ALKOL BAĞIMLILIĞI VE ALKOLÜN ZARARLARI

Alkol tü­ke­ti­min­de ol­ma­ma­mız ge­re­ken yer­de­yiz. Müs­lü­man bir ülke ola­rak, Müs­lü­man­lar ola­rak bu bize ya­kış­mı­yor. 

Bak­kal kadar tekel bayi var. Mey­ha­ne­ler, eğ­len­ce mer­kez­le­ri eği­tim yu­va­la­rın­dan, ca­mi­ler­den Kur’an kurs­la­rı­nın top­la­mın­dan kat kat fazla 

Şair bunu şöyle dile ge­tir­miş:

“Ki­tap­tan çok is­kam­bil,

Sudan çok bira, şarap,

An­la­dı­nız mı şimdi;

Neden ha­li­miz harap?”

Bu durum bir top­lu­mun ba­şı­na ge­le­bi­lecek en büyük be­la­lar­dan bi­ri­dir. Ka­za­la­rın, ci­na­yet­le­rin, boşan­ma­la­rın, kav­ga­la­rın se­be­bi ba­kı­yo­ruz, suçlu alkol. Şişe de dur­du­ğu gibi dur­mu­yor. İçeni çıl­dır­tı­yor, ak­lı­nı ba­şın­dan alı­yor, nef­si­ni uyan­dı­rı­yor. Tek ke­li­mey­le içen kim olur­sa olsun esir alı­yor. 

Alkol, bir­çok sağ­lık so­run­la­rı­na neden olu­yor. Tra­fik ka­za­la­rı, in­ti­har­lar, fuhşa sü­rü­nen­ler ca­ba­sı, iş ha­ya­tı­nın bo­zul­ma­sı, if­las­lar ve aile yu­va­la­rı­nın da­ğılma­sı, ço­cuk­la­rın pe­ri­şan­lı­ğı al­ko­lün ma­ri­fet­le­ri­dir. 
Al­ko­lün insan için top­lum için hiç­bir ya­ra­rı yok-tur. Onu sa­vu­nan­lar olsa da, alkol on­la­rı sa­vun­maz. O her kö­tü­lü­ğün se­be­bi­dir. Bunun için Allah Ra­su­lü: “Al­kol­den uzak durun, o kö­tü­lük­le­rin ana­sı­dır” de­miş­tir. (Nesei, eş­ri­be:44)

Bir ha­dis­le­rin­de de: “İçki her kö­tü­lü­ğün anah­tarı­dır” bu­yur­muş­tur. (İbn-i Mace, eş­ri­be:1)

Bütün uya­rı­la­ra ve gö­rü­len za­rar­la­rı­na rağ­men içki, si­ga­ra ve uyuş­tu­ru­cu top­lu­mu­mu­zu, in­sa­nı­mı­zı ve aile­le­ri­mi­zi teh­dit eder du­ru­ma gel­miş­tir. Bun­lar­dan uzak dur­ma­yan her­kes za­ra­rı­nı gö­re­cek­tir. 

DİNDE ALKOL YA­SAK­TIR

Bugün za­rar­lı alış­kan­lık­lar özen­di­ri­li­yor. Kötü örnek olu­nu­yor. Fi­lim­ler di­zi­ler, eğ­len­ce adı al­tın­da top­lan­tı­lar in­sa­nı­mı­zı alkol ba­tak­lı­ğı­na iti­yor. 
Alkol kul­la­nı­mı gün geç­tik­çe ya­yı­lı­yor, ar­tı­yor, Ya­pı­lan araş­tır­ma­la­ra göre ilkokul se­vi­ye­si­ne kadar in­miş­tir. Bunun ne­de­ni alkol kat­kı­lı içe­cek­ler ve kola gibi ba­ğım­lı­lık yapan içe­cek­ler olu­yor. 

Genç­ler eğ­le­ni­yor, oy­nu­yor. Zan­ne­di­yo­ruz.

Genç­ler alkol ba­tak­lı­ğın­da çır­pı­nı­yor. 

Birçok yön­den in­san­la­ra zarar ver­di­ği için di­nimiz islam, iç­ki­yi, ya­pı­mı­nı, sun­ma­yı, iç­me­yi ya­sak­lamış­tır. Adın ne olur­sa olsun in­sa­nı sar­hoş eden şey­ler haram kı­lın­mış­tır. 

Kur’an’da şöyle buy­rul­muş­tur:

– “Ey iman eden­ler, içki, kumar ta­pın­mak için diki­li taş­lar ve fal ok­la­rı şey­tan işi pis­lik­tir. Bun­lar­dan ka­çı­nın ki, kur­tu­la­sı­nız, şey­tan içki ve ku­mar­la ara­nı­za kin ve düş­man­lık sok­mak, sizi Allah’ı an­mak­tan ve na­maz­dan alı­koy­mak ister. Bun­lar­dan vaz­geç­ti­niz değil mi?” (Maida:90-91)

Bu aye­tin ge­li­şi üze­ri­ne o günkü Müs­lü­man­lar “Vaz­geç­tik” deyip ev­le­ri­ne koş­muş­lar, ka­deh­le­ri kırmış­lar, küp­le­ri kırıp dök­müş­ler, Mekke’nin so­kak­ların­dan içki sel gibi ak­mış­tır. 

Bu ko­nu­da Allah’ın el­çi­si Pey­gam­ber (as) şöyle bu­yu­rur:

– “İçki kö­tü­lük­le­rin ana­sı­dır” (İbni­ma­ce, Eş­ri-be:6)

– İçki­den ka­çı­nın. O her türlü kö­tü­lü­ğün baş­langı­cı­dır” ‘(Ramuz el-Eha­dis:16/2)

– Ceb­ra­il bana geldi. Ya Mu­ham­med! Allah iç­ki­yi ya­pa­na, yap­tı­ra­na, ta­şı­ya­na, sa­ta­na, satın alana, su­nana ve içene lânet etti dedi. (Age:11/2)

– “Sar­hoş­luk veren ve uyuş­tu­ran her şey­den sizi men edi­yo­rum” (Ebu Davut:3/329)

– “Zina eden Müs­lü­man ol­du­ğu halde zina etmez. Hır­sız­lık yapan, Müs­lü­man ol­du­ğu halde hır­sız­lık yap­maz. İçki içen, Müs­lü­man ol­du­ğu halde içki içmez. (İ. Canan Hadis Ans:7/276)

– “Allah’a ve ahi­ret gü­nü­ne ina­nan, içki iç­me­sin. Allah’a ve ahi­ret gü­nü­ne ina­nan, içki sof­ra­sı­na oturma­sın.” (Ramuz el-Eha­dis:439/6)

– “Çoğu sar­hoş­luk veren şeyin azıda ha­ram­dır” (Ebu Davut Eş­ri­be:3681)

– “Üç kimse cen­ne­te gi­re­mez:

• Eşini baş­ka­sı­na sunan erkek

• Ken­di­ni er­kek­le­re ben­ze­ten kadın.

• İşçi iç­me­ye devam eden kimse” bu­yur­muş­tur. 

• İçki şifa değil dert­tir” (Müs­lim, eş­ri­be:6/1984)

Bir Allah dostu şöyle an­la­tır:

Yolda gi­der­ken ölmek üzeri olan bi­ri­ni gör­düm. İmanlı git­sin diye Ke­li­me-i Şe­ha­det ge­tir­dim ve onun da ge­tir­me­si­ni bek­le­dim. Bana: “Ge­ti­re­mi­yo­rum işte!” dedi ve ru­hu­nu tes­lim etti. Du­ru­mu­nu sor­dum. “Her zaman içki içer­di” de­di­ler. 

İslam­’da fay­da­lı olan şey helal, za­ra­rı olan şey­ler­de yasak ve haram kı­lın­mış­tır. 

Sar­ho­şun hali acı­na­cak bir hal­dir. Doğru dü­rüst ayak­ta du­ra­maz, düz­gün yü­rü­ye­mez, akıl­lı ko­nu­şup dav­ra­na­maz. Ona kı­zan­lar olur, yazık yazık deyip acıyan­lar olur. Kı­na­yan­lar olur. Ba­zı­la­rı sar­ho­şa kızar, ba­zı­la­rı da onu sar­hoş eden iç­ki­ye kızar. 

Alkol, in­sa­nı rezil eder, yer­ler­de sü­rün­dü­rür, ayıp şey­ler yap­tı­rır, iç­ki­ye kızar. 

Alkol, in­sa­nı rezil eder, yer­ler­de sü­rün­dü­rür, ayıp şey­ler yap­tı­rır. Hani ne der­ler:

– “Fa­re­ye içki içir­miş­ler “Bana kedi ge­ti­rin” demiş”

Sar­hoş ken­di­nin, aile­si­nin, ço­cuk­la­rı­nın, var­lık se­be­bi olan ana ba­ba­sı­nın far­kı­na bile va­ra­maz, on­la­ra gö­re­vi­ni ya­pa­maz. 

Ya­pı­lan bir araş­tır­ma­ya göre; in­ti­har eden­le­rin %90ı alkol yü­zün­den in­ti­har et­mek­te­dir. Bo­şa­nan­la­rın eşine zarar ve­ren­le­rin %68i sar­hoş­luk ne­de­niy­le yu­va­la­rı­nı yık­mak­ta­dır­lar. Kendi ara­sın­da sal­dı­ran sar­hoş­la­rın utanç veren hal­le­ri­ne şahit olun­mak­ta­dır.

ALKOL KAT­KI­LI MAD­DE­LER:

Alkol, ta­rih­te ol­du­ğu gibi şimdi de nesli bozma aile yu­va­la­rı­nı yıkma ve in­san­la­rı uyuş­tur­ma ama­cıy­la kul­la­nıl­mak­ta­dır. Yani alkol düş­ma­nın imha si­la­hı­dır. 
Alkol, helak se­be­bi­dir. Ahlak içki ile ge­ri­ler, insan içki ile al­ça­lır. Kur’an’ın ifa­de­siy­le “Şey­tan işi pis­lik­tir” 
Ay­rı­ca alkol tu­zak­tır. Taciz, te­ca­vüz için kul­la­nılır. Alkol ik­ra­mı yem­dir. 

Düş­man, sa­vaş­lar­da, işgal ve is­ti­la­lar­da hep içki si­la­hını kul­lan­mış­tır. Os­man­lı’nın so­nu­nu ge­tir­mek için içki kul­la­nıl­mış­tır. Rusya Türk­ler 70 yıl içki ile uyuş­tur-muş, ben­lik­le­rin­den, ide­al­le­rin­den ko­par­mış­tır. Yani alkol, sö­mü­rü si­la­hı ol­muş­tur. 

Rusya’da Koka kola ile da­ğıl­mış­tır. İsrail dün­ya­yı kola ile uyuş­tur­muş­tur. 

Alkol ile ne­sil­le­ri bozma yo­lu­na gi­dil­miş­tir. Çünkü alkol in­sa­nın sağ­lı­ğı­nı bozar, ah­la­kı­nı bozar, gü­zelli­ği­ni bozar, eko­no­mi­si­ni bozar, işini, aşını, yu­va­sı­nı bozar. 

Bugün alkol ve al­kol­lü yi­yecek içe­cek­ler ne­redey­se bazı çev­re­ler­de gün­lük gıda ha­li­ne gel­miş­tir. Ço­cuk­lar al­kol­lü içe­cek­le­re ba­ğım­lı­dır, 

– Bazı ilaç­lar al­kol­lü­dür. 

– İthal si­ga­ra­lar al­kol­le yı­ka­nı­yor.

– Bazı don­dur­ma tür­le­ri­ne alkol ka­tı­lı­yor. 

– Et güzel gö­rün­sün diye üze­ri­ne şarap dö­kü­lüyor. 

Ba­zı­la­rı bun­la­rı ka­deh­ten alın­mı­yor, az, sar­hoş etmez diye sa­vu­nu­yor. Bütün mez­hep­le­re göre sar­hoş­luk veren şeyin azıda ha­ram­dır, çoğu da ha­ram­dır. 
Alkol kat­kı­lı ko­lon­ya­lar­da alkol cin­si­ne girer. Fazla ih­ti­laf ol­ma­sa da için de alkol olan ko­lon­ya­ya dik­kat etmek la­zım­dır. İçinde metil alkol varsa, kör eder, içi­lir­se öl­dü­rür. 

Şafi mez­he­bi­ne göre ko­lon­ya ha­ram­dır. 
Bi­ra­nın al­kol­sü­zü yok­tur. Al­kol­süz bira ta­bi­ri tica­ri bir rek­lam­dır. Bi­ra­nın içe­ri­sin­de %18-26 alkol var­dır. Bira içen, içki içmiş olur. Çünkü bira içen sarhoş olur. Hatta bira için “Gü­zel­lik mad­de­si” “Vi­ta­min de­po­su” “böb­rek­le­ri te­miz­ler” rek­lam­la­rı ya­pıl­mak­tadır. Bun­la­rın hepsi birer tu­zak­tır. Bu üre­ti­ci­le­rin yalan­la­rı­dır. 

İnsan vü­cu­du­nun bi­ra­ya ih­ti­ya­cı yok­tur. Bira, sağ­lı­ğı bozar, sar­hoş eder ve vi­ta­min düş­ma­nı­dır. Her al­ko­lik, her ayyaş işe bira ile baş­la­mış­tır. 

Bi­ra­nın için­de alkol mik­ta­rı ne kadar düşük olur­sa olsun, dünya sağ­lık teş­ki­la­tı ta­ra­fın­dan bira al­kol­lü içki ola­rak kabul edil­miş­tir. 

Bira için kim ne derse desin tra­fik ka­za­la­rı­nın so­nun­da bira şi­şe­le­ri ken­di­si­nin ne ol­du­ğu­nu, ne gibi bir ma­ri­fe­ti­nin bu­lun­du­ğu­nu iti­raf et­mek­te­dir. Bira al­ko­liz­min ilk ba­sa­ma­ğı­dır. Ay­rı­ca bira, uyuş­tu­ru­cu ba­ğım­lı­lı­ğı­nın baş­lan­gı­cı­dır. 

Cola (Kola)

Kola, ba­ğım­lı­lık yapan, sar­hoş­luk veren ve alkol alış­kan­lı­ğı­na gö­tü­ren bir içe­cek­tir. 

Kola, masum de­ğil­dir, için­de alkol var­dır. Bir gaze­te ha­be­ri­ne göre: “107 yıl­lık gizli for­mü­lü çö­zül­dü: Ka­fe­in, ko­ka­in ve alkol” şek­lin­de idi (Hür­ri­yet Ga­ze­te-si:4-8-1993)

Kola, beyni uyuş­tu­rur, insan vü­cu­dun­da­ki vi­tamin­le­ri öl­dü­rür. Anemi de­ni­len kan­sız­lık has­ta­lı­ğı­na neden olur. Diş­le­ri çü­rü­tür, mi­de­ye zarar verir. Ço­cuk­lar­da kemik ge­li­şi­mi­ni en­gel­ler. Kı­sa­ca­sı sağ­lı­ğı bozar nesli bozar. Ko­la­nın için­de ih­ti­yaç dışı şeker var­dır. Me­se­lâ: büyük boy ko­la­da 44 kaşık şeker var­dır. 
Hâlâ iç­me­ye devam eden­le­rin biraz dü­şün­me­si ge­re­ki­yor. 

Ay­rı­ca ener­ji içe­cek­le­rin­de de alkol var­dır. Alkol alış­kan­lı­ğı­na gö­tü­rür. 

İnsan vü­cu­du­nun bi­ra­ya ve ko­la­ya ih­ti­ya­cı yok-tur. Alkol ve alkol kat­kı­lı mad­de­le­rin nes­li­miz için tuzak ve imha si­la­hı ol­du­ğu unu­tul­ma­ma­lı­dır. Nes­li­mi­ze zarar ver­mek is­te­yen­ler, al­ko­lü, ko­la­yı, bi­ra­yı ve si­gara­yı, su­yu­mu­zun, ay­ra­nı­mı­zın, sü­tü­mü­zün önüne geçir­di­ler. 

AL­KO­LÜN ZA­RAR­LA­RI

Alkol insan için, ge­lecek ne­sil­ler için çok za­rar­lıdır. Ver­di­ği za­rar­la­rı kısa cüm­le­ler­le ifade ede­lim:

– Alkol, in­san­da akıl sağ­lı­ğı­nı, ruh sağ­lı­ğı­nı ve den­ge­si­ni bozar.

– Alkol, şuur kay­bı­na ve ölüme, ka­za­la­ra ve ci­nayet­le­re neden olur. 

– Alkol, kalbe zarar verir, bu­na­ma­ya sebep olur. Ka­ra­ci­ğer, ba­ğır­sak, gırt­lak, yemek bo­ru­su, mide, pank­re­as kan­se­ri­ne sebep olur. 

– Alkol, ka­lı­cı ge­ne­tik ha­sa­ra yol açar. 

– Alkol, ev­de­ki kav­ga­la­rın, şid­de­tin ve bo­şan­mala­rın baş se­be­bi­dir. Aile­nin en büyük düş­ma­nı­dır. Alkol alan anne adayı düşük yapar, çocuk geri ze­ka­lı olur. Alkol ya­yıl­dık­ça aile­ler da­ğı­lır. 

– Alkol pen­çe­si­ne düşen rezil olur. Sağ­lı­ğı­nı kaybe­der sonra işini kay­be­der, sonra eşini kay­be­der. Piş­man olur ama bu piş­man­lık ona fayda ver­mez. 

– 215 ayyaş aile­nin 810 ferdi üze­rin­de araş­tır­ma ya­pıl­mış, şu so­nu­ca va­rıl­mış­tır:

%15 erken doğum, 

%2 ölüm doğum, 

%15 erken ölüm, 

%4,5 ve­re­me mü­sa­it,

%7,5 beden de sa­kat­lık­lar.

Ka­lan­lar­da da alkol ba­ğım­lı­lı­ğı; geri ze­ka­lı­lık, suç iş­le­me­ye mey­il­lik tespit edil­miş­tir. 

Fran­sa’da 1740 da ya­sa­mış bir al­ko­lik ka­dı­nın soyu takip edil­miş ve şu so­nu­ca va­rıl­mış­tır. 

834 to­run­dan 709 unda;

106 sı gayri meşru, 

181i fa­hi­şe, 

142si di­len­ci,

61i aciz­ler yur­dun­da kal­mış,

76sı suç iş­le­miş,

7si ci­na­yet iş­le­miş”

1970­de Ame­ri­kan Tıp ce­mi­ye­ti­nin aylık der­gi-sin­de ya­yın­la­nan is­ta­tis­tik:

10 sar­hoş aile­nin 57 ço­cu­ğun­dan;

– 25i ölü­yor

5i sakat do­ğu­yor,

5i cılız do­ğu­yor.

5i sa­ra­lı olu­yor

1i ko­le­ra has­ta­sı olu­yor.

10u ancak sağ­lam do­ğu­yor”

– Alkol mala, cana, sağ­lı­ğa ve nesle, akla zarar verir. Şeks­pir içki için:

“Ey içki senin adın ol­ma­say­dı sana iblis der­dim” de­miş­tir. 

– Em­ni­yet Genel Mü­dür­lü­ğü ve­ri­le­ri­ne göre; iş­lenen suç­la­rın %66 sı 

Tra­fik ka­za­la­rı­nın %61 i, 

Ci­na­yet­le­rin %35 i, 

Te­ca­vüz­le­rin %50si, 

Bo­şan­ma­la­rın %80i alkol yü­zün­den ol­du­ğu açıklan­mış­tır. 

Ce­nab-ı Allah Kur’an’da iç­ki­nin “Şey­tan işi pis­lik” ol­du­ğu­nu bil­dir­miş­tir. Onun için şey­tan in­sa­nı­mı­zın ha­ya­tı­na içki ile ku­mar­la, zina ile gi­ri­yor. 

– İçki helak se­be­bi­dir. Ahlak içki ile ge­ri­ler. Bizans, Roma gibi im­pa­ra­tor­luk­lar içki ile yı­kıl­mış­tır. İçki ah­la­kın ve in­san­lı­ğın düş­ma­nı­dır. Al­ko­lün ver­di­ği mut­lu­luk, kısa sürer. Bo­şa­lan ka­deh­ler göz­ya­şı ile dolar. 

– Ulus­lararası kan­ser der­gi­si­nin araş­tır­ma­sı­na göre içki içe­nin be­be­ği­ne etki şöyle olur:

%98 nor­mal­den küçük doğar

%90 ileriki yaş­lar­da ra­hat­sız­lık,

%80 ko­nuş­ma bo­zuk­lu­ğu

%72 sal­dır­gan dav­ra­nış­lar

% 41 duyma bo­zuk­lu­ğu,

%29 kalp ra­hat­sız­lı­ğı,

%25 göz bo­zuk­lu­ğu,

%16 orta betik bo­zuk­luk, 

%10 böb­rek yet­mez­li­ği ola­rak ço­cu­ğa yan­sır”

Gö­rü­lü­yor ki alkol almak ço­cu­ğa ya­pı­la­bi­lecek en büyük kö­tü­lük­tür. 

SONUÇ OLA­RAK

İslam dini, in­sa­na, ma­lı­na, ca­nı­na, nef­si­ne ve nesli­ne zarar veren her­ şe­yi ya­sak­la­mış­tır. Onun için al­kolizm inanç­la ön­le­nir. 

İsla­m’ın ilk yıl­la­rın­da içki içen­ler ara­sın­da çıkan kav­ga­dan sonra iç­ki­yi kesin ola­rak ya­sak­la­yan ayet­ler nazil olun­ca, Hz. Ömer (ra) dua edip iç­ki­nin ya­sak­lanma­sı­nı is­te­miş­ti. Pey­gam­ber (as) ayet­le­ri Hz. Ömer’e oku­yun­ca “Artık vaz­geç­ti­niz değil mi?” kıs­mı­na gel­diğin­de Hz. Ömer (ra):

– Vaz geç­tik Ya Rabbi! Dedi. Onu duyan Müs­lüman­lar da söz ver­di­ler elin­de içki olan onu döktü. Küp­le­ri kır­dı­lar, iç­ki­yi, ku­ma­rı, zi­na­yı terk et­ti­ler. 

Siz hala içecek mi­si­niz?

İçki in­sa­nın be­de­ni­ni de, kal­bi­ni de çü­rü­tür Cenab-ı Allah Kur’an’da;

“İşle­nen kö­tü­lük­ler kalbi kir­le­tir, ka­rar­tır” bu­yuru­yor (Mu­taf­fi­fin:14)

Kalp kir­le­nir ka­ra­rır­sa, çürür. Kalp çü­rür­se, Hakk’a giden yol­lar ka­pa­nır. 

Bir ha­dis­le­rin­de Pey­gam­ber (as) şöyle bu­yu­rur: “Bir kul bir günah iş­le­di­ği zaman kal­bin­de siyah bir nokta olu­şur. Eğer piş­man olup gü­na­hı terk edip tövbe eder­se, o si­yah­lık kay­bo­lur. Günah iş­le­me­ye devam eder­se, siyah nokta büyür, bütün kalbi ka­rar­tır” (İbn-i Mace, Zühd:29)

Her gün iç­ki­nin ver­di­ği za­rar­la­rı, rezil olan­la­rı, yu­va­sı yı­kı­lan­la­rı, ci­na­yet iş­le­yen­le­ri, her şe­yi­ni kay-be­den­le­ri gö­rü­yo­ruz. Ha­ber­ler­de iç­ki­nin ma­ri­fet­le­ri­ni din­li­yo­ruz. Buna rağ­men içki iç­me­ye devam mı edi­lecek?

İçki için üzüm ye­tiş­ti­ren, dü­şün­sün. Satan düşün­sün, içi­ren dü­şün­sün, içen dü­şün­sün ya­pı­lan iyi midir? Kötü müdür? İşle­nen suç­lar­dan do­la­yı ve­ba­lı var mıdır: Yoksa se­vap­lı bir iş midir)

Alkol, in­san­lı­ğın tarih bo­yun­ca baş be­la­sı ol­muş-tur. Gü­nü­müz­de de ka­za­la­rın ci­na­yet­le­rin ve her türlü ka­ba­lı­ğın ne­de­ni ol­mak­ta­dır. 

İnsa­nın ak­lı­nı ba­şın­dan alıp rezil eden, yu­va­la­rı yıkan, fuhşu ve her türlü ah­lak­sız­lı­ğı yayan al­kol­dür. 
Al­ko­lü insan içer, in­sa­nı alkol içer, şi­şe­de dur­duğu gibi mide de dur­maz. 


Bu yazıyı 179 kişi okudu.

Paylaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.