Şirk Çeşitleri Nelerdir?

-Allah’a değil de nefsine uymak. (Casiye: 23)

-Allah’tan başkasını sevmek, Allah’tan başkasından korkmak, (Bakara: 165)

-Allah’tan başka yaratıcı kabul etmek, (Şura:11)

-Ecelini, rızkını başka yerlerde aramak,

-Allah’a ortak koşmak,

-Falcıyı, büyücüyü, medyumu gizlilikleri bilen güç olarak görmek, (En’am: 59)

-Ruh çağırmak, ruh göçüne inanmak,

-Allah’la arada aracı kabul etmek, (Zümer: 3)

-Allah’a çocuk israf etmek, (İhlas suresi)

-Allah şöyledir, şuradadır demek. Onu kullarına benzetmek,

-Allah’tan başkasına ibadet etmek,

-Gösteriş için ibadet etmek.

-Uğur uğursuzluk aramak, (Neml: 47)

-Şeytana tapmak, (Zümer: 17)

-Tabiatı yaratıcı kabul etmek, (Enam: 76)

-Darwinizme inanmak, (Haşr: 34)

-Puta tapmak, (Yunus: 18) şirkin çeşitlerindendir.

 

b) Kime Karşı Şirk:

a) Allah’a İmanda Şirk

Hz. Ömer (ra): “Allah üçtür demekten daha ala şirk mi olur” demiştir.

Herhangi birini kendisine Allah’tan yakın daha sevimli kabul etmek, uzaktan gördüğünü kabul etmek,

Kur’an’a değil hocasına, efendisine uymak,

Allah’tan başkası adına yemin etmek,

Allah’tan başkasını yaratıcı kabul etmek, (Şura: 11)

Allah’la arada aracı kabul etmek, kurtarıcı kabul etmek, istediğini ondan istemek,

Allah yerine tanrı kelimesinde ısrar etmek,

Allah’ı bırakıp, uğur uğursuzluk aramak,

Allah’a yapılanı başkasına yapmak, ibadet, secde etmek, yardım istemek, kurban kesmek, rızkı başkasından beklemek,

Allah’ı gördüğünü, konuştuğunu ve emir aldığını söylemek,

Allah baba, Allah dede demek,

Allah gibi diyerek birini Allah’a benzetmek,

Allah’tan başkasına güvenmek, bunlar şirke götüren davranışlardır.

 

b)Peygamberle İlgili Şirk:

Peygamberler, ömür boyu müşriklerle mücadele etmiştir.

Peygamberlere inanmak ve itaat etmek Allah’ın emridir. Kur’an’da:

-“Allah’a itaat edin, Resule itaat edin.” (Maida:92)

-“Allah’a itaat edin. Peygambere itaat edin. Amellerinizi boşa çıkarmayın.” (Muhammed: 33) diye emredilir.

Bu konuda birçok ayet vardır. Peygambere inanılacak, ona uyulacak ve o sevilecektir. O’nu oraya Allah koymuştur.

Onu sevmek şirk değildir. Uymak şirk değildir.

Sakal-ı Şerifi öpmek şirk değildir.

Peygamber (as) a salavat getirmek şirk değildir. Bunu Allah emretmiştir. (Ahzab: 56)

Peygamberin şefaatini istemek şirk değildir. Ona şefaat hakkını Allah vermiştir. (Taha: 109)

Ezan duası yapmak şirk değildir. Bunu peygamber (as) kendisi istemiş. “Ezan duasını yapana şefaatim hak olur.” Buyurmuştur. (Buhari, Ezan: 8)

Haceru’L-Esved’i öpmek şirk değildir. Onu peygamberimiz öpmüştür.

-“Ya Muhammed! Bizi kurtar.” Denmez.

-“İmdat ya Muhammed!” Denmez.

Kurtarıcı Cenab-ı Allah’tır. Yardım Allah’tandır. Allah izin verirse Peygamber şefaat edecektir.

 

c)İbadetlerle İlgili Şirk:

İbadet, kulluk borcudur. Onu Allah emretmiştir. Ancak Allah için yapılır. Allah’tan başkasına ibadet etmek şirktir.

İbadette övünme olmaz, gösteriş olmaz. Riya karışan ibadetin sevabı olmaz. Ona kıyamet gününde: “İbadeti kimin için yaptıysan sevabını o versin” denilir.

Biri peygamberimize sorar o da cevap verir:

-Malımı gösteriş olsun diye versem Allah sevap verir mi?

-Vermez.

-Hem gösteriş, hem de Allah rızası için versem?

-“Allah ancak kendi rızası için olan işleri kabul eder.” Buyurur.

Bir de menfaat temin etmek için gösteriş için yapılan ibadet de şirktir.

Başka zaman yapmayıp, insanların yanında yapılan ibadet de şirktir.

Peygamberimiz şöyle der:

-“Korktuğum gizli şirktir. Mesela kişi kalkar namaz kılar. Namazı kendisine bakanlar sebebiyle güzel kılar. İşte bu gizli şirktir.” (İ. Canan, Hadis Ans: 17/619)

Bir kutsi hadiste de şöyle buyrulmuştur:

-“Ben her çeşit şirkten uzağım. Kim benim için işlediği amele benden başkasını ortak ederse, ben ondan uzağım. Benim için yaptığı iş, bana değil, ortak ettiği kimseyedir.” (Age: 17/618)

Hangi amel olursa olsun, yapılan bir hayır işinde gösteriş yapmak, başkasına anlatmak, onunla övünmek asla uygun değildir. Ancak farz olan bir ibadetin başkalarını teşvik için açıktan yapılması caiz olabilir. Bunda da dikkatli olunmalıdır.

İbadeti hem Allah için hem de putlar için yapan Araplar müşrik olmuşlardır.

İbadet yalnız Allah içindir. (Zümer: 2-3)

Peygamber (as): “Eğer amelimi Kiramen Kâtibinden gizlemek mümkün olsaydı, gizlerdim.” Demiştir.

Bir şey hem başkası hem de Allah için olmaz. Ya Allah içindir, ya da başkası içindir. Onun için Fatiha’yı bölüştürmek doğru değildir. Ortaklık olur.

 

 d)Kişilerle İlişkilerde Şirk:

Allah’la kul arasına birilerinin sokulması şirktir.

Birilerinin sığınak kabul edilmesi ve ondan beklenti içine girilmesi şirktir. Peygamber öldü sen falana uy olmaz. İnsanlığa önder, rehber Peygamberimizdir.

Kişilere kayıtsız şartsız teslimiyet olmaz. Ölünün yıkayıcısına teslimiyet gibi kişiye teslimiyet olmaz. Teslimiyet, Cenab-ı Allah’a olur.

Ölüm anında, kabirde, kıyamette falanca yardım eder demek şirktir.

Biri hocamın elini öptü ve:

-Kıyamette bize yardım edersiniz değil mi? Deyince hocan:

-Defol, beni de günaha sokma! Deyip onu kovdu.

Halini falana arz et. O Allah’a arz eder, demek insanları aldatmak şirktir.

Kişileri günahsız, eserlerini hatasız kabul etmek şirktir.

Sevgide saygıda ve övgüde ileri gitmek, sınırı aşmak şirke götürür.

Kendini bilen, şu hadisi de bilir. “İnsanların kendisi için ayakta dikilmesinden hoşlanan cehennemdeki yerini hazırlansın.” (Tirmizi; Edep: 47)

Kişinin resmini taşımak, onunla rabıta kurmak, resmi secde edilen yere koymak şirktir.

Allah’ın sıfatının birine yakıştırılması Ekber, Azam, Gavs gibi. Tek sığınak Allah’tır.

Falanın ruhu hazırdır. Falan bize şah damarımızdan yakındır demek şirktir.

Falanın elini öp, günahsız olursun demek şirktir.

Kimse hatasız günahsız değildir. Kusursuzluk Allah’a mahsustur.

İnsana secde etmek, resminin karşısında namaz kılmak, kişi için kurban kesmek şirktir. Bunlar ancak Allah’a yapılır. Kulluk Allah’a yapılır. Yardım Allah’tan beklenir. Rızkı veren Allah’tır.

Kul, kula efendi olmaz. Yabancı elçi gelmiş: “Efendiniz nerede?” Deyince ashabına hizmet etmekte olan Peygamberimiz: “Efendi, hizmet edendir.” Cevabını vermiştir. Yavuz Sultan Selim, camide hoca: “Mekke Medine’nin hâkimi” deyince, hasırın üstünden “Mekke Medine’nin hadimi (hizmetçisi)” demiştir.

Bazı yöneticilerimiz: “Millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik” demeleri efendiliğin olmadığını gösterir. Hatta telefon konuşmalarında bile “efendim” denmesini Peygamberimiz hoş görmez. (Riyazü’s-Salihın: 1725)

Peygamberimiz: “Ben Allah’ın kulu ve elçisiyim, ben kral değilim, kureyşli kuru ekmek yiyen kadının oğluyum” derdi.

Hristiyanlıktaki günah itirafı, vaftiz, aforoz, cennet vaadi, peygamberin şefaati vadi bunlar, İslam inancı ile bağdaşmaz.

Allah’ı, Peygamberi gördüğünü iddia etmek iftira atmaktır. (Enam: 103)

Peygamberimiz ve bazı ağzı dualı, Allah’ın has kulları dua ve tövbede visele kılınabilir. (Maida: 35) Ön plana geçirilemezler.

 

e)Ölülerle İlgili Şirk

Ölüler, dirileri idare etmemelidir. Ölen insanın dünya ve dünyadakilerle ilgili, tasarrufu bitmiştir.

Fatiha’ya muhtaç, yapılacak hayra muhtaç olandan yardım beklemek itikat bozukluğundandır.

Kabirler türbeler, dua yeri, istek yeri, mum yakma yeri, çaput bağlama yeri, namaz yeri ve adak yeri değildir.

Kabir yanında, türbede sağlık için, istek için yatmak, kabir taşını yalamak, ısırmak, şifa aramak, kabrin etrafında dönmek, kabirden toprak almak, türbelere giysi bırakmak, yiyecek bırakmak şirke düşürür.

Evlenmek isteyen, iş, aş isteyen, sınav kazanacak olan türbelere koşuyor. Çocuk isteyen Zilli Baba’ya koşuyor. Etrafında tur atarken göbek atıyor, diyor ki: “Al sana bir göbek, ver bana bir bebek!”

Adak adanıyor, mum yakılıp, çaput bağlanıyor. Türbenin taşına, toprağına el yüz sürülüyor. Bunlar şirktir.

Türbeye gittim şunu şunu yaptım, işim oldu demek şirktir.

Türbeler, kabirler tapınılan yerler değildir. Dua yerleri değildir. Oralar ibret alınacak yerlerdir. Oralara ziyaret edilir ve ibret alınır.

Yapılan bazı hareketler, türbede yatanların kemiklerini sızlatır.

Kur’an’da: “Allah’la beraber kimseye yalvarmayın” diye emredilir. (Cin: 18)

Türbelere Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan uyarı levhaları asılmıştır. Bu levhalarda şunlar vardır.

 • “Para atılmaz.
 • Adak adanmaz.
 • Mum yakılmaz.
 • Kurban kesilmez.
 • El – yüz sürülmez.
 • Bez – çaput bağlanmaz.
 • Taş, para yapıştırılmaz.
 • Türbede yatılmaz.
 • Yiyecek bırakılmaz.
 • Eğilerek, emekleyerek girilip çıkılmaz.
 • Türbe etrafında dönülmez.
 • Türbede yatandan yardım, şifa beklenmez.”

Bu uyarılara uyulmuyor. Hata üstüne hata işleniyor. Bazı hatalar şirk oluyor, bazı hatalar da küfür oluyor.

Müslüman’ın Allah’ı vardır. Yaptığını O’na yapar, istediğini ondan ister.

Güvenirsen Allah’a güven,

Murat olmaz yüz çeviren.


Bu yazıyı 1.194 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.