MİRAÇ OLAYI

Böyle mübarek geceler Rabbimin kullarına ik-ramıdır. Kurtulmaları için verdiği fırsatlardır.

Nasıl miraç, az zamanda uzun yolculuk olmuş ise, mübarek geceler de az bir zamanda az amellere verilen bol sevaplar vaad edilen gecelerdir.

Bu gecelerin ihyası, bir ömrün ihyasına sebep olabilir.

Miraç gecesi, kadir gecesinden sonra en mübarek gece olarak kabul edilir. Ayrıca Kur’an’dan sonra en büyük mucizedir.

Bu kutsal yolculuk Kur’an’da şöyle geçer:

– “Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Ha-ram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Ak-sa’ya götüren Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir. O, gerçekten işiten, görendir” (İsra Sûresi:1)

 

Miraç nedir?

Recep ayının 27. Gecesi, Miraç gecesidir. Cenab-ı Allah, peygamber (as)ı uyanık iken Kâbe’den Mescid-i Aksa’ya, oradan da göğe yükseltmiştir. Bu yolculuğa miraç olayı denir.

İsra, gece yolculuğu demektir. Miraç da yükselmek demektir.

 

Miraç nasıl gerçekleşti?

Peygamber (as), Miraç olayını şöyle anlatır:

– “Ben Kâbe’de iken Cebrail (as) kalbimi yardı, onu zemzemle yıkayıp temizledi ve bana:

– Sen, semanın davetlisin dedi, Burak’a bindirdi.

Birinci kata geldik, orada Adem Peygamberi gördüm. Selam verdim. Bana: “Salih evlat hoş geldin” de-di.

İkinci katta Yahya ve İsa Peygamberleri gördüm. Selam verdim. Bana hoş geldin dediler.

Üçüncü katta Yusuf Peygamberi gördüm. Ona da selam verdim. O da bana ”Hoş geldin” dedi.

Dördüncü katta İdris Peygamberle selamlaştım.

Beşinci katta Harun Peygamberle selamlaştım

Altıncı katta İbrahim Peygamberi gördüm. Selam verdim. Bana Salih oğlum hoş geldin” dedi.

Sonra Sitret’ül-Münteha’ya getirildim.

O gece öyle yükseltildim ki, öyle bir makama çıktım ki, orada kalemlerin gıcırtısını duyuyordum. (Buhari Salat:1)

Miraç olayı, rüya değildir. Gerçektir; ruhen ve bedenen olmuştur. Mescid-i Aksa’da peygamberlere namaz kıldırmıştır. Miraç ayetinden anlaşıldığına göre peygamber (as)ın miraç, mucizesidir.

Cenab-ı Allah her şeye kadirdir. İsa (as)ı nasıl yükselttiyse, Allah Rasulünü de yükseltmiştir.

Allah Rasulünün miracı ona bir teselli olarak verilmiştir. Anlattıkları şeyler onun hem ruhen hem de bedenen yükseldiğini gösterir.

 

Miraç niçin gerçekleşmiştir?

Müşriklerin zulmünün iyice arttığı, bir dönemdi. Oğlu ve Hz. Hatice’nin vefatı ile peygamberimizin bunaldığı bir zamandı. Allah onu rahatlatmak ve teselli etmek için bir lütufta bulundu. Kur’an’da:

– “Allah, gücünü, cennet ve cehennem ehlini göstermek için onu üstün bir makama yükseltmiştir. (Meryem:57) buyrulur.

– Bazı sırları görmesi için Miraç olayı gerçekleşmiştir.

– Miraç olayına, ayet ve hadislerin bir de, sağlam nakillerin ışığı altında bakmalıyız.

Bu olay, bir mucizedir. Tabiat kanunları ile ve sadece akıl ile izaha kalkılırsa, inkar edenler olabilir.

Meselâ; daha önce İsa (as) göğe yükseltilmiştir. Yakan ateş, İbrahim (as)ı yakmamıştır.

Kızıldeniz Musa Peygambere geçmesi için izin vermiş, Firavuna vermemiştir.

Bir olay Kur’an’da anlatılıyorsa, inkârı, Kur’an’ı inkar olur.

Allah’a inanan, Allah’ın gücüne de, hiçbir şeyin O’na güç ve imkansız olmadığına da inanır.

Sonra Peygamber (as)ın gördükleri dünyada mevcut olan şeylerdir. Hayali şeyler değildir.

 

Peygamber (as) Miraçta neler gördü?

Allah Rasulü, miraçta çok şey gördü. Bize mesaj olsun diye bazılarını şöyle anlattı:

-“Cebrail (as) Allah korkusundan eski kilim gibi titriyordu.” (Remuz’ul-ehadis:353/6)

**

Kin tutmayanların, büyü ile uğraşmayanların, Allah’a tevekkül edenlerin cennete gireceği söylendi.

**

Öfkesini yenenler, insanları af edenler için yük-sek makamlar yapıldığını gördüm. (Age:287/11)

**

Karınları şiş kimseler gördüm. Firavun ve adamları onları çiğniyordu. Cebrail’e sordum:

– Kim bunlar? Dedim.

– Faiz yiyenler dedi.

– **

– Bazıları pislik yiyordu, bazıları avret yerinde bir yama, hayvan gibi otluyordu. Bazıları ayaklarından, bazıları memelerinden asılı bir topluluk gördüm.

– Kim bunlar dedim. Cebrail:

– Zina eden ve çocuklarını öldürenler” dedi.

– **

– Kendi etlerini yiyenleri ve etlerinden kesilip ağızlarına tıkılanlar gördüm. Cebrail’e:

– Kim bunlar? Dedim.

– Dedikodu yapanlar” dedi.

– **

– Başları taşla ezilenleri gördüm. İyileşiyor, tekrar başları eziliyordu. Sordum:

– Namaz kılmayan kimseler” cevabını aldım.

– **

– Odun toplayıp onu taşıyamayanları gördüm. Kim olduklarını sordum, bana:

– Emanete hainlik edenler olduğu söylendi.

– **

– Dil ve dudakları kesilen, iyileşip tekrar kesilenleri gördüm, kim olduklarını sordum:

– İnsanların arasına fitne sokanlar “dendi.

– **

– Büyük dudaklı kimseler vardı, dudakları kesiliyordu. Ağızlarına da taş konuyordu.

– Kim bunlar? Dedim. Cebrail:

– Hak yiyenler dedi.

– Birilerinin önünde sofra ve güzel yemekler vardı. Onlar o yemekleri değil, pislik yiyorlardı. Kim olduklarını sordum:

– Bunlar helal eşlerini bırakıp, harama yönelenler” denildi.

– **

– Dudakları ateşten makasla kesilenler vardı. Bu iş tekrarlanıyordu. Kim olduklarını sordum.

– Bunlar Kur’an okuyup onunla amel etmeyen ve söylediğini yapmayanlardır” dediler.

– Cennetin kapısında “Borç vermek sadakadan efdaldır” yazısını gördüm. Sebebini sordum. Cebrail:

– Borç isteyen ihtiyaçtan ister. Dilenci ise parası varken ister” cevabını verdi.

– Bakır tırnaklı bir kavme rastladım. Yüz ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Kim olduklarını sordum:

– Bunlar gıybet eden ve insanların şerefini çiğne-yenlerdir” dedi. (Ebu Davut, edep:40)

– **

– Fırının içinde çıplak kadın ve erkekler bağrışı-yordu: Kim olduklarını sordum. Cebrail:

– Zina edenlerdir dedi.

– (Kaynaklar: İbrahim Canan Hadis Ansiklopedisi Cilt 3. Sh 427+17/264+15/4-5

– Büyük Hadis Külliyatı cilt 5. Sh.52

– Ramuzu’l-Ehadis 15/16+353/6+287/11)

– Ayrıca yetim malı yiyenlerin dudaklarının ke-sildiğini görmüştür. (Taberi:XV-18-19)

– Zakkum ağacı yiyenleri görmüş. Kim oldukları-nı sorunca: “Zekat vermeyenler” olduğu söylenmiştir. (Büyük hadis külliyatı:5/50-51)

 

Peygamber (as) Miraçta Allah’ı gördü mü?

Daha önce Musa Peygamber Allah’ı görmek istemiş, vasıtasız olarak konuşmuş ve “Ya Rabbi! Bana cemalini göster” demiştir. Allah ona: “Sen beni asla göremezsin. Ama şu dağa bak. Eğer o yerinde durursa, o zaman sen beni görürsün” cevabını vermiştir. Dağa bakınca dağ, darmadağın olmuştur. Musa (as) bayılmış, ayılınca: “Allah’ım seni tenzih ederim” deyip tevbe etmiştir. (A’raf:143)

Bir ayette de: “Ona gözler erişemez” buyrulur. (En’am:103)

Dünyada bizim gözümüz Allah’ı görecek şekilde yaratılmamıştır. Sadece Allah’ı değil birçok şeyi göremeyiz. Mü’minler Allah’ı cennette göreceklerdir.

Kur’an’da:

– “O günde yüzler parlak olduğu halde, Rabbine bakacaktır. Nice yüzler de o gün somurtacaktır” (Kı-yamet:22-24) buyrulur.

– Allah’ı görecek miyiz? Sorusuna peygamber (as) şu cevabı vermiştir.

(Dolunay halindeki aya bakıp) “Siz Allah’ı bu ayı gördüğünüz gibi göreceksiniz demiştir. (R. Salihın 2/1055)

Miraç dönüşünde peygamberimize birçok soru soruldu. Biri de:

– Miraçta Allah’ı gördün mü? Dediler.

– “O bir nurdur nasıl göreyim” olmuştur. (Müslim, iman:292)

Bir defasında da şöyle buyurmuştur:

– “Allah’ı görmek, hiçbir kimseye mümkün ve muvafık değildir.”

– İmam-ı Azam, kalp gözü ile gördüğünü söyler (fıkh-ı Ekber:154)

 

Miraç olayından bize uzanan mesajlar nelerdir?

– Peygamberimizin miraçtan önce göğsünün yarılıp, kalbinin temizlenmesi, insanın Allah’a yaklaşa-bilmesi için dünya sevgisinden, dünya kirinden arınması gerektiği mesajı vardır.

– Mescid-i Aksa’da Peygamberlere namaz kıldırması, Peygamber (as)ı diğer peygamberlere üstünlüğünün ifadesidir.

– Sema yolculuğunun Mescid-i Aksa’dan başlaması, Yahudi işgali altında olan Mescid-i Aksa’nın önemine işaret eder.

– Peygamber (as)ın kalbinin yıkanması, kalp ameliyatının yapılabileceğini işarettir.

– Uzun yolun kısa zamanda alınışı da, uzak yerle-re kısa zamanda gidilebileceği ve nakil yapılabileceği mesajını verir.

Ayrıca semaya gidilebileceğini gösterir.

– Peygamber (as) ve Müslümanların üzüntülü ve sıkıntılı anında miraç olayının gerçekleşmesi, Cenab-ı Allah’ın inananları terk etmeyeceğini, desteksiz bırakmayacağını gösterir.

– Allah Rasulü miraç olayını çekinmeden müşriklere anlatması, İslam davasının her zaman anlatılıp, tebliğ edilmesi gerektiğini ifade eder. Peygamber (as) hiçbir zaman İslam’dan taviz vermemiştir.

– Namazın ve bazı şeylerin miraçta emredilmesi, daha büyük önem taşır.

Peygamberimiz miraçta İbrahim (as)ı görmüş, İbrahim (as) O’na:

– Ümmetine benden selam söyle! Cennette fidan diksinler. Cennetin toprağı güzel, suyu tatlı, arazisi de geniş ve düzlüktür” demiştir.

Peygamberimiz sormuş:

– Cennette dikilecek fidan nedir?

İbrahim (as):

– Sübhanellahi velhamdülillahi velâ ilâhe illalahü vallahü ekber. Velâ havle vela guvvete illa billahil azim” dir der.

– Bununla mübarek zamanlarda kılınan tesbih namazına işaret etmiştir.

– Namaz, miraçta emredilmiştir. Onun için namaz müminin miracıdır. Kul önce namazdan sorulacaktır

 

Miraçta neler emredilmiştir?

Miraçta Allah Rasulüne:

1) 50 vakit namaz sevabına denk 5 vakit namaz emredilmiştir.

2) Allah’a hiçbir şekilde şirk koşmayanlara cennet vaat edilmiştir.

3) Bakara Suresi’nin son iki ayetinde şöyle dua etmemiz emredilmiştir.

“Rabbimiz, affını dileriz, dönüşümüz ancak sanadır. Bize gücümüzün yetmeyeceğini yükleme!

“Rabbimiz, unuttuk ya da istemeden hata ettiysek, bizi hesaba çekme!”

“Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bi-ze de ağır yük yükleme!”

Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükleme, günahlarımızı affet, bize acı, bize merhamet et. Sen bizim mevlamız ve yardımcımızsın. Kafirlere karşı bize zafer ve yardım ihsan et!” (Bakara:285-286)

(Bu ayetleri yatsı namazından sonra okumak sünnettir)

4) İsra Suresinin 22 ve 37 ayetleri arasında şu emir ve yasaklar verilmiştir.

 • Allah’la beraber başka tanrı edinme!
 • Rabbinden başkasına kulluk etme!
 • Ana babaya iyi davran!
 • Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver!
 • İsraf edip saçıp savurma!
 • Elini boynuna bağlayıp cimri olma!
 • Evladını fakirlik korkusu ile öldürme!
 • Zinaya yaklaşma. O bir hayasızlık ve kötü yol-dur.
 • Allah’ın haram kıldığı cana kıyma!
 • Yetim malı yeme!
 • Ölçtüğün zaman doğru ölç!
 • Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düşme!
 • Kibir ve azametle yürüme! Çünkü yeri yaramazsın, boyca da dağları aşamazsın!

Bu emirlerden en önemlisi namazdır. Namaz kefareti olmayan bir ibadettir.

Bir kutsi Hadiste Allah şöyle buyurur:

– “Ben senin ümmetine beş vakit namaz farz kıldım. Ve onlara bir vâadde bulundum ki, kim namazı vaktinde kılarsa, onu cennete koyacağım. Kim de terk ederse ona bir vadim yoktur” (Ahmet Varol, Kutsi Hadisler:1/235)

 

Miraç olayı inkâr edilebilir mi?

Kur’an’da İsra Sûresinin birinci ayetinde miraç olayı anlatılıyor.

Bakara Sûresinin 253. Ayetinde “O peygamberlerin bir kısmını üstün kıldık. Allah onlardan bir kısmı ile konuşmuş, bazılarını da derece derece yükseltmiştir.” Buyrulur.

Yani miraç olayı Kur’an ve sünnet ile sabittir. Hak mezheplerden hiç biri inkâr etmemiştir.

Namazda okunan Ettehıyyatü, Allah’la peygamber arasında konuşmadır. Selamlaşmadır.

Bu durumda inkâr, insanı küfre götürür.

Başlangıçta müşrikler peygambere inanmamış ve inkâr etmişlerdir. Çılgına dönmüşlerdir.

Hz. Ebu Bekir’e:

-Muhammed göğe çıktığını söylüyor, ne dersin? Demişler. Ebu Bekir (ra):

– Bunu o mu söylüyor. O söylüyorsa, doğrudur” demiş sıdık ünvanını almıştır.

Ebu Cehiller inkâr etmiş, küfür ehlinden olmuş-tur.

Kur’an’da “İnsanları denemek için imtihan vesilesi kıldık” buyrulur (İsra:60)

Miraç olayı, kıyamete kadar imtihan vesilesi olacaktır.

Miraç olayı, bir mucizedir. Mucize, akıl, mantıkla ölçülemeyen, olağan üstü olay demektir.

Müşriklerin de aklı almamış Mescid-i Aksa ile ilgili bilgiler istemişler Allah Rasulü, bir bir cevaplandırmıştır. Gelmekte olan kervan hakkında da bilgiler vermiştir.

Yalan söylemez dedikleri, güvenilir Muhammed dedikleri peygambere gene de inanmadılar.

Bugün de Ebu Cehil’in, Ebu Leheb’in torunları mucize olan miraç olayına inanmıyor:

– Nasıl çıktı? Diyorlar.

Bugün vasıta ile göğe çıkılıyor mu? Evet Hz. Peygamber de Burak’la çıkmıştır.

– Mekke ile Kudüs arası bir aylık yol!” diyorlar

– Bugün uçakla uzak mesafeler kısa sürede yakın olmuyor mu?

– Allah gökte mi ki, peygamber gökyüzüne çıktı? Diyorlar.

Allah peygamberini yerin altına indiremezdi. Allah ne yerdedir, ne gökte, her yerdedir her yerde: O, mekandan münezzehtir. Göğe yükseltmekle Allah, peygamberini yüceltmiştir.

Miraç olayı, yüce Allah’ın sonsuz kudreti ile gerçekleşen bir olaydır. Bu olayı inkâr, inançsızlık yoktur. O’nun gücü her şeye yeter.

İsa Peygamberi göğe yükseltip, onu kurtarıp koruyan Allah, Hz. Peygamberimizi yükseltmekten aciz midir?

Bir misyoner bana

– Peygamberiniz miraca ne ile çıktı? Dedi.

– Sizin peygamberinizin çıktığı merdivenle! Demiştim.

Miraç haktır. Peygamber (as)ın en büyük mucizelerinden biridir. Cenab-ı Allah, her peygamberi üs-tün kılmak için ona mucizeleri ile desteklemiştir.

 

Bu geceyi nasıl geçirelim?

Miraç “Yükselmek” anlamına gelir. Diğer gecelerden farklı olarak bu gece biz de derecemizi yükseltecek ameller işlemeliyiz.

Bu gece, mübarek bir gecedir. Bizim de mübarek bir insan olabilmemiz için bize verilen fırsatları çok iyi değerlendirmeliyiz.

Allah’ın bu gece bize emir ve yasakları olmuştur. Nasıl dua edeceğimiz bildirilmiştir. Ayrıca Allah Rasulü bazı olaylara şahit olmuştur. Onların durumuna düşmemek için farklı davranmanın yolları aranmalıdır.

Meselâ: Oruçla karşılayıp oruçla uğurlayabiliriz

Namaz, bu gecede farz kılınmıştır. Kaza ve nafile namaz kılabiliriz. Mümkünse tesbih namazı kılarız.

Kur’an okuyabiliriz. Allah’la konuşmak olur.

Zikirle meşgul olabiliriz.

Peygamber (as) mübarek gecelerde Hz. Aişe Validemize bu gece ne diyeyim deyince…

-Allahümme inneke afüvvün kerimün tühibbül affe fa’fü anni’ de diye tavsiye etmiştir.

– Allahümmağfirli vedivalideyye velil mü’minine yevme yegumül hısab

– Lailahe illalah

– Allahümme ecirna minennar

– Rabbena duasını okuyabiliriz.

Dua edebiliriz. Dua genel olursa güzel olur.

Bunları yaparken sorumlu olduğumuz eşimizi, çocuklarımızı da unutmayız.

Şerlerin terki ve iyiliklerin başlangıcı kararlar alabiliriz. Bazı alışkanlıklardan vazgeçebiliriz.

En önemlisi bu gece kendimiz, ailemiz, ölmüşlerimiz, bilhassa aziz milletimiz ve yöneticilerimiz için hayır dualar etmeliyiz. Tebrikleşmeyi unutmayalım, tebrikleşelim.

Miraç geceniz mübarek olsun. Hayırlara vesile olur inşallah. Bu gecenin hürmetine yapılacak dualar inşallah kabul olur da Müslüman kardeşlerimizin ve bilhassa İslam aleminin uyanışına vesile olsun” inşallah.

Miraç olayının cereyan ettiği kutsal topraklarda ve başka yerlerde zulüm gören Müslümanların kurtuluşunu niyaz ederim. Rabbim yâr ve yardımcıları ol-sun.

Allah miracı bizim içinde mübarek kılsın. Razı olacağı ameller yapmak, razı olacağı, hayat yaşamak nasip etsin, inşâallah.

Allah’ın selamı üzerimize ve üzerinize olsun.


Bu yazıyı 169 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.