KUR’AN’DA MÜSLÜMAN

İnsanlara baktığımız zaman kafir olanlar var. Münafık olanlar var ve Müslüman olanlar var. İnsanlar inançlarına göre düşüncelerine göre ve yaşayışlarına göre ayrı ayrı adlarla anılıp, biliniyor.

Münafıkla kafir şeytanın istediği insan tipi, Müslüman, Cenab-ı Allah’ın Kur’an’da istediği insan tipidir.

Cenabı-ı Allah istediği Müslüman tipinin vasıf ve özelliklerini bildirmiş. O vasıfları taşıyan Allah nezdinde Müslümandır.

Kur’an’dan Müslümanın vasıflarını bildiren bazı ayetleri zikredeceğiz. Allah nasıl bir Müslüman istiyor bakacağız. Ayrıca Müslümanım diye kimse hangi vasıfları taşıması lazım onu göreceğiz.

Bundan sonra herkes kendi kendine soracak.

-Ben neyim?

-Nerem Müslüman?

-İslam hayatımın neresinde?

-Ben Allah’ın istediği Müslüman mıyım?

-Bende Kur’an’da geçen hangi vasıf var?

-Bende eksik olan ne?

Müslüman kendini böylece ölçüp, tartma fırsatını bulacak ve kendine gelme, düzelme imkanı olacak.

Kur’an’da Cenab-ı Allah’ın mü’min de görmek istediği vasıflar şöyle:

-Erkek ve kadın Müslümanlar Allah’ı çok zikrederler. (Ahzab:35)

-Allah’ın adı anıldığında kalpleri titrer.  (Enfal:2)

-Allah’a şirk koşmazlar. (Furkan:68)

-Yalnız Allah’a kulluk ederler. (Nisa:36)

-Namazlarını huşu içinde dosdoğru kılarlar. (Mü’minun:2)

-Allah’tan korkarlar, emirlerini noksansız yerine getirirler. (Al-i İmran:102)

-Zekatlarını tam olarak verirler (Bakara:177)

-Sadece Allah’a güvenip ona dayanırlar. (Furkan:5)

-Allah’la olan ahitlerini yerine getirirler bozmazlar. (Rad:20)

-Namaz kılanlar zekat verirler. Allah’ın emirlerine sımsıkı sarılırlar. (Hac :78)

-Dillerini eğip bükerek konuşmazlar. (Nisa:135)

-Bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar, öfkelerini yenerler. (Al-i imran:134)

-İşlerinde istişare ederler. (Şura:36)

-İyiliği emreder kötülükten men ederler. (Tövbe:71)

-Anaya babaya “öf” bile demezler. (İsra:23)

-Hakkı gizlemezler. (Bakara:42)

-Yeryüzünde vakar ile yürürler. (Furkan:63)

-İnsanların kusurlarını af ederler. (Al-i İmran.135)

-Hakkı bile bile gizlemezler. (Bakara:42)

-Ölçü tartıyı doğru yaparlar. (En’am:152)

-Yolda kalanlara hastalara, ihtiyaç sahiplerine yardım ederler. (Bakara:177)

-Yeminlerini bozmazlar. (Nahl:91)

-Allah’ın ayetlerini dünyalık ile değişmezler. (Al-i İmran:199)

-Yer yüzünde gururlanarak yürümezler. (Furkan:63)

-Sözlerini yerine getirirler. (İnsan:7)

-Yalan şahitliği yapmazlar. (Furkan:72)

-Haksız yere cana kıymazlar. (En’am:151)

-Verilen rızıktan yerli yerince harcarlar. (Enfal:3)

-iman ettikten sonra salih amel işlerler. (Hac:14)

-Zinaya yaklaşmazlar. (Mu’minun:5)

-Kınayanın kınamasından korkmazlar. (Maida:54)

-Yetimin hakkını yemezler. (Nisa:2)

-Kafire karşı sert, birbirlerine merhametle davranırlar. (Fetih:29)

-Mü’minleri bırakıp kafirleri dost edinmezler. (Al-i İmran:28)

-Kafirlerin arzularına uymazlar. (En’am:151)

-İnananlara küfürle itham etmezler. (Nisa:94)

-Helal ve temiz olan şeylerden yerler. (Bakara:168)

-İnsanlar arasında adaleti gözetirler. (Nisa:58)

-Mallarında ihtiyaç sahiplerine hak tanırlar. (Mearic:24)

-Ceza ve hesap gününün doğruluğuna inanırlar . (Mearic:26)

-Şahitliklerini dosdoğru yaparlar. (Mearic:33)

-Fakirlik korkusuyla çocuk larını öldürmezler. (En’am:151)

-Rahman’ın has kulları onlardır ki;

*Yeryüzünde tevazı ile yürürler.

*Gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyam durarak geçirirler.

*Devamlı olan cehennem azabını üzerimizden sav derler.

*Harcadıklarında israfta etmezler. Cimrilik de etmezler, orta yol tutarlar.

*Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar.

*Allah’ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar.

*Zina etmezler.

*Yalan yere şahitlik etmezler.

*Boş sözlerle karşılaştıklarında vakar ile geçip giderler.

*Allah’ın ayetlerine kör ve sığır davranmazlar.

*Onlar, Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl ederler. (Furkan:63-74)

-Kurtuluşa eren gerçek mü’minler;

*Namazlarını huşu içinde kılarlar.

*Boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler.

*Zekatı verirler.

*İffetlerini korurlar.

*Emanetlerine ahitlerine riayet ederler.

*Namazlarına devam ederler. (Mü’minun :1-9) buyurarak Cenab-ı Allah nasıl bir Müslüman istediğini bildirmiştir.

Müslüman iyi huylu olmalıdır:

İyilik de kötülükte kader değildir kul tercihidir. Allah kötülük yazmaz kulun iyi ahlak sahibi olmasını ister. İyi ve faydalı olanı emreder, zararlı ve kötü olanı da yasaklar. Kur’an’da:

“Kim iyi iş yaparsa, kendi lehine yapmış olur. Kim de kötü bir iş yaparsa, kendi aleyhine yapmış olur” buyurmuştur. (Fussılat:46)

Herkes iyi insan olmak ve iyi olarak anılmak ister; ama bu biraz da yetişme tarzına, helal gıda ile beslenmeye ve doğru inanç sahibi olmaya bağlıdır.

İnsan kötülüklerden haramlardan uzaklaşırsa, iyiliğe yaklaşır. İyilikleri de alışkanlık haline getirirse, güzel insan olur. İyi işler yapar.

Hayır düşüncesinin kaynağı inançtır. İnanan insan da Allah rızası, ahiret inancı olur. Ceza ve mükafata inanır, hareketlerini ona göre ayarlar.

İyi bir huy olarak Allah Kur’an’da şöyle buyuruyor: “İman sahipleri kötülüğü iyilikle savarlar.” (Kasas:54) “Kötülükten yüz çevirirler kendini bilmezleri arkadaş edinmezler, onları muhatap saymazlar” (Kasas:55)

Allah doğru olmayı ve doğrularla beraber olmayı emrediyor.

İnsanda utanmak duygusu varsa, her türlü ahlaksızlıktan uzak durur. Peygamber (as): “Haya hayır getirir” (R. Salihın:685) “utanmıyorsan dilediğini yap!” buyurmuştur.

İyi huylu kimse hak hukuka riayet eder. Vara yoğa yemin etmez yalandan kaçınır. İnsanlara iki yüzlü davranmaz. Kimsenin gıybetini etmez, kimseye iftira atıp suç isnat etmez, insanlar arasında laf getirip götürmez. Kendinden yukardakilere bakıp hased etmez, aşağıdakilere bakıp haline şükreder. Hep yapıcı davranır, faydalı olmaya çalışır. Kimseyi incitmez asla zulmetmez kendi kusurları ile uğraşır başkalarının kusurlarını araştırmaz. Olduğu gibi görünür, göründüğü gibi olur. Eline, beline ve diline sahip olur.

Peygamber (as) “İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydalı olandır” buyurur. Kimse iyi huylu bir Müslümandan zarar görmez. Ondan iyi olarak bahseder. Ölümünden sonra da ona rahmet okur. Orada Allah Resulünün ifadesine göre cennet vacip olur.

İyi huylu kimse sevaplı işler işler

İşlendiği zaman insanın kendisine veya başkasına fayda sağlayan veya bir kötülüğü önleyen iş sevaplı iştir.

Sevaplı işler insana sevap kazandıran işlerdir. Ayrıca Allah’ın rızasını kazandırır ve günahlarının affına neden olur.

İyi işler işleyenlerin mükafatı hem dünya da görülür hem de ahirette görülür. Kur’an’da şöyle buyrulur:

“Erkek olsun kadın olsun mü’min olarak iyi işler yapanlara güzel bir hayat yaşatırız. Mükafatlarını yaptıklarının daha güzeli ile veririz.” (Nahl:92)

Sevaplı işler nelerdir?

-İmandan sonra salih ameller işlemek.

-Her işin başında Allah’ın adını anmak.

-Allah’ı zikretmek hamd etmek verdiği nimetlere şükretmek.

-Allah’tan gelene sabretmek.

-Peygamber (as)ın sünnetine uymak ve ona selam göndermek, salavat getirmek.

-Kur’an okumak, emir ve yasaklarına uymak.

-Her an abdestli bulunmak.

-ihtiyaç sahiplerine yardım da bulunmak ve hayra vesile olmak.

-Allah’tan korkarak bir günahı, haramı terk etmek.

-Tebliğ yapmak, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak. Ahlak dışı, dine ters olan işlere tepki göstermek, Allah yolunda cihad etmek.

-Hayırlı insan yetiştirmek.

-Sadaka-i cariye sayılan işler yapmak.

-Kur’an ve sünnet üzere yaşamak.

-Dualı bir hayat yaşamak; dua almak, dua etmek.

-İnsanlara tatlı dil ve güler yüzle muamele etmek.

-Canlılara merhametli davranmak, zulmetmemek.

-Ana baba, hısım akraba ile ilişkiyi kesmemek.

-Güvenilir insan olmak, etrafına güven vermek emanete hainlik etmemek.

-Allah için öfkeyi yenmek.

-Allah’a ve Resulüne itaat etmek. Kur’an’da “Kim Allah’a ve Resulüne itaat ederse, onlar Allah’ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, Sıddıklar, şehitler ve salih kimselerle beraber haşrolunacaktır. Bu ne güzel beraberliktir.” (Nisa:69) buyrulmuştur.

-Beş vakit namazlardan sonra nafile namazlarına devam etmek.

-iyi niyetli olmak.

-İyi örnek olmak, iyiliğe çığır açmak.

-İnsanların istifade edeceği eser bırakmak.

-Allah için haramdan, hak edilmeyen şeyden uzaklaşmak, helal kazanç peşinde koşmak.

-Doğru iş yapmak, doğrularla beraber olmak, iyi ortamlarda yaşamak.

-Güzel ahlaklı olmak.

-Namusunu korumak.

Eline, beline, diline sahip olmak.

-Haksızlığa uğrayan kardeşini müdafa etmek.

-Sevinç ve üzüntüleri Müslüman kardeşleriyle paylaşmak.

-Allah’ın adını, dinini yaymak, dine olan düşmanlıklara karşı koymak.

-Dargın eşlerin, insanların arasını bulmak, onları barıştırmak.

-Fitneyi önlemek, kardeşlik ve huzur ortamı oluşturmak…

-İnsanlara Allah’ın selamını vermek, verilen selamı almak.

-Öksüz yetim ve dulların ihtiyacını gidermek.


Bu yazıyı 16 kişi okudu.

Paylaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.