allah ahirette adaletle hüküm verirse, senden hakkımı alırım” demek.

25-Allah’tan hali bir yer yok” demek.

26-Meleklerin ve cinlerin gaybı bildiğine inanmak.

27-Ölenlerin ruhunun başka birine geçtiğini söylemek. Tenasüh nazariyesine inanmak.

28-Allah’ın ruhunun herhangi bir kimsenin bedenine girdiğini söylemek.

29-“Ben Allah’ı uyanık iken gördüm. Allah’tan emir aldım, alıyorum” demek.

30-Bir kuşun ötmesinden birinin öleceği manasını çıkarmak. Kuşun ötmesini veya önünden bir hayvanın geçmesini uğursuzluk saymak. (Bu küfür olmasa bile büyük günahtır). (İslam İnancının Temelleri Akaid: 209-212 otağ Yayınları 1976 İst.)

 

Mehmet Zahid Kotku, Ehl-i Sünnet Akaidi adlı eserinde şöyle der:

1-Allah birdir. Kadimdir. Araz, cisim, cevher, musavver, mahdud ve ma’dud değildir.

2-Evveli ve ahiri olmayandır.

3-Şekli benzeri yoktur.

4-Mekândan münezzehtir.

5-O’na hiçbir şey benzemez.

6-Üzerine zaman geçmez.

7-Bilgisinde ve kudretinde noksanlık olmaz.

8-Varlığı ezelidir.

9-Sıfatları zatının ayni de değil, gayri de değildir.

10-Allah’ı cennette görmek caizdir.

11-Varlığı yoktandır.

12-Kulun işlerinin yaratıcısı Allah’tır.

13-Allah’tan başka yaratıcı yoktur.

14-Her şey Allah’ın takdiri ile olur.

15-Kul iradesinde serbesttir.

16-İyi amellere sevap, kötü amellere ceza vardır.

17-Allah kötülüğe razı değildir.

18-Kul, gücü yetmediği şeyden sorumlu olmaz.

19-Allah mükâfat ve cezada adildir.

20-Ölen eceli ile ölür. Kaza, cinayet sebeptir.

21-Ecel birdir.

22-Haram da rızıktır.

23-Herkes kendi rızkını yer.

24-Kimse kimsenin rızkını yiyemez.

25-Hidayet Allah’tandır. Allah dilediğine hidayet eder.

26-Miraç haktır.

27-Ölüm haktır.

28-Kabir azabı haktır. Sorgu haktır.

29-Kıyamet günü dirilme, amellerin tartılması, amel defteri, Havz-ı Kevser, sırat, peygamberin şefaati cennet, cehennem haktır.

30-Allah şirki affetmez. Diğer günahlardan dilediğini affeder.

31-İman amel ayrıdır.

32-Dirilerin ölülere duası, sadakası fayda verir.

33-Kıyamet alametleri haktır.

34-Cemaat hak ve sevaptır, rahmettir. Ayrılık azaptır.

35-“Allah’ın katında din, İslam’dır.” (Ehl-i Sünnet Akaidi 141. Kısaltılarak alınmıştır.)

 

Bazı akaid kitaplarında şu ifadeler vardır:

 1. Allah’a yakışmayan şey söylemek.
 1. Allah’ın cennette mükâfatlandıracağını cehennemde cezalandıracağını kabul etmek.
 1. Allah’ın azabından emin olmak.
 1. “Allah’ın yarattıklarından bir şey için bunda ne hikmet var ki, Allah yaratmış” demek.
 1. Gökteki Allah, “Allah bize gökten bakıyor” demek.
 1. Haramlığı kesin olan bir şeyi besmele çekerek yapmak, yemek, içmek, alkol almak, domuz yemek, kumar oynamak, zina etmek gibi.
 1. “Gökteki Allah şahidim” demek.
 1. Sevdiği birini kaybedenin “Allah’ım niye aldın? Bula bula benimkini mi buldun?” demek.
 1. Allah’ın peygamber göndermediğine, kitap indirmediğine inanmak.
 1. Allah’tan başkası için kasten “yarattı”, “yaratıcı” demek.
 1. Birinin espri olsun diye “ben imalat hatasıyım” demek, Allah’ın yanlış veya eksik iş yaptığını söylemek.
 1. Allah’la arada aracı kabul etmek.
 1. Hristiyanlıkta olduğu gibi teslise inanmak, afaroza, vaftize, günah itirafına inanmak ve bağışlanmasına inanmak.
 1. “Allah gelse seni benim elimden alamaz” demek.
 1. Allah’tan başkası için gavs (sığınak) bilmek, kişiye iltica etmek.
 1. “Beni falan kurtardı. O olmasaydı ben ölecektim” demek.
 1. “Beni falan doktor iyileştirdi” demek. (Şifa Allah’tan, doktor vasıtasıdır.)
 1. “Allah işime karışmazsa yaparım, ederim” demek.
 1. Allah’tan başkasından rızık beklemek.
 1. Falcıya, büyücüye sorarak iş yapmaz.
 1. “İnşallah, maşallahla iş olmaz” demek.
 1. “Namaz kılmak karın doyurmaz” demek.
 1. “Allah da benim peygamber de” demek.
 1. “Allah şahidim ben yapmadım (yaptığı bir iş için) yapmadığı bir iş içinde Allah biliyor, yaptım” demek.
 1. Allah’ı bir varlığa benzetmek. (Allah yarattıklarından hiç birine benzemez.)
 1. Hayvan da, insanda yapacağı işte uğur uğursuzluk aramak.
 1. Tabiatı yaratıcı kabul etmek, “tabiat yarattı, tabiat ana” demek (tabiatta ne varsa hepsini Allah yaratmıştır.)
 1. Allah’tan başkasına ibadet etmek, bir şeyi putlaştırmak, şeytana tapmak.
 1. Darwinizme inanmak.
 1. Riya ve gösteriş için ibadet etmek.
 1. Allah’tan başka yatırdan, türbeden, hocadan istekte bulunmak.
 1. Kur’an’da Kevser suresinde “Rabbin için namaz kıl, kurban kes. “De ki şüphesiz namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm âlemlerin rabbi olan Allah içindir.” (En’am: 162) buyrulurken yatırlara, insanlara kurban kesmek.
 1. Allah’ım görmüyor musun? Neredesin? Demek.
 1. Varlık âleminin tesadüfen olduğunu kabul etmek.
 1. Allah’a dil uzatmak, yarattığını beğenmemek.
 1. Allah’ın adaletine güvenmemek.
 1. Allah’a yapılanı başkasına yapmak, başkasına yapılanı Allah’a yapmak doğru değildir. Bir şey hem Allah için hem de başkası için olmaz.

 

Savaşta Kuzman kahramanlıklar göstererek düşmanla çarpışırken öldürüldü. Ashaptan bazıları:

-Kuzman şehit oldu Ya Rasülellah! Dediler

Peygamber (as):

-Hayır, “Kuzman şehit olmadı. O kahraman desinler diye savaşıyordu.” Buyurdu.

Bir gün biri Peygamber (as) a gelerek:

-Ya Rasülellah! Malımızı şöhret için ihtiyaç sahiplerine versek, Allah bize sevap verir mi? Diye sorar:

Allah Rasulü ona:

-“Hayır, vermez” der. O kişi tekrar sorar:

-Peki hem Allah için hem de şöhret için versek? Der

Peygamber (as) ona:

-“Allah yalnız kendi rızası için yapılan işleri kabul eder.” Buyurur.

Bunun üzerine Zümer suresinin 2 ve 3. Ayetleri nazil olmuştur.

Bir şeyi Allah’la başkası arasında bölüştürmek, onada onada, Allah’a da demek olmaz. Ortaklık şirktir.

Çeşitli vesilelerden sonra “şunun için, bunun için hassaten Allah için Fatiha” demek Fatiha’yı bölüştürmek olur diyen hocalarımız vardır.

Ana Baba Hakları Kitabında Mehmet Zahid Hoca Efendi, bu konuya dikkat çekmiş ve “şirk olur” ifadesini kullanmıştır.

Bir televizyon programında Prof. Dr. Cevat Akşit’e de sordular. Fatihanın taksiminin bölüştürülmesinin uygun olmayacağını ifade ettiler.

 

TEVHİDE GEL

Buyruğun tut Rahman’ın

Tevhide gel tevhide

Tazelensün imanın

Tevhide gel tevhide

 

Yaban yerlere bakma

Canın odlara yakma

Her gördüğüne akma

Tevhide gel tevhide

 

Masivadan gözün yum

Ne umarsan Hakk’tan um

Gitsin gönülden hümum

Tevhide gel tevhide

 

Sen seni ne sanırsın

Faniye aldanırsın

Hoş bir gün uyanırsın

Tevhide gel tevhide

 

Koyup kuru taklidi

Candan eyle tevhidi

Bulmağa her ümidi

Tevhide gel tevhide

 

 

Surete tapma sakın

Mana yüzüne bakın

Olmağa Hakk’a yakın

Tevhide gel tevhide

 

Sakın nefse inanma

Kendini bildim sanma

Şirk ateşine yanma

Tevhide gel tevhide

 

Olmaz sevdalardan geç

Mevti anar mısın hiç?

Yolcu gider kalma geç

Tevhide gel tevhide

 

Aziz Mahmud Hüdayi


Bu yazıyı 782 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.