Cenab-ı Allah Kimi ve Hangi Suçu Lanetlemiştir?

Aslında Alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah kullarına karşı çok merhametlidir.İnanana da inamayana da yaşaması içinher imkânı sağlar.Kullarını ayırt etmez on a da rızık verir , diğerine de rızık verir .
Kur’an’da ifade edildiği gibi :” İnsanlar dünyadaki dereceleri ve nimet farklılıkları ile imtihan edilirler.” (En’am :165)
Allah’ın Lânetlediği kötü ve kötülüklerdir.Genellikle inanmayan, fitneci, bozguncu, yalancı, iftiracı insanların ve topşumun huzurunu bozan kimseleri Lânetlemiştir.
Allah’ın Lânetlemesi, merhametindendir.Kullarını zarar verecek ve zarar verdirecek kötülüklerden uzak tutmak içindir.Kullarını uyarmak kötülükten vazgeçirmek içindir.
Cenab-ı Allah’ın 99 ismi arasında şunlar vardır:
Rahman :Dünyada her kuluna merhametli,
Gafur: Günahları bağışlayan,
Gaffar : Günahları örten,
Bunların yanında bir de :
Gahhar : Kahredici gücü olan,
Müzil : Zelil eden,
Hasip : Hesaba çeken,
Müntakip : Suçluyu cezalandıran,
Mâni : Kötülüğe mani olan anlamı taşıyan isimleri de vardır.
Kur’an’da “Lânet olsun “ denirken , Lânetlenen Lânetlenivermez.Onun cezası, pişman olmaz, tövbe etmezse, ceza ondan sonra ya dünya da gelir, yada hem dünya da hem ahirette gelir.
Her suçun her günahın mutlaka cezası görülecektir.
X X X
Şimdi Cenab-ı Allah’ın Lânetlediği kişi ve suçları görelim :
-Allah’la yapılan ahitleşmeyi bozan kimseler Lânetlenmiştir.
-“Verdikleri sözden caydıkları için onları Lânetledik.Kalplerini katılaştırdık….”(Maida :13)
-“Allah’a kesin söz verdikten sonra sözünden dönenlere Allah’ın emrettiği ilişkileri kesenlere ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlara Lânet vardır…”(Rad :25)
X X X

Allah’a iftira edenler Lânetlenmiştir.
-“Allah’a eli bağlı diyen Yahudilere Lânet olsun….”(Maida :64)
-“Hıristiyanlardan “And olsun Allah, üçün üçüncüsüdür” diyenler kafir olmuşlardır”(Maida:73)
-“Tanrılık iddiasında bulunan Firavunu Lânetledik kıyamete kadar iğrenç kimselerden olacaktır. (Kasas : 42)
-Firavunun adamları dünyada ve ahirette Allah’ın Lânetine uğradılar…Kahrolsun Hûd’un kavmi “ (Hud : 59/60 )
X X X
Allah şirk koşanları Lânetlemiştir :
-“Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkek ve kadınlara Allah’a ortak koşan kadınlar a ve erkeklere azap etmesi için müslümanların başına gelmesi ni bekledikleri kötülük çemberi başlarına gelsin.Allah onlara gazap etmiş Lânetlemiş ve cehnnemi kendilerine hazırlamıştır.” (Fetih :6)
X X X
Gerçeği gizleyenleri Allah Lânet etmiştir.
-“İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayet yolunu kitapta apaçık göstermemizden sonra gizleyenler yok mu, işte onlara hem Allah hem de bütün Lânet ediciler Lânet eder.” Bakara : 159)
-“Ayetlerimizi inkar etmiş ve kâfir olarak ölenlere gelince, Allah’ın, meleklerin ve tüm insanların Lâneti onların üzerinedir.” (Bakara : 161)
-“Onlar ebediyyen Lânet içinde kalırlar.Artık ne azapları hafifletilir, nede onların yüzlerine bakılır.” (Bakara : 162)
-“Allah’ın kitabından brşeyi gizleyip, onu az bir paha ile değişenler yok mu , işte onların yiyipte karınlarına doldurdukları ateşten başka bir şey değildir.Kıyamette Allah ne onlarla konuşur nede temize çıkarır.Orada onlar için can yakıcı bir azap vardır.” (Bakara :174)
X X X
Allah’a ve Rasülüne dil uzatanlar Lânetlenmiştir :
-“Allah’a ve Rasülüne eziyet edenlere Allah dünyada da ahirette de Lânet eder ; onlar için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.” (Ahzap :57)
-Peygamber (as) ma eziyet eden Ebu Lehep için “ Ebu Leheb’in iki eli kurusun!” (Tebbet suresi 1 )
-“Peygamberimize :”İşittik , karşı geldik” deyip dinlemeyip eziyet ettikleri için yahudileri Allah Lânetlemiştir.” (Nisa : 46)
-“Allah’a ve peygamberimize düşman olanlar, işte onlar aşağıların en aşağısındadırlar.” (Mücadele : 20)
X X X
Cenab-ı Allah şeytanı Lânetlemiştir :
Allah şeytanı cennetten kovduktan sonra ona :
-Şüphesiz hesap gününe kadar Lânet senin üzerinedir “ dedi. (Hıcır : 35)
Şeytan secde etmeyip isyan ettiği için Lânetlenip cennetten kovuldu.
-Puta ve şeytana tapanlar Allah’ın Lânetine uğramış kimselerdir.Allah birine Lânet ederse , ona yardım edecek birini bulamazsın.” (Nisa :52)
-Allah isyan eden şeytana “ çık o cennetten, sen artık kovulmuş birisin.Ceza gününe kadar Lânetim senin üzerinedir” dedi. (Sâd : 78)
X X X
Allah Yahudileri Lânetlemiştir :
-“Sözlerini bozdukları içinonları Lânetledik ve kalplerini katılaştırdık.Onlar kitaplarını tahrif edip değiştirdiler Tevrat’ın bir bölümünü de unuttular.Pek azından hariç onlardan daima hainlik görürsün….” (Maida : 13)
-“Yahudiler Allah’ın eli bağlıdır (sıkıdır) dediler Hay bu yüzden elleri bağlanası ve Lânet olsalar….” (Maida : 64)
-“İsrailoğullarından kafir olanlar , Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle Lânetlenmişlerdir.Bunun sebebi ; söz dinlememeleri ve sınırı aşmalarıdır.”(Maida : 78)
-“Yahudiler , “Üzeyr Allah’ın oğludur “ dediler.Hırıstiyanlarda “İsa Allah’ın oğludur” dediler.Bu onların ağızları ile geveledikleri sözlerdir.Daha öncekiler gbi Allah onları kahretsin…”(Tövbe:30=
-“Kafirlikleri yüzünden Allah yahudileri Lânet etmiştir…”(Nisa :46)
-“Allah inkarları yüzünden yahudilere Lânet etmiştir.”(Nisa :48)
X X X
Cenab-ı Allah münafıkları Lânetlemiştir:
-“Allah münafık erkek , münafık kadınları ile kafirleri cehennem ateşi ile cezalandıracağını vaad etmiştir.Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.Orası onlara yeter.Allah onları Lânetlemiştir.Onları devamlı bir azap beklemektedir.” (Tevbe :68)
-“Münafıkları gördüğün zaman görünüşleri hoşuna gider .Konuşunca sözlerini dinlersin.Onlar duvara yaslanmış kütükler gibidir.Her gürültüyü kendi aleyhine sanırlar.Onlar düşmandır.Onlardan sakın.Allah onların canlarını alsın….” (Münafıkun : 4)

X X X
Cenab-ı Allah Kafirleri Lânet etmiştir.
-“Allah kafirleri Lânet etmiş ve onlar için çılgın bir azap hazırlanmıştır…Kıyamet günü “Keşke Allah’a peygambere itaat etseydik “ derler.Biz yöneticilerimize ve büyüklerimize itaat etmiştir, onlar bizi saptırdılar.Rabbim onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir Lânetle rahmetinden kov” derler.”(Ahzap :64-68)
-“Kafir oldukları için yahudileri Allah Lânetledi…”(Bakara :88)
-“Allah’ın Lâneti kafirlerin üzerinedir”(Bakara :89)
-“Allah’ın Lâneti kafir olarak ölenlerin üzerinedir.” (Bakar : 161)
-“Allah’ın Lâneti iki yüzlü kadın ve erkekleredir.”(Tevbe :68)
-İnkar eden zalimlerin “cezası ;Allah’ın meleklerin ve bütün inananların Lânetinin üzerine olmasıdır.” (Al-i İmrAN:86/87)
-Ad kavmi için :” Onlar hem bu dünya da hem de kıyamet gününde Lânete tabi tutuldular.Onlar Rablerini inkar ettiler ve Allah’ın rahmetinden uzak kılındı” (Hud :60)
X X X
Cenab-ı Allah zina iftirasında bulunanları Lânetlemiştir :
-“Namuslu , kötülüklerden habersiz mü’min kadınlara zina iftirasında bulunanlar, dünya ve ahirette Lânetlenmişlerdir.Yapmış olduklarına dilleri, elleri, ve ayaklarının şahitlik edeceği gün onlar için büyük bir azap vardır.” (Nur :23/24)
X X X
Mü’mini kasten öldüren Lânetlenmiştir :
-“Kim bir mü’mini kasten öldürürse onun cezası ebedi olarak cehennemde kalmaktır.Allah ona gazap etmiş, Lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.” (Nisa :93)
Allah yalancıları Lânetlemiştir :
-“ Lânet olsun geberesi yalancılara !(Zariyat :10)”Onlar koyu cehalet içinde kalmış cahillerdir.”(Zariyat :11)
-“Sözlerini değiştirmeleri yüzünden onları Lânetledik, kalplerini katılaştırdık.”(Maida :13)
-“Allah’a karşı yalan uyduran yahut kendisine hak gelmemişken onu yalan sayandan daha zalim kimdir? Cehennemde kafirlere yer mi yok!” (Ankebut :68)
-Yalan haber yayanlar kınanmıştır. (Ahzap :60)
-“Allah’ın Lânet yalancıların üzerinedir.” (Al-i İmran :61)
X X X

Kendisine kahrolası denilenler :
-“Canı çıkacısa ne biçim ölçtü, biçti.” (Müddesir :19)
-“ Kahrolası insan ! Ne inkarcıdır !” (Abese : 17)
-“Mü’minleri yakıp seyredenler için : “Kahrolsun !” (Buruç :4)
-“Kahrolsun o koyu yalancılara !” (Zariyat : 10)
X X X
Namazı , cihadı terk eden ve faiz yiyen için :
-“Nihayet öyle bir nesil geldi ki bunlar namazı bıraktılar, nefislerinin arzularına uydular .Bu yüzden ilerde sapıklıklarının cezasını çekecekler .” (Meryem : 59)
-“Kim namzadan vazgeçerse , yüz çevirirse, şüphesiz onun sıkıntılı bir haytı olacak ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz .” (Taha : 124)
-“Cihaddan geri dönerseniz yeryüzünde bozguncluk yapmaya ve akrabalık bağlarını kesmeye dönmüş olmaz mısınız ? İşte bunlar , Allah’ın Lânetlediği sağır kıldığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir.” (Muhamed :22/23)
-“Faiz yiyenler, kabirlerinden şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar…”( Bakara :275)
X X X
Allah zalimlere Lânet etmiştir :
Kur’anın bildirdiğine göre melekler mü’minler için dua ederler, onları korurlar.Ama zalimlere Lânet okurlar.Meleklerin yaptığı dua da okudukları Lânet de kabul olur.Çünkü melekler günahsızdırlar.
-“Allah’ın Lâneti zalimlerin üzerine olsun!” ( A’raf :44)
Aslında bu ayetin tamamı şöyledir :
-“Cennetlikler cehennemliklere sorarlar :
-Rabbimizin bize vaad ettiklerini gerçekleşmiş olarak bulduk, siz de Rabbinizin size vaad ettiklerini gerçekleşmiş buldunuz mu?” derler.
Cehennemlikler evet : “Evet “ derler.Bu sırada aralarından biri bağırarak şöyle der :
-“Allah’ın Lânet zalimlerin üzerine olsun”
-“Kıyamet günü zalimlere özür beyan etmeleri , onlara hiçbir fayda vermez. Lânet onlaradır.En kötü yer de onlarındır.” (Mü’min :52)

X X X
Cenab-ı Allah’ın hayvanlaştırdığı kimseler de olmuştur :
Allah kötülükte ısrar eden İsrail oğullarından bazılarını Maymun kılığına sokmuş ve öylece helak etmiştir.Kur’an’da şöyle geçer :
-“İçinizden cumartesi günü azgınlık edip te bu yüzden kendilerine :” Aşağılık maymunlar olun!” dediklerimizi bilirsiniz” (Bakara : 65)
-Müslümanların dinlerini kötüleyen İsrail oğulları için Cenab-ı Allah :
-“ Allah katında yeri daha kötü olanı haber vereyim mi ?Allah’ın gazap ettiği ve Lânet ettiği , aralarından maymun lar domuzlar tağuta tapanları çıkardığı kimseler işte bunlar yeri ve durumu daha kötü olan kimselerdir.” (Maida : 60)
-İsrail oğullarından “Kibirlenip de kendilerine yasak edilen şeylerden vazgeçmeyince onlara :”Aşağılık maymunlar olun dedik.” (Araf : 166)
-“İsrail oğullarından azan, sapıtan biri için Cenab-ı Allah :”Dileseydik onu yükseltirdik .Fakat o dünyaya saplandı ve hevesinin peşine düştü.Onun durumu tıpkı köpeğin durumuna benzer.Üstüne varsa, dilini çıkarıp solur.Bıraksan da dilini sarkıtıp solur.İşte ayetlerimizi yalanlayan kavmin durumu böyledir.Bunu anlat ! Belki düşünürler.” (Araf : 176)
Allah bozguncuları , haksızlık yapanları, başkalarını yoldan çıkaranları, kötülük yayanları Lânetlemiştir :
-Yeryüzünde huzursuzluk çıkaranlar için :”işte bunlar , Allah’ın kendilerini Lânetlediği , bu yüzden kendilerini sağır ve kör ettiği kimselerdir.” (Muhammed :22/3)
-İki yüzlü kalplerinde fesat bulunanlar şehirde bozguncu haber yayanları seninle mücadeleye davet ederiz. Lânetlenmiş olarak nerede olurlarsa , yakalanıp öldürürler.” (Ahzab : 60/61)
-“Verdiği sözden dönenler , Allah’ın emirlerini terk edenler , fesat çıkaranlar, işte Lânet onlar içindir.Ve cehennem onlarındır.” (Rad :25)
-“Allah’ın Lâneti haksızlık yapanlaradır.” (Hud :18)
-Müslümanlara “ Sefih “ diyenlere Cenab-ı Allah :”Sefih işte onlardır” buyuruyor. (Bakara :13)
“Beyinsiz” ifadesini de (Bakara :142, ayette kullanıyor.
-Bir çok ayette de : İnançsız, ahlaksızlar için “ sapık” ifadesini kullanıldığı görülür.
Furkan : 34/44
Fatiha : 7
Araf : 179
Maida : 60

Müddesir : 51
Vakia :51/92
-“Bazıları kendini yoldan çıkaranlara ahrette : “Rabbim, onlara iki kat azap ver. Onları büyük bir Lânete uğrat” (Ahzab : 58) derler.
Bakara :65
Mü’min : 60
Mücadele :18
Münafıkın :4
A’raf :166/168
Kalem : 10/13
Nahl :27
Cenab-ı Allah bu şekilde öncekilerden ibret alsınlar da onların durumuna düşmesinler diye, bir de “ Ben size haber vermedim mi ? Uyarmadım mı ? Demek için, bu ayetleri akıl sahiplerine indirmiştir.
Atalarımızın bir sözü vardır :”Anlayana sivri sinek saz, anlamayana davul zurna az” diye.
Bu anlayış, hidayet dileme ve hidayet nasip olma işidir.
Rabbim hidayete layık olana hidayet etsin.


Bu yazıyı 4.527 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.