KUR’AN-I KERİM ALLAH KELAMIDIR DEĞİŞTİRİLEMEZ

Ce­nab-ı Allah in­san­la­rı ya­rat­mış ba­şı­boş kendi ha­li­ne bı­rak­ma­mış­tır. On­la­ra pey­gam­ber­ler gön­dermiş, emir ve uya­rı­lar­da bu­lun­mak için­de ki­tap­lar vahy et­miş­tir. 

Davut pey­gam­ber­den ön­ce­ki pey­gam­ber­le­re sahi­fe­ler gön­de­ril­miş, Davut Pey­gam­bere Zebur, Musa Pey­gam­be­re Tev­rat, İsa Pey­gam­be­re İncil ve Son Peygam­ber Mu­ham­med (as)a Kur’an-ı Kerim vahy edilmiş­tir. 

Kur’an’dan önce gön­de­ri­len ki­tap­lar ko­ru­na­mayıp kay­bol­muş git­miş­tir. Kur’an-ı Kerim gel­dik­ten sonra ki­ta­ba ih­ti­yaç du­yul­muş diğer üç kitap, din adam­la­rı ta­ra­fın­dan ka­le­me alın­mış­tır. Yani Kur’an’ın dı­şın­da­ki mev­cut ki­tap­lar, pey­gam­ber­le­ri­ne gön­de­ri­len ki­tap­lar de­ğil­dir. Bu­gün­kü Tev­raf’ta ve İncil’de Allah’tan gelen bir şey yok­tur. Tev­rat, Musa Pey­gam­ber­den tam 750 yıl sonra Azra isim­li Haham ta­ra­fın­dan ya­zıl­mış­tır. Tev­rat ya­zı­lır­ken Ya­hu­di çı­kar­la­rı doğ­rul­tu­sun­da ka­le­me alın­dı­ğı için milli ve ırki özel­lik­ler­le do­lu­dur. 

Tan­rı­la­rı Ya­ho­va kıs­kanç bir tan­rı­dır. Bunun için İsrail oğul­la­rın­dan ol­ma­yan bir kimse Ya­hu­di­lik di­ni­ne gi­re­mez. 

Ya­hu­di­lik, Musa pey­gam­ber­den gelen hiç­bir şeye sahip ol­ma­dı­ğı için hak din olma özel­li­ği­ni kay­bet­miş­tir. 

İncil’de ko­ru­na­ma­mış­tır. İsa Pey­gam­be­re çok az insan iman et­miş­ti. İsa Pey­gam­be­re gelen İncil kay­bolun­ca her önüne gelen bir İncil yaz­mış­tır. De­ve­ler­le top­la­nan in­cil­ler ara­sın­dan 325 ta­ri­hin­de İznik’te topla­nan kon­sül dört İncil be­lir­le­miş­tir. Bu dört İncil bir bi­ri­nin ay­nı­sı de­ğil­dir. Çoğu yerde bir­bi­ri­ne ters düşer. Bugün Hı­ris­ti­yan­la­rın dört tane İncil­le­ri var­dır. Bun­lar ya­zar­la­rı­nın ad­la­rı­nı taşır. 

1- Matta İncili

2- Mar­kos İncili

3- Luka İncili

4- Yu­han­ne İncili.

Bun­lar­dan başka İncil­ler de var­dır. Papaz, Allah adına iş görür. Gü­nah­la­rı ba­ğış­lar, afo­roz edip ce­za­lan­dı­rır, din­den çı­ka­rır, in­san­lar­dan di­le­di­ği­ni cen­ne­te koyar, di­le­di­ği­ni de ce­hen­ne­me koyar. Hı­ris­ti­yan­lık, şirk di­ni­dir. Tes­lis inan­cı­na sa­hiptir.

Yani Baba+oğul+kut­sal ruh­tur. 

Kur’an nasıl bir ki­tap­tır?

Kur’an-ı Kerim son ki­tap­tır. Büyük bir ti­tiz­lik­le ko­run­muş, bu güne kadar hiç­bir güç ona zarar ve­reme­miş, hiç­bir de­ği­şik­li­ğe uğ­ra­ma­mış­tır. Yer­yü­zün­de mil­yar­lar­ca Kur’an ara­sın­da bir fark yok­tur. Kı­ya­me­te kadar da hiç­bir güç ona zarar ve­re­me­ye­cek­tir. Kur’an kı­ya­met ki­ta­bı­dır. O, Allah ke­la­mı­dır, onda insan sözü yok­tur. 

Baş­lan­gıç­ta bazı id­di­ala­ra Kur’an, ken­di­si cevap ver­miş­tir. 

1- “O, şair sözü de­ğil­dir” (Hakka:41)

2- “O, kahin sözü de­ğil­dir” (Hakka:42)

3- “O, alem­le­rin Rab­bın­dan in­di­ril­miş­tir”
(Hakka:43)

4- “Onu ge­çer­siz kı­la­bi­lecek bir güç yok­tur.
(Fus­sı­lat:42)

5- “Onu de­ğiş­ti­recek bir güç yok­tur” (Kehf:27)

6- “Gü­cü­müz ye­ti­yor­sa ben­ze­ri­ni ge­ti­rin” diye mey­dan okur. 

Kur’an, Mu­ham­med (as)ın en büyük mu­ci­ze­si­dir. Onda geç­mi­şin ve ge­le­ce­ğin bil­gi­si var­dır. Bu­gü­ne kadar ilim­le, akıl­la ve yeni bu­luş­lar­la ça­tış­ma­mış­tır. O, bütün in­san­lı­ğa in­miş­tir. 

Kur’an, ölüye de di­ri­ye de şi­fa­dır. Diyor ki; 

1- “Kur’an arın­mak is­te­yen­ler için yol göste­ri­ci­dir” (Ba­ka­ra:2)

2- “Gö­nül­ler­de­ki sı­kın­tı­ya Kur’an şi­fa­dır” (Yunus:57)

3- “Kur’an, mü’min­ler için şifa ve rah­mettir” (İsra:82)

4- “Kur’an doğru yolu gös­te­ren kı­la­vuz ve şi­fa­dır” (Fus­sı­lat:44)

Kur’an, oku­ya­nı ve ken­di­si ile amel edeni fark­lı kılar. 

Hz. Ömer Müs­lü­man ol­ma­dan ne de­miş­ti? “Eşeğim Müs­lü­man olsa, ben olmam!” de­me­miş miydi. Ne oldu? Kız kar­de­şi­nin evin­de Kur’an ayet­le­ri­ni gö­rün­ce Müs­lü­man oldu. 

Bugün Kur’an din­le­yen, Kur’an’ı in­ce­le­yen ya-ban­cı ilim adam­la­rı Müs­lü­man olu­yor. İna­nı­yo­rum Kur’an, beni ar­ka­daş­la­rım­dan çok çok fark­lı kıldı. 
Hiç unut­mam Yeni Ca­mi­de na­maz­dan sonra bir ta­nı­dık­la se­lam­la­şır­ken, o gün biraz ke­yif­siz ol­du­ğu­mu söy­le­yin­ce, hal­kın mec­zup ola­rak ta­nı­dı­ğı biri bana yak­laş­tı ve dedi ki: “Kur’an-ı az mı oku­yor­sun?”

Kur’an’da Ce­nab-ı Allah: “Kur’an’dan yüz çe­vi­renin sı­kın­tı­lı bir ha­ya­tı olur” bu­yu­ru­yor. (Taha:124)
Kur’an, oku­ya­nın ima­nı­nı art­tı­rır, ona huzur ve ra­hat­lık verir. Çağın çıl­dır­tan has­ta­lık­la­rın­dan korur. Kur’an kı­ya­met günü şe­fa­at ede­cek­tir. 

Pey­gam­ber (as) şöyle bu­yu­rur:

– “Kim Kur’an’ı okur ve onun­la amel eder­se, kıya­met gü­nün­de ana ba­ba­sı­na taç giy­di­ri­lir.” (Ebu Davut Salat:349)

Bir ha­dis­le­rin­de de:

-“Kur’an, ken­di­si­ne uyan­la­rı yük­sel­tir. Uy­ma­yanla­rı al­çal­tır” bu­yur­muş­tur. (Ri­ya­zu’s- Sa­li­hın:341)

Kur’an de­ğiş­ti­ri­le­mez:

1- Kur’an mey­dan oku­yor; “Kur’an’ı de­ğişti­recek güç yok­tur” (Kehf:27)

2- “Kur’an ge­çer­siz kı­la­bi­lecek güç yok­tur. Onun önün­den ar­dın­dan batıl ge­le­mez. O, rah­met sa­hi­bi şanı yüce Allah’tan in­di­ril­miş­tir. (Fus­sı­lat:42-43)

3- “O Kur’an ko­run­muş bir ki­tap­tır” (Va-kıa:78) 

4- “Onu biz in­dir­dik el­bet­te biz ko­ru­ya­cağız” (Hıcır:9)

5- “Eğer ku­lu­mu­za in­dir­di­ği­miz­den şüp­heye dü­şü­yor­sa­nız, haydi onun ben­ze­ri bir sûre ge­tirin. Eğer id­di­anız­da doğru ise­niz Allah’tan gayri yar­dım­cı­la­rı­nı­zı da ça­ğı­rın” Ba­ka­ra:23)

6- “Bunu ya­pa­maz­sa­nız ki, el­bet­te ya­pama­ya­cak­sı­nız, O zaman ya­kı­tı insan ve taş olan cehen­ne­me ate­şin­den sa­kı­nın. Çünkü o ateş ka­fir­ler için ha­zır­lan­mış­tır.” (Ba­ka­ra:24)

7- “Rab­bi­nin söz­le­ri­ni de­ğiş­ti­recek kimse yok­tur.” (En’am:115)

8- “Eğer Kur’an Allah’tan baş­ka­sın­dan gelmiş ol­say­dı onda bir­çok tu­tar­sız­lık bu­lur­lar­dı” (Ni-sa:82)

9- “And olsun, Kur’an’ın bir ben­ze­ri­ni or­taya koy­mak üzere insan ve cin­ler bir araya gel­se­ler, bir­bir­le­ri­ne des­tek de ol­sa­lar, onun ben­ze­ri­ni or­ta-ya ge­ti­re­mez­ler.” (İsra:88)

10- “Yoksa o Kur’an’ı kendi uy­dur­du mu diyor­lar. De ki, eğer doğru ise­niz Allah’tan başka ça­ğı­ra­bi­le­ce­ği­niz yar­dım­cı­la­rı ça­ğı­rın­da siz de onun gibi bir sure ge­ti­rin” (Hud:13)

Kur’an in­di­ğin­de Arap ede­bi­ya­tı zir­ve­de idi. Şi­irler, ka­si­de­ler ya­zı­lır ya­rış­ma­lar ya­pı­lır. Se­çi­len şi­ir­ler Kâbe du­va­rı­na ası­lır­dı. 

Kur’an ayet­le­ri­ni ve su­re­le­ri gören şa­ir­ler giz­li­ce gidip şi­ir­le­ri­ni Kâbe du­va­rın­dan in­dir­miş­ler­dir. 
Daha sonra Kur’an’a na­zi­re ya­pan­lar, yaz­dık­la­rını ken­di­le­ri yok et­miş­ler­dir. 

Kur’an’ın hükmü kı­ya­me­te kadar ba­ki­dir. 

Necip Fazıl rah­met­li şöyle der:

“Bir­leş­se insan ve cin,

Kur’an’a denk söz için, 

En küçük par­ça­sı­na misil ge­ti­re­mez­ler,

O esrar per­de­sin­den içeri gi­re­mez­ler.”

Kur’an mu­kad­des Kur’an…

Ye­ni­lik onda her an;

Onda ebedi nizam, onda iç ve dış sır­lar…

Onu zaman si­le­mez, es­ki­te­mez asır­lar”

Kur’an’la il­gi­li id­di­alar:

“Mey­ve­li ağaç taş­la­nır” diye bir söz var. Eb­re­he yap­tır­dı­ğı ki­li­se­ye giden ol­ma­dı­ğı, her­kes Kâ­be­ye yönel­di­ği için Kâ­be­yi yık­ma­ya kal­kış­tı. Bugün ki­li­se­ye giden pek az insan var. Ki­li­se­nin halk üze­rin­de et­ki­si yok. Ki­li­se­ye gü­ven­de du­yul­muyor. Ki­li­se­ler satın alı­nıp ca­mi­ye çev­ril­di­ği için ca­mi­ler kun­dak­la­nı­yor sal­dı­rı­ya uğ­ru­yor. 

Kur’an her de­vir­de islam düş­man­la­rı­nın he­de­fi ol­muş­tur. Başta Kur’an ayet­le­ri in­dik­çe müş­rik­ler kudur­muş, Müs­lü­man­la­ra sal­dı­r­mış­lar­dır. Arap ede­bi­ya­tı­nın çok ileri ol­du­ğu bir za­man­dı. Kur’an’a na­zi­re­ler yaz­dı­lar. Ol­ma­dı “Kur’an’ı pey­gamber (as)ın yaz­dı­ğı­nı uy­dur­du­ğu­nu ve iddia et­ti­ler. Halbu­ki Pey­gam­ber (as)ümmi idi. Okuma yazma bil­miyor­du, bir okula git­me­miş, bir ho­ca­sı ol­ma­mış­tı. O’nun ho­ca­sı Ce­nab-ı Allah’tı ilk Kur’an ayeti in­di­ğin­de Cebra­il (as) “Oku!” de­yin­ce “ben oku­mak bil­mem ce­va­bı­nı ver­miş­ti. 
Ebu Cehil’in, Ebu Leheb’in to­run­la­rı islam, Kur’an düş­man­lı­ğı­nı devam et­tir­di. 

Cum­hu­ri­ye­tin ilk yıl­la­rın­da Kur’an oku­mak ve öğ­ren­mek, öğ­ret­mek res­men ya­sak­lan­dı. Ya­sa­ğı çiğ­ne-yen­ler hap­se­dil­di, idama kadar gi­dil­di. Kur’anlar toplan­dı de­po­la­ra, ma­ğa­ra­la­ra dol­du­rul­du. Bir za­man­lar fın­dık, fıs­tık için kese ka­ğı­dı ya­pıl­dı. 

Şef­lik dö­ne­min­de Yavuz Sul­tan Selim’in Mısır sefe­rin­den sonra Top­ka­pı Sa­ra­yı’nda baş­la­tı­lan, 40 hafız ta­ra­fın­dan ara­lık­sız, gece gün­düz oku­nan Kur’an sus­tu­rul­du. 406 yıl devam et­miş­ti. (Ancak 1996 da Kül­tür Ba­ka­nı İsmail Kah­ra­man 12 ha­fız­la bu güzel hiz­met ye­ni­den baş­lat­tı.”

Küfür ehli, bu mil­let Kur’an’a bağlı ol­du­ğu için Kur’an düş­man­lı­ğın­da bir­leş­ti­ler. Kur’an’a sal­dır­dı­lar. 
Kur’an da şöyle bir uyarı ya­pıl­mış­tır:

“İnsan­lar­dan öy­le­le­ri var­dır ki; dünya ha­ya­tı hak­kın­da söy­le­dik­le­ri senin ho­şu­na gider. Hatta onlar sa­mi­mi ol­duk­la­rı­na dair Allah’ı şahit tutar. Hal­bu­ki o ha­sım­la­rın en ya­ma­nı­dır” 

“O bir iş ba­şı­na geçti mi yer­yü­zün­de or­ta­lı­ğı fesa­da ver­mek ya­pı­lan iş­le­ri tah­rip edip ne­sil­le­ri bozmak, için ça­lı­şır. Allah, boz­gun­cu­lu­ğu sev­mez. 

“Ona, “Allah’tan kork” de­ni­lin­ce ben­lik ve gurur onu gü­na­ha sevk eder. Ceza ola­rak ona ce­hen­nem yeter. Orası ne kötü yer­dir” (Ba­ka­ra:204-206)

Şef­lik dö­ne­min­de Di­ya­net İşleri Baş­kan Yar­dımcı­sı Ahmet Hamdi Yazır Hoca Efen­di, yeni nesle peygam­ber (as)ı ta­nı­tan bir kitap yaz­mış Mat­bu­at Genel Mü­dür­lü­ğü­ne gön­der­miş­ti. Aylar geçti cevap ala­mamış­tı. Bir yazı ile sordu. Genel Müdür Nedim Tör şu ce­va­bı verdi: “Din­dar bir nes­lin ye­tiş­me­si arzu edilme­mek­te­dir. “

Bu de­vir­de Yunan kla­sik­le­ri ba­sı­lı­yor ve milli ma­ne­vi de­ğer­le­re sal­dı­rı­lı­yor­du. 

Ne di­yor­lar­dı:

– Kur’an Arap­la­ra in­miş­tir, bizi il­gi­len­dir­mez. 

– Kâbe ara­bın olsun bize anıt­ka­bir yeter. 

– Kur’an çöl ka­nu­nu­dur. 

– Kur’an’da re­form ya­pıl­ma­lı­dır. 

Ezana, na­ma­za mü­da­ha­le edip Türk­çe­leş­tir­di­ler. 

Bu sa­pık­lık devam et­ti­ril­di. 

Kur’an’ın an­la­şıl­ma­ma­sı ve ya­şan­ma­ma­sı için 

– Bize Kur’an yeter de­di­ler. 

– Namaz Kur’an da ki ka­dar­dır. 

– Kur’an an­la­ma­dan okun­sa se­va­bı olmaz. 

– Oku­nan Kur’an ölü­le­re ulaş­maz. 

– Kur’an Müs­lü­man­lı­ğı is­ti­yo­ruz. 

Dev­le­tin ba­şın­da­ki S. De­mi­rel şöyle de­miş­ti:

Kur’an dan 232 ayeti ala­lım diyor ayet­le­ri çı­ka­ra­lım.

“Bu tek­lif söy­len­di­ği nok­ta­da kal­ma­ya­cak, islam düşman­la­rı­na ce­sa­ret ve­re­cek­ti. 

İslam, Kur’an düş­man­lı­ğı olur muydu:

– Arap­la­rın ki­ta­bı.

– Arap­ça an­la­ma­dan oku­ma­nın bir fay­da­sı olmaz. Türk­çe an­la­mı­nı oku­ma­nın se­va­bı yok­tur, di­ye­rek Kur’an’dan so­ğut­ma­ya ça­lış­tı­lar. 

– Kur’an Müs­lü­man­lı­ğı is­te­riz” de­di­ler. Pey­gamber­den sün­ne­tin­den ko­par­mak is­te­di­ler. 

– Na­maz­la hiç ala­ka­sı ol­ma­yan­lar Türk­çe ezan Türk­çe namaz de­di­ler. 

– İncili de Allah in­dir­di, bi­raz­da ona uysak ne olur? De­di­ler. 

– B. Ece­vit za­ma­nın­da Kur’an kurs­la­rı­nın ve İ. H. Okul­la­rı­nın önü ke­sil­di. İla­hi­yat fa­kül­te­le­ri­ne kon­tenjan ve­ril­me­di. Genç­le­rin Kur’an’la ta­nış­ma­sı ve Kur’an öğ­ren­me­si ön­len­di. 

– Öyle za­man­lar oldu ki, Allah’la adeta savaş açıldı. 12 ya­şın­dan küçük ço­cuk­la­rın ca­mi­ye git­me­si ya-sak­lan­dı. Okul kü­tüp­ha­ne­le­rin­de Kur’an tef­si­ri, Kur’an me­ali­ne izin yoktu. Dini ki­tap­la­rı­mı­zı göm­dük, sak­la­dık Merve Ka­vak­çı­ya mec­lis­te yemin et­ti­ril­me­di. Başör­tü­sü düş­man­lı­ğı zirve yaptı. “Ba­şör­tü­sü te­fer­ru­at-tır “ diyen sa­pık­lar tü­re­di. “Ara­bis­tan’a git­sin­ler” denil­di. 

– Al­lah­sız, ki­tap­sız te­rö­rist­ler des­tek gördü. Kur’an ve İsla­m’ın sem­bol­le­ri hedef gös­te­ril­di. Kur’anlar ya­kıl­dı, par­ça­la­nıp yer­le­re atıl­dı, çiğ­nen­di. Kur’an nişan alın­dı, si­lah­la delik deşik edil­di. Kur’an’ın içine al­tı­na bomba kondu. Yavru vatan Kıb­rıs’ta misyo­ner­ler ve islam düş­man­la­rı boş dur­ma­dı. Kur’an’dan is­lam­dan uzak­la­şıl­dı­ğı gö­rül­dü. 

– Rauf Denk­taş’a, Kur’an kurs­la­rı, İ.H. okul­la­rı aça­lım, genç­ler elden git­me­sin, Kur’an’la, is­lam­la tanış­sın” tek­li­fi gö­tü­rül­dü. 

– Bu tek­lif kabul gör­me­di. 

– Genç­ler ata­ist oldu, sa­ta­nist oldu, mis­yo­ner tu-za­ğı­na düştü, hac tak­ma­ya baş­la­dı. 

Denk­taş’ın oğlu bu ger­çe­ği şöyle ifade et­miş­ti:
-“Babam kak­tüs ye­tiş­tir­di”

Bütün bu ya­pı­lan düş­man­lık­lar­dan Kur’an fazla zarar gör­me­di. Din­dar gö­rü­nen kin­dar­lar asıl Kur’an’a büyük zarar verdi. Kur’an aşığı gö­rün­dü­ler, Müs­lü­man­la­rı al­dat­tı­lar. 

Feto’nun Kur’an’a karşı aler­ji­si vardı. 

– İnci­li­de, Tev­rat’ı da Allah gön­der­me­di mi? Den-di. 

– Din­ler arası di­ya­log diye or­ta­ya çıktı. Bu Va­tikan’ın pro­je­siy­di. 

– Bir mes­cit yap­tır­ma­dı. Ama ki­li­se satın aldı. 

– Kur’an’ın hük­mü­nü su­lan­dı­rıp bu­lan­dır­mak için oruç tut­ma­ya bi­lir­si­niz, namaz kıl­ma­ya bi­lir­si­niz, Ra­ma­zan da çay bar­da­ğı ile do­la­şa­bi­lir­si­niz, içki içe­bilir. Zina ede­bi­lir­si­niz” diye fetva verdi. 

– Ra­ma­zan da pro­mos­yon ola­rak Kur’an CD’si ve­ril­di. Sin­si­ce ya­pıl­mış haf­ta­lar tes­pit edil­di. (13.5.2016 Basın)

– Mer­hum El­ma­lı­nın me­a­ili­ni pro­mos­yon ola­rak ver­di­ler. Nahl Su­re­si­nin 43. Aye­tin­de­ki “Bil­mi­yor­sa­nız, bi­len­le­re sorun” aye­ti­ni; “Hı­ris­ti­yan ve Ya­hu­di alim­leri­ne sorun” şek­lin­de açık­la­mış­lar­dır. – Bir za­man­lar Prof. Dr. Suat Yıl­dı­rım, Kur’an ter­cü­me­si ha­zır­lı­yor, bu ter­cü­me­de İncil’den Tev­rat’tan alın­tı­lar ya­pı­yor, on­la­ra göre izah­lar ya­pı­yor. 

Ter­cü­me pi­ya­sa­ya çıktı, için­de bir­çok hata tes­pit edil­di ve büyük tepki gördü. Özür di­le­ne­rek top­la­tıl­dı. 
Bu gayret neden? Diye so­rar­sa­nız. ABD’ye sı­ğı­nabil­mek için “Ame­ri­kan men­fa­at­le­ri­ne Hı­ris­ti­yan­lı­ğa hiz­me­te dair, İncil’e el ba­sa­rak ya­pı­lan ye­mi­ne bağ­lılık­tan­dır. (9.10.2016 vatan Ga­ze­te­si)

Cami ce­ma­ati tüy­ler ür­per­ten bir olaya şahit olu­yor F. Gülen İsken­de­run’da ca­mi­de vaaz eder­ken eline al­dı­ğı Kur’an-ı Ke­ri­mi vaaz kür­sü­sün­den aşağı fır­la­tı­yor. Ce­ma­at ayağa kal­kı­yor, tepki gös­te­ri­yor. Ce­ma­ati Hilmi Türk­men zorla ya­tış­tı­rı­yor. 

İki ay Ma­ni­sa akıl has­ta­ne­sin­de yat­tık­tan sonra ikin­ci bir kor­kunç olay ce­re­yan edi­yor. 

Yer Ma­ni­sa-Sa­lih­li gene cami kür­sü­sü. Yıl 1979 Ka­ra­man Ca­mi­si Gülen, öf­ke­le­ni­yor ve “Siz bu ki­ta­bın hü­küm­le­ri­ne uy­mu­yor­su­nuz. Siz bu ki­ta­ba kulak vermi­yor­su­nuz” di­ye­rek elin­de­ki Kur’an-ı yere fır­la­tı­yor” (27.10.2014 Basın)

Daha önce de şöyle bir izah­ta bu­lu­nu­yor: “Sa­mimi­yet­le iti­raf­ta bu­lun­ma­lı­yım ki, Ya­hu­di­ler­le il­gi­li ayet ve ha­di­si yan­lış an­la­mış ve an­lat­mış ola­bi­li­rim”
Daha sonra bir ko­nuş­ma­sın­da Kur’an’ı kas­te­derek:

“Bu ki­tap­tan ne zaman kur­tu­la­ca­ğız” de­miş­tir. 
Her haçlı se­fe­rin­de dini kü­tüp­ha­ne­le­ri yakan, iffet ve na­mu­su­mu­za göz diken, so­kak­lar­da kan sel­le­ri akı­tan ve her fır­sat­ta Ana­do­lu’yu işgal etmek is­te­yen, Kur’an’ı ayak­lar al­tı­na alan haç­lı­lar için şöyle de­miş­tir.

– “Haç­lı­la­rın ül­ke­mi­zi işgal et­me­le­ri çok kötü bir şey de­ğil­dir. Onlar ka­rı­nı­za, kı­zı­nı­za do­kun­maz­lar. On­la­rın kır­mı­zı çiz­gi­le­ri var­dır.”

Bu söz­ler, din dev­let ve vatan için can­la­rı­nı veren Sel­çuk­lu, Os­man­lı as­ker­le­ri­nin, zul­ümle öl­dü­rü­len Müs­lü­man­la­rın, ca­mi­le­re dol­du­ru­lup ya­kı­lan­la­rın, Meh­met Akif’in, Ahmet Hu­lu­si’nin Sütçü İmamın Ça­nak­ka­le’de ve milli mü­ca­de­le de şehit olan­la­rın ke­mik­le­ri­ni sız­lat­mış­tır. 

Ya­ban­cı­la­ra: “Tür­ki­ye’ye tu­rist gön­der­me­yin” di-yen, adam­la­rı­na; “Tür­ki­ye’ye ya­pı­la­cak ya­tı­rım­la­rı en­gel­le­yin” ta­li­ma­tı veren kimse hangi mil­le­te, hangi va­ta­na ve hangi dine men­sup­tur? 

Üze­rin­de Ce­nab-ı Allah’ın hu­zu­ru­na dur­du­ğu-muz, ço­cu­ğun üze­rin­de Kâbe, Mes­cid-i Ne­be­vi olan sec­ca­de­nin üze­ri­ne ayak kabı ile çıkıp kime, ne mesaj ve­ril­miş­tir? Müs­lü­man bunu yapar mı?

Bu ha­in­lik­le­rin de­va­mı­na ba­ka­lım, hangi nok­ta­ya geldi. 

Batı da Haçlı ruhu tek­rar hort­la­dı. Ba­tı­lı Hris­tiyan 300 kadar yazar ve dev­let adamı top­lan­dı. Kur’an’a sal­dır­dı. Kur’an’dan bazı ayet­le­rin çı­ka­rıl­ma­sı için kam­pan­ya baş­lat­tı. Hedef, Kur’an da ki Ya­hu­di­ler­le il­gi­li ayet­le­rin Kur’an’dan çı­ka­rıl­ma­sı idi. Veya ya­yın­la­nan bil­di­ri de bu ayet­le­rin de­ğiş­ti­ril­me­si çağ­rı­sı ya­pı­lı­yor­du. 

Ara­la­rın­da eski Fran­sa Baş­ka­nı Sar­kozy’nin de bu­lun­du­ğu bu sa­pık­lar Tev­rat’ı, İncili de­ğiş­tir­dik­le­ri gibi Kur’an’ın da de­ğiş­ti­ril­me­si­ni is­ti­yor­lar. Kur’an’da re­form is­ti­yor­lar, Kur’an’ı gün­cel­leş­ti­rin di­yor­lar. 

Kur’an yaz­boz tah­ta­sı de­ğil­dir. Kim­se­nin key­fi­ne göre de­ğiş­ti­ri­lecek kitap de­ğil­dir. Bil­mi­yor­lar ki, Kur’an Allah ke­la­mı­dır. Allah’ın ko­ru­ma­sı al­tın­da­dır. 
En büyük tep­ki­yi de Cum­hur Baş­ka­nı­mız göster­miş ve şöyle de­miş­tir:

– “Ey Batı! Bizim kut­sal ki­ta­bı­mı­za sal­dır­dık­ça şunu bil­me­li­si­niz ki; biz sizin kut­sal­la­rı­nı­za sal­dır­maya­ca­ğız. Biz sizin ne­den­li aşa­ğı­lık ol­du­ğu­nu­zu bi­li­yoruz. Biz siz­ler gibi aşa­ğı­lık de­ği­liz.”

– Bu alçak sal­dı­rı apa­çık İslam düş­man­lı­ğı­dır. Ya­hu­di­ler­le il­gi­li ayet­le­rin çı­ka­rıl­ma­sı is­te­ği­nin se­be­bi nedir?

– Müs­lü­man­lar Kur’an’da Ya­hu­di ve Hı­ris­ti­yan­ların ha­in­lik­le­ri­ne karşı uya­rıl­ma­sı­dır. 

– Yap­tık­la­rı işler ne­de­niy­le la­net­len­me­le­ri­dir. 
– Şu anda iş­le­dik­le­ri ci­na­yet­le­ri yap­tık­la­rı ah­laksız­lık­la­rı ve zulmü Kur’an’ın kesin ola­rak ya­sak­la­ması­dır. 

– Bir sebep de Ya­hu­di ve Hı­ris­ti­yan­la­rın cen­ne­te gi­re­me­ye­cek­le­ri­ni bil­dir­me­si­dir. Şöyle buy­ru­lur: (Çıka­rıl­ma­sı is­te­nen ayet­le­re bir ba­ka­lım) 

1- “Ya­hu­di ve Hı­ris­ti­yan­la­rın ar­zu­la­rı­na uyma! (Ba­ka­ra:120)

Ya­hu­di­ler Allah ger­çe­ği­ni kabul et­me­dik­le­ri için la­net­len­miş­ler­dir. 

2- “Ya­hu­di­ler “Allah’ın eli bağ­lı­dır (sı­kı­dır) de­di­ler. Lanet ola­sı­lar. Onlar yer­yü­zün­de boz­gun­cu­lu­ğa ko­şar­lar. Allah boz­gun­cu­la­rı sev­mez” (Maida:64)

3- “İsrail oğul­la­rın­dan kafir olan­lar, Davut ve Mer­yem oğlu İsa di­liy­le la­net­len­miş­ler­dir. Bunun se­be­bi, söz din­le­me­me­le­ri ve sı­nı­rı aş­ma­la­rı­dır” (Maida:78)

4- “Ya­hu­di­le­rin zulmü se­be­biy­le bir­çok kim­se­yi Allah yo­lun­dan çe­vir­me­le­ri, men edil­dik­le­ri halde faizi al­ma­la­rı ve hak­sız­lık­la in­san­la­rın mal­ları­nı ye­me­le­ri yü­zün­den, daha önce helal kı­lı­nan temiz şey­le­ri ve iyi şey­le­ri on­la­ra haram kıl­dık ve içle­rin­den in­ka­ra sa­pan­la­ra acı bir azap ha­zır­la­dık” (Nisa:160-161)

5- “İsra­ilo­ğul­la­rı: sa­yı­lı bir­kaç gün müs­tesna, bize ateş do­kun­ma­ya­cak­tır” de­di­ler. Deki on­lara: Siz Allah ka­tın­dan bir söz mü al­dı­nız ki, Allah sö­zün­den cay­maz. Yoksa Allah hak­kın­da bil­me­di­ğiniz şey­le­ri­mi söy­lü­yor­su­nuz?” (Ba­ka­ra:80)

6- “Ya­hu­di­ler yahut Hı­ris­ti­yan­lar hariç hiç kimse cen­ne­te gi­re­me­yecek” de­di­ler. Bu on­la­rın ku­run­tu­su­dur. Sen on­la­ra “Doğru söy­lü­yor­sa­nız de­li­li­ni­zi ge­ti­rin” de” (Ba­ka­ra:111) 

Hı­ris­ti­yan­lar ve Ya­hu­di­ler müş­rik­tir. Şirk ise en büyük gü­nah­tır. Kur’an’da:

7- “Şüp­he­siz Allah Mer­yem oğul Me­sih­tir” di­yen­ler and olsun ki, kâfir ol­muş­lar­dır. (Maida:17) 72. Ayet­te Allah bun­la­ra cen­ne­ti haram kıl­mış­tır. Buy­ru­lur. Maida 73. Aye­tin­de.

8- “And olsun Allah, üçün üçün­cü­sü­dür” di­ye­ne kafir ol­muş­lar­dır. Hal­bu­ki bir tek Allah’tan başka tanrı yok­tur.” Ya­hu­di­ler için­de Kur’an’da:

9- “Ya­hu­di­ler, Üzeyr, Allah’ın oğ­lu­dur” dedi­ler. Hı­ris­ti­yan­lar, İsa Allah’ın oğ­lu­dur” de­di­ler. Bu on­la­rın ağız­la­rıy­la ge­ve­le­dik­le­ri söz­ler­dir.” (Tev-be:30)

10- “Eğer ehl-i kitap, iman edip kö­tü­lük­ler-den sa­kın­sa­lar­dı. Her halde kö­tü­lük­le­ri­ni örter ve on­la­rı ni­me­ti bol cen­ne­te so­kar­dık.” (Maida:65)

11- “Ehl-i kitap ve müş­rik­ler­den olan in­karcı­lar, için­de ebedi ola­rak ka­la­cak­la­rı ce­hen­nem ateşin­de­dir­ler. İşte hal­kın en şer­li­le­ri on­lar­dır” (Bey­yi-ne:6)

12- “Ya­hu­di ve Hı­ris­ti­yan­la­rı dost edin­meyin. Onlar bir­bir­le­ri­nin dos­tu­dur­lar. On­la­rı dost edi­nen­ler on­lar­dan­dır. Allah za­lim­le­re yol gös­termez” (Maida:51)

13- “Mü’min­ler mü’min­le­ri bı­ra­kıp da islam kar­şıt­la­rı­nı dost edin­me­sin­ler. Kim bunu ya­par­sa, artık Allah’tan ona bir şey yok­tur.” (al-i İmran:28)

14- “Ey iman eden­ler, Ya­hu­di ve Hı­ris­ti­yanla­rı sır­daş edin­me­yin onlar size kö­tü­lük et­me­ye ve zarar ver­me­ye ça­lı­şır­lar. Size çok sı­kın­tı, ve­recek şey­den hoş­la­nır­lar. On­la­rın kin ve düş­man­lık­la­rı ağız­la­rın­dan dışa vur­muş­tur. İçle­rin­de giz­le­dik­le­ri kin ve düş­man­lık daha bü­yük­tür” (Al-i İmran:118)

İşte Kur’an’dan çı­ka­rıl­ma­sı is­te­nen ayet­ler bunlar. 

Bu ayet­ler­de Müs­lü­man­lar Hı­ris­ti­yan ve Ya­hu­dile­rin sinsi tu­zak­la­rı­na karşı uya­rı­lı­yor. Ya­hu­di ve Hıris­ti­yan­la­rın sa­pık­lık­la­rı dile ge­ti­ri­li­yor, bu yüz­den la­net­len­dik­le­ri haber ve­ri­li­yor. 

Onun için Kur’an’ı tah­rif edip,. Müs­lü­man­la­rı Kur’an’dan ko­par­mak, Kur’an’ı Müs­lü­man­la­rın elin­den almak is­ti­yor­lar. Ça­nak­ka­le ye­nil­gi­sin­den sonra İngi­liz Par­la­men­ter Kur’an’ı eline almış: “Türk­le­ri bu ki­tap­tan ko­par­ma­yın­ca on­la­rı ye­ne­me­yiz” de­yi­şi­ni ha­tır­lat­mak is­te­rim. 

Bir uya­rı­yı da Pey­gam­ber (as) yap­mış­tır:
Ra­sû­lul­lah (sav) bu­yu­rur: “İsra­ilo­ğul­la­rı gü­na­ha dal­dı­lar. Alim­le­ri günah iş­le­me­le­ri­ni öğüt­le­di­ler. Onlar bu işten vaz­geç­me­di­ler. Bu kez âlim­ler de bun­lar­la bir­lik­te ye­di­ler, iç­ti­ler be­ra­ber ya­şa­ma­ya devam et­tiler. On­la­rı terk et­me­di­ler. Allah Teâlâ hep­si­nin gön­lü-nü bir­bi­ri­ne çarp­tı. Gö­nül­le­ri­ni ka­rart­tı. Zebur’da ve İncil’de bun­lar­a lanet etti. May­mun ve domuz olun, dedi. Hepsi may­mun ve domuz ol­du­lar. Bu gazap bunla­ra masiyet­te ısrar et­me­le­rin­den do­la­yı isa­bet etti.”
Ra­sû­lul­lah (sav) bunu söy­le­yin­ce da­ya­na­rak yere otur­du ve:

“Canım kud­ret elin­de olan Allah hakkı için, in-san­la­rı doğru yola davet et­me­di­ği­niz müd­det­çe size kur­tul­mak yok­tur” dedi. (Tir­mi­zi, Tef­sir-i sure6/5)
Son söz­le­rim; “Kur’an’a sahip çı­ka­lım; öğ­re­ne­lim, öğ­re­te­lim, saygı gös­te­re­lim, ha­ya­tı­mı­za ta­şı­ya­lım.

Kur’an’ı terk eden­le­rin sı­kın­tı­lı ha­ya­tı olur. (Taha:124)

Pey­gam­ber (as) da:

– “Kur’an’ı terk eden­le­rin sı­kın­tı­lı ha­ya­tı olur. (Taha:124)

– “Kur’an ken­di­si­ne uyan­la­rı yük­sel­tir, uy­ma­yanla­rı al­çak­tır” (Ri­ya­zü’s-Sa­li­hın:341)

Biz Kur’an’dan ay­rıl­ma­yın­ca yo­lu­mu­zu sa­pıt­mayız. 

Kur’an bize şu müj­de­yi ve­ri­yor:

– “Ka­fir­ler is­te­me­se de Allah nu­ru­nu ta­mam­la­yacak­tır.” (Saff:8)


Bu yazıyı 108 kişi okudu.

Paylaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.