MELEKLERE İMANIN ÜZERİMİZDEKİ ETKİLERİ

İslam da iman etmiş olmanın 6 şartı vardır. Meleklere iman bunlardan biridir.

Meleklere inanmayan küfre girer.

İmanın 6 esası şunlardır:

1-Cenab-ı Allah’ın varlığına birliğine şekilsiz şüphesiz iman,

2-Allah’ın meleklerine iman,

3-Allah’ın kitaplarına iman,

4-Allah’ın peygamberlerine iman,

5-Ahiret günü sorgu suale iman,

6-Kaza, kadere ve hayır, şerrin Allah’tan olduğuna imandır.

-“Kim Allah’ın meleklerine , peygamberlerine…….” Düşman olursa, Allah inkarcı kafirlerin düşmanıdır.” (Bakara suresi:98)

Nisa suresi 136. Ayette meleklere inanmayanın sapıklardan olduğu bildirilmiştir.

Meleklerin varlığını Peygamber (as) da haber vermiştir,

 

Büyük Melekler

-Cebrail (as)

-Azrail (as)

-Mikail (as)

-İsrafil (as)

-Münker-Nekir

-Kıramen Katibin

-Hafaza

 

Kur’an’da Melekler

-“Meleklere düşman olanlar kafirlerdir “ (Bakara: 98)

-“Melekler Allah’ın kulu olmaktan geri durmazlar”.(Nisa: 172)-“Melekler Allah’a kullukta bezmezler, yorulmazlar. Onlar bıkıp usanmaksızın gece gündüz Allah’ı zikrederler.” (Enbiya :27-28)

-“Allah Bedir’de size meleklerle yardım etti.” Enfal :9)

1-Allah kafirlerin canını alırken melekler yüzlerine ve arkalarına vurarak “tadın cehennem azabını” derler.” (Enfal :50)

-Allah size Huneyn savaşında melekleri ile yardım etti .Ve size yardım için ordular indirdi.” (Tevbe : 25-26)

-“Allah sizin için görmediğiniz ordular indirdi.”(Ahzap:9)

-“Melekler size istiğfar eder.”(Ahzap :43)

-“Allah’ın melekleri peygambere salevat getirirler.”(Ahzap :56)

-“İki melek insanın sağında ve solunda yaptıklarını yazan melekler vardır.”(Kaf :17-18)

-Rabbinin katında melekler O’na kulluk eder, tesbih eder, kulluk eder.” (A’raf :206)

-“O melekler Rablerinden korkarlar ve kendilerine emrolunanı yaparlar.” (Nahl:50)

-“O melekler Rablerini hamd ve tesbih ederler. Mü’min lerin affı için dua ederler.”(Mü’min :7)

-Hiç kimse yoktur ki ,üzerinde bir koruyucu ve denetleyici melek bulunmasın.” (Tarık:3)

 

Peygamberin Dilinden Melekler

-“Kafir ölüsüne, boyalı koku kullanan erkeğe, cünüp olana melekler hayırla yaklaşmaz.” (Ramuz  el Ehadis 267/13)

-“Sarhoş olana melekler yaklaşmaz.” (Age268/1)

-“Benim yanımda olduğunuz gibi sokakta da olsanız melekler sizinle müsafaha ederdi.” (Age:357/3)

-Yazıcı melekler kulun iki namazını Allah’a arz edince Allah melekleri şahit tutup: “O kulumun günahlarını mağfiret ettim.” der.” (Age:38/3)

-“Miraçta Cebrail’i Allah korkusundan kilim gibi titrerken gördüm” (Age:393/1)

-Melekler aralarında köpek veya çan bulunan yolculara yaklaşmazlar.(Age:474/7)

-Cebrail dedi ki : “Biz için de köpek ve sûret olan eve girmeyiz.” (Age :331/4)

-“Siz tuvalete girdiğiniz de ve eşinizle olduğunuz zaman melekler sizden ayrılır.”(İ. Canan Hadis Ans:8/11)

 

Meleklerin Özellikleri :

-Melekler insandan önce nurdan yaratılmışlardır

-Onlar nurani varlıklardır görünmez ve hissedilmezler.

-Melekler günah işlemezler onlarda erkeklik ve dişilik yoktur.

-Yiyip içmezler uyumazlar. Günah işlemezler isyan etmezler.

-Allah’a ibadet ve itaat ederler verilen emirleri yerine getirirler. Devamlı Allah’a hamd ve zikrederler.

-Çeşitli şekillere girerler. Peygamberimize İbrahim, Musa peygamberlere, Hz Meryem’e Lut’un Kavmine insan şeklinde görünmüştür.

-Kısa zamanda çok uzaklara gidebilirler…

 

X X X

 

Melekler Nerelerde Eğleşirler:

-Tuvalet banyo gibi pis yerlerde eğleşmezler.

-Sarhoş, cünüp yanında eğleşmezler.

-Cinsi ilişki anında oradan ayrılırlar.

-Köpek resim put bulunan evde durmazlar. Peygamber (as) vahiy meleğini beklemiş gelmemişti. Neden gelmediğini sorunca : “Biz melekler köpek ve resim bulunan eve girmeyiz cevabını vermiştir.” (Buhari Libas: 92) (Divanın altında köpek yavrusu vardı ve Aişe validemizin divan örtüsünde resim vardı.)

 

Melekler mi üstün? İnsanlar mı?

-Ehl-i sünnet alimlerine göre:

Cenab-ı Allah meleklere Adem’e secde etmelerini emretmiştir.

İnsanı yeryüzü halifesi olarak yaratmıştır

Cebrail Miraçta “ben daha ileri geçemem” demiş. Peygamber (as) huzura çıkmıştır.

Peygamberler bütün meleklerden üstündür.

Nefsini aşıp Rabbine kul olan Salihler bazı meleklerden üstündür.

Hakiki şehitler bazı meleklerden üstündür.

Allah melekleri salih kullarının hizmetine vermiştir.

İnsanlar güçlükle engelleri aşarak nefsinin arzularını yenerek ibadet ve itaat ederler melekler hiçbir zorlukla karşılaşmazlar.

Meleklerin ameline sevap yoktur, insanlar sevap kazanırlar.

İlmi ile amel eden alimler bazı meleklerden üstündür.

Saliha kadınlarının Cennet hurilerinden üstün olduğunu peygamber (as) haber vermiştir.

Büyük melekler peygamberlerden sonraki insanlardan üstündürler.

Diğer melekler, kafirden, münafıktan Müslüman olmayan bütün insanlardan, amelsiz, ahlakı zayıf, isyan eden günah işleyenden daha üstündür.

Kur’an’da “Belhüm adel: Hayvandan da aşağı denilen insanlardan melekler üstündür.

Bir kutsi hadiste Cenab-ı Allah:

-“Kulum beni bir topluluk için de anarsa bende onu onlardan daha hayırlı topluluklar ( olan melekler ) arasında anarım” buyurmuştur.

Melekler insanlar gibi gaybı bilemezler. Melekler ancak  Cenab-ı Allah’ın kendilerine bildirdiklerini bilirler. Gaybı tek bilen Cenab-ı Allah’tır.

Kur’an’da Cenab-ı Allah  Adem’e yaratılanların ismini öğrettikten sonra onların isimlerini meleklere sorunca melekler :

-“Rabbim seni tenzih ederiz senin bize öğrettiğinden başka  bir bilgimiz yoktur” cevabını vermişlerdir.

 

X X X

 

Meleklere iman konusunda küfre götüren haller

-Meleklere inanmamak

-Meleklerde cinsiyet kabul etmek

-Melekleri Allah’ın oğlu kızı kabul etmek

-Meleklere dil uzatmak, alay etmek, sövmek

-Ha şeytan ha melek demek

-Cebrail vahiyi yanlış getirdi demek

-Azrail falanın ruhu yerine falanınkini aldı demek

-Melekler bana haber getiriyor demek

-Bir kadına melek, meleğim demek, melekler hakkında ileri geri konuşmak

-Melekler insana yardım mı eder demek. Bunlar Kur’an-ı kerimde ayetlerle sabit olduğu için ayeti inkar olacağından insanı dinden çıkarır.

 

Meleklerin görevleri:

-Cebrail (as) :Vahiy meleğidir

-Azrail (as): Can alıcı melektir.

-İsrafil (as) :Kıyametin kopacağı zaman ve tekrar diriliş için sura üflemekle görevlidir.

-Mikail (as) :Tabiat olayları ile ilgili melektir.

-Kiramen Katibin: Kulun sağında ve solunda yazıcı meleklerdir. (Zuhruf: 80) (İnfitar:10-12) (Kaf:17-18)

-Devamlı ibadetle zikirle görevli melekler

-Peygamber (as) a salavat getiren melekler.(Ahzap:56)

-Mü’minleri koruyan koruyucu olanlar

-İnsanları iyiliğe çağıran melekler (Bir hadiste: ”Kim içinden hayra davet eden bir ses duyarsa, o meleğin sesidir ona uysun.”

-İnananlara dua eden melekler

-Mü’minin duasına amin diyenler

-Kötülere lânet okuyanlar.

Kur’an’da meleklerin vazifeleri ile ilgili ayetler:

Rad:11-14                   Enfal :9-10                 Zümer :71-73

Kaf :17-18                  Çasiye :13                  Mü’min :40

İnfitar :10-13              Mülk :8                       Kadir suresi

Lokman :2029

 

-Bir de savaşlarda mü’minlere yardım eden ”Cundullah” denilen melekler vardır. Melekler Allah’ın görünmeyen askerleridir.

Kur’an’da :

-“Allah sizin için görmediğiniz askerler indirdi.”(Tevbe: 26)

-“Allah size rüzgarlar ve görmediğiniz askerler göndermiştir.” (Ahzab:9)

-“And olsun sizler güçsüzken Allah size Bedir’de yardım etmiştir..”(Al-i İmran:123) Üç bin melekle sizi  takviye etmiştir.” (Al-i İmran :124 )

-“Meleklere: iman edenlere destek olun. Ben kafirlerin yüreğine korku salacağım.” Demişti. (Enfal:12)

-Rabbim Allah’tır deyip sonra doğru yola devam edenlere  melekler: “Korkmayın kaygılanmayın size vaad edilen cenneti düşünerek  sevinin size orada her şey verilecektir” derler.(Fussılat: 30)

-“Düşmanlarınız üzerinize gelse,  Rabbin size nişanlı 5 melekle yardım eder” (Al-i İmran:125)

-“Melekler mü’minlerin canlarını alırken selam size yaptıklarınıza karşılık girin cennete “ derler. (Nahl :32)

-Fil suresinde melekler Ebabil kuşları olarak Ebrehe ve ordusunu fillerini çiğnenmiş ekin gibi yapmadı mı?

-Melekler daima Allah rızası için ilay-ı kelimetullah için savaşan mü’minlere yardım etmiştir. İstiklal harbinde, Çanakkale’de, Malazgirt’te, Kıbrıs çıkartmasın da Allah’ın yardımına apaçık şahit olanlar az değildir.

Şu iki olay nakledilir:

-“İbni Abbas (ra): “Allah Resulu bir gün şöyle buyurdu der:

-“İşte Cebrail  (as) atının başından tutmuş üzerinde savaş techizatı ile bize yardıma gelmiş.” (Buhari Megazi: 11)

Bir sahabi derki  “Bedir günü ben müşriklerden birinin peşine düştüm. Boynunu vurmak için kılıcımı salladığım da, benim kılıcım ona ulaşmadan kellesi uçuyordu.” (Böyle 315 müslümanla 3-5 katı kafir ordusuna karşı zafer kazanılmıştır.

Her savaşta beklenmedik mucizeler gerçekleşmiştir.

 

Meleklere İmanın Bize Etkisi

Meleklere inanmakla insan iyi şeylere yönelir iyi şeyler hisseder böyle iyi ve güzel işler yapar.

İyiliğe davet eden meleklerin sesini duyup davete icabet eder..

Kiramen Katibin inancı insanın kötülük yapmasını önler.

Koruyucu meleklere inanan kendini yalnız, korumasız hissetmez.

Meleklerin yardımını düşünen kendini güçlü hisseder.

Her şeyin tespit edildiğini düşünen başıboş yaşamaz iyiliklerini arttırmaya çalışır. Kötülüklerden uzak durur. Allah’ın gazabından rahmetine koşar.

Meleklerin isyan etmediğini her emri yerine getirdiğini bilen, Allah’a isyan etmez. Allah’ın emirlerini yerine getirmek için gayret eder.

Azap meleklerini rahmet meleklerini düşünen daha dikkatli yaşar.

Melek inancı insanı melekleştirir. Şeytani işlerden düşüncelerden alıkoyar.

Meleklere inanmak mü’min vasfıyla Allah’ın ve meleklerin yardımını sağlar.

Sözün özü melek inancı temiz kalmayı, temiz yaşamayı ve cennetlik olmayı sağlar.

Rabbim bizi azap meleklerinin değil rahmet meleklerinin eline bıraksın.

 


Bu yazıyı 2.035 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.