ÖLÜMÜN ADRESİ SİGARA

Si­ga­ra öl­dür­dü­ğü için ona ölü­mün ad­re­si tabut çi­vi­si, bir bü­yü­ğü­mü­zün ifa­de­siy­le de sağ­lı­ğı­nı düşün­me­yen­ler iç­ti­ği için “ahmak otu” de­ni­li­yor. 

Si­ga­ra in­sa­nı­mı­zın en önem­li sağ­lık so­run­la­rından biri ha­li­ne gel­miş­tir, si­ga­ra yü­zün­den zarar gö­ren­ler her geçen gün art­mak­ta­dır. Birçok insan sakat kal­mak­ta­dır. Sakat ola­rak öl­mek­te­dir. Eli, ayağı ke­si­len in­san­lar çokça gö­rül­mek­te­dir. 

Si­ga­ra­da­ki zehir se­be­biy­le başka has­ta­lık­la­ra neden ol­mak­ta­dır. Kan­ser, kalp, damar so­lu­num, sis-te­mi bo­zuk­luk­la­rı gibi has­ta­lık­lar başta gel­mek­te­dir. 
Son yıl­lar­da ya­pı­lan araş­tır­ma­ya göre yılda 100 bin­den fazla insan si­ga­ra yü­zün­den öl­mek­te­dir. 
Si­ga­ra, yal­nız içen­le­re zarar ver­mi­yor, içe­nin eşine, ço­cuk­la­rı­na, ana ba­ba­sı­na da zarar ve­ri­yor. Çev­re­yi de kir­le­ti­yor. 

Tıbbi yön­den si­ga­ra fay­da­lı­dır di­ye­me­ye­ce­ği­miz gibi, dini yön­den de he­lal­dir de­ni­le­mez, kimse kim­seye tav­si­ye ede­mez. İçmeyi bı­ra­kan neden bı­rak­tım diye piş­man ola­maz. Buna rağ­men zarar gö­ren­ler bile lânet olsun diye diye içer. 

Si­ga­ra­nın adı güzel de­ğil­dir tadı güzel de­ğil­dir ama;

– Ço­cuk­lar özen­ti­den içer.

– Genç er­kek­ler poz atmak için içer.

– Ka­dın­lar eşit­lik id­di­asıy­la is­te­me­ye is­te­me­ye içer…

– Bü­yük­ler alış­tık­la­rı için içer. 

– Se­vi­nen içer, üzü­len içer. Başta si­ga­ra­yı içen yakar, sonra si­ga­ra içeni yakar. 

Si­ga­ra, ken­di­ni bilen hiç­bir kim­se­ye as­lın­da yakış­mı­yor. Ken­di­ni bilen insan si­ga­ra ile oya­lan­maz. 
Birde si­ga­ra içimi teş­vik gö­rü­yor. Be­le­di­ye her yere si­ga­ra iz­ma­ri­ti için kül tab­la­sı ya­pı­yor. Satış serbest. Bir de ik­ram­cı bir mil­le­tiz.

Aciz, eği­tim­siz in­san­lar hep si­ga­ra­ya sı­ğı­nı­yor. Durum bu…

Umuma ait yer­ler­de, ka­pa­lı alan­lar­da si­ga­ra yasak­lan­dı­ğı zaman tepki gös­te­ren­ler oldu de­di­ler:

– Para benim, beden benim kime ne? Söz ko­nu­su insan sağ­lı­ğı ve temiz çevre idi. Diğer can­lı­la­rın bay­tara di­ren­di­ği gibi di­re­nen­ler oldu. 

Çorap sa­ta­rak ekmek pa­ra­sı ka­zan­ma­ya ça­lı­şan bi­ri­ne dedim ki:

– Bak ne güzel bir fır­sat doğdu. Bı­ra­kı­ver git­sin”
Bana dedi ki:

– Biz onun­la dos­tuz; O beni bı­rak­maz, ben onu bı­rak­mam.”

Bir­kaç ay gö­rün­me­di. Bak­tım ki, bo­ğa­zın­da bir delik açıl­mış, sesi de çık­mı­yor­du. O si­ga­ra­yı bı­rak­mış­tı, ama si­ga­ra onu bı­rak­ma­mış­tı. 

Bir içici de Pazar yo­lun­da çiçek sa­tı­yor­du. 

– Si­ga­ra sağ­lı­ğa za­rar­lı, kıs­men yasak da çıktı” der demez açı­ver­di ağ­zı­nı, yumdu gö­zü­nü:

– IV. Murat bun­la­r Ben içe­rim ar­ka­daş!” dedi. 5-6 ay sonra çi­çek­le­ri eşi sa­tı­yor­du:

– Be­ye­fen­di yok mu? Dedim. 

– O kan­ser oldu te­da­vi gö­rü­yor” dedi: Si­ga­ra dost değil, aczin ifa­de­si kötü bir alış­kan­lık.

İÇEN NELER KAY­BE­DER?

Si­ga­ra içen hiç­bir şey ka­zan­maz. Çok şey kay­beder:

– Sağ­lı­ğı­nı kay­be­der. 

– Sonra ha­ya­tı­nı kay­be­der,

– Pa­ra­sı­nı kay­be­der.

– Za­ma­nı­nı kay­be­der.

– İçme­yen sa­mi­mi, dost­la­rı­nı kay­be­der. 

– Pis ko­ku­dan do­la­yı ken­di­si­ne dua eden me­lekle­ri kay­be­der. 

– İnancı zarar görür.

– İsraf gibi bir günah iş­le­miş olur.

– Pis ko­ku­sun­dan do­la­yı çev­re­si zarar görür. 

– Do­ğa­cak nesil zarar görür. 

Hele içen ka­dın­sa, o nazik vü­cu­da hiç ya­kış­mıyor. 

İngil­te­re ‘de Ox­ford Üni­ver­si­te­si’nde ya­pı­lan bir araş­tır­ma­ya göre; “Tir­ya­ki ka­dın­la­rın 9 yıl az ya­şa­dıkla­rı” so­nu­cu­na va­rıl­mış­tır. (28.10.7012 Ye­ni­şa­fak) 

Si­ga­ra içen kadın ço­cu­ğu­nu da ze­hir­le­miş olur: Çocuk an­ne­nin sü­tün­den, ne­fe­sin­den, si­ga­ra kokan el­bi­se­sin­den, öp­me­sin­den et­ki­le­nir.

– Si­ga­ra, kı­sır­lık yapar (28-6-1996 Tür­ki­ye)

– Si­ga­ra, tüp bebek ha­ya­li­ni ve ümi­di­ni yok eder. (22-2-2008 Yeni şafak)

– Si­ga­ra erken do­ğu­ma, ölü do­ğu­ma neden olur. (28-10-2012 Yeni Şafak)

– Ha­mi­le­lik­te si­ga­ra, ço­cuk­ta di­ya­bet ris­ki­ni arttı­rır. (15-1-2011 Yeni Şafak)

– Si­ga­ra, anne sü­tü­nü ze­hir­ler. 

– Çocuk erken yaşta si­ga­ra alış­kan­lı­ğı ka­za­nır. 

– Ha­nım­la­rın idrar ka­çır­ma­sı­nın en önem­li se­bebi si­ga­ra­dır. (10-6-2013 Akit)

– Si­ga­ra içme veya bı­rak­ma­ma se­bep­le­rin­den ba­zı­la­rı şun­lar olu­yor:

– O benim zev­kim kah­ve­yi onsuz içe­mi­yo­rum. 

– Can sı­kın­tı­sı, st­res­li­yim. 

– Biz onun­la dos­tuz, sı­kın­tı­mı alı­yor. 

– İşim yoğun veya yal­nız­lık çe­ki­yo­rum. 

– Eee atın ölümü ar­pa­dan olsun. 

Si­ga­ra içmek için veya bı­ra­ka­ma­mak için hiç­bir ma­ze­ret ola­maz. Mec­bu­ri­yet yok­tur, ih­ti­yaç da yok­tur. 

SİGA­RA­NIN ZA­RAR­LA­RIN­DAN BA­ZI­LA­RI:

Si­ga­ra za­rar­lı­dır. Ama şu fay­da­la­rı da var­dır diye­bi­le­ce­ği­miz bir yanı yok­tur. 

Si­ga­ra in­sa­nın ca­nı­na da, ma­lı­na da, nes­li­ne de, mes­le­ği­ne de zarar verir. 

Dok­tor­la­rın has­ta­la­rı­na ilk so­ru­la­rın­dan biri siga­ra içi­yor musun? Olu­yor ve si­ga­ra­yı bı­rak­ma­lı­sın tav­si­ye­sin­de bu­lu­nu­yor. 

Tir­ya­ki ana ba­ba­nın küçük ço­cu­ğu­nu mu­aye­ne eden dok­tor ço­cu­ğa:

– Si­ga­ra­yı aci­len bı­rak­ma­lı­sın” diyor. Neden si­gara sağ­lık düş­ma­nı­dır ondan. 

Si­ga­ra tak­sit tak­sit öl­dü­rür par­mak­la­rı­nı, ayak­ları­nın, ba­cak­la­rı­nı, kol­la­rı­nı kay­be­den­le­rin re­sim­le­ri ga­ze­te­ler­de der­gi­ler­de ya­yın­la­nı­yor. El ayak git­miş okur­la­ra na­si­hat edi­yor­lar. 

– Si­ga­ra içen­le iç­me­ye­nin ak­ci­ğer­le­ri­nin fo­toğ­rafı­nı ya­yın­la­mış­lar biri beyaz biri siyah. 20 yıl si­ga­ra içen in­san­da 7 kg kat­ran bi­rik­ti­ği gö­rül­müş­tür. (1-10-2012 Akit)

– Si­ga­ra alkol ve uyuş­tu­ru­cu­ya ge­çi­şin ilk ba­sa-ma­ğı­dır. (1-10-2014 Akit)

– Si­ga­ra zihni ge­ri­le­me­ye sebep olur. (17-2-2014 Akit)

– Si­ga­ra ve alkol öğ­ren­me­yi azal­tı­yor (8-6-2005 Yeni Şafak)

– Ölüm­le­rin %27 si­ga­ra­dan. Si­ga­ra du­ma­nın­da ölüm var (27-10-2014 Akit)

– Si­ga­ra içen­le­rin ço­cuk­la­rı­nın çoğu sağır olur. (13-6-1989 Sabah)

– Si­ga­ra beyni çü­rü­tü­yor (27-11-2012 Basın)

– Si­ga­ra kemik ya­pı­mın­da­ki gö­rev­li hüc­re­le­ri öl-dü­rü­yor (22-10-2017 Akit)

– Si­ga­ra DNA’yı tah­rip edi­yor. (14-12-2015 Yeni şafak)

– Ak­ci­ğer kan­se­ri­nin tek ne­de­ni si­ga­ra!” (18-3-2013 Yeni şafak)

– Bir si­ga­ra ömür­den 5 da­ki­ka ça­lı­yor” (29-3-2012 Yeni Şafak)

– Si­ga­ra dep­res­yo­na da­ve­ti­ye çı­ka­rır. Mut­suz­luk ve hu­zur­suz­luk verir. İnsanı si­nir­li dav­ran­ma­ya iter. Yor­gun­luk ve ge­ri­li­me neden olur. 

– Si­ga­ra içen­ler, KOAH has­ta­lı­ğı teh­li­ke­si ile karşı kar­şı­ya­dır.

SİGA­RA­DAN ŞU OR­GAN­LAR ZARAR GÖRÜR:

– Cilt

– Diş­ler

– Gırt­lak nefes bo­ru­su

– Kalp – damar

– Göz­ler – burun

– Ak­ci­ğer

– Beyin

– Sinir ve sin­di­rim sis­te­mi (Mide kan­se­ri, mide ül­se­ri)

– Ke­mik­ler yani si­ga­ra­dan et­ki­len­me­yen organ hemen hemen yok gi­bi­dir. 

– Si­ga­ra uyku dü­ze­ni­ni bozar.

– İştahı gi­de­rir, sin­di­ri­mi güç­leş­ti­rir

– Kan­se­rin en büyük ne­de­ni­dir. 

– Ha­fı­za kay­bı­na, görme bo­zuk­lu­ğu­na neden olur. 

– İrade za­yıf­lı­ğı­na neden olur.

– Damar tı­ka­nık­lı­ğı­nın en büyük se­be­bi­dir. 

(Bu­ra­ya kadar sağ­lık­çı­la­rı­mı­zın açık­la­ma­la­rı­nı değil baş­lık­la­rı­nı ve­re­bil­dik)

DİNEN SİGA­RA­NIN HÜKMÜ NEDİR?

Bir­ ya­zar: “Es­ki­miş fi­kir­ler, pas­lan­mış çi­vi­ye ben-zer. Kolay kolay sö­kü­lüp atı­la­maz” de­miş­tir. 

“İster fakir ol ister fu­ka­ra, yak ye­me­ğin üs­tü­ne si­ga­ra” di­yen­ler,

“Se­vinç kut­la­yan­lar, efkar gi­de­ren­ler” içmek için ma­ze­ret arı­yor, ba­ha­ne uy­du­ru­yor. 

Si­ga­ra tah­ri­men mi haram ten­zi­hen mi? diye tartı­şı­lı­yor.

Tıpta yeni bu­luş­la­rın ya­pıl­ma­dı­ğı dö­nem­ler­de si­ga­ra­nın za­ra­rı pek bi­lin­mi­yor­du.

İslam dini in­sa­nın ken­di­si­ne zarar ver­me­si­ni, baş­ka­la­rı­na zarar ver­me­si­ni ya­sak­la­mış­tır. Ay­rı­ca is­ra­fı da ya­sak­la­mış­tır. Bu ba­kım­dan si­ga­ra in­sa­na ve çev­re­si­ne zarar ver­di­ği, bir de boşu bo­şu­na pa­ra­nın duman olup git­me­si ne­de­niy­le dinde si­ga­ra­ya he­lal­dir diyen bir din alimi çık­ma­mış­tır. 

Kur’an’da: “Kendi ken­di­ni­zi teh­li­ke­ye at­ma­yın” (Ba­ka­ra:195) em­ri­ne bakıp son dev­rin fı­kıh­çı­la­rı si­garanın ha­ram­lı­ğı­na hük­met­miş­ler­dir. 

Kur’an’da: “Yiyin için, israf et­me­yin” Ay­rı­ca: “Yer­yü­zün­de­ki helal olan şey­ler­den yiyin” diye em­re-dil­miş­tir. 

İngi­liz Tıp der­gi­sin­de ya­yın­la­nan bir araş­tır­ma­ya göre islam ül­ke­le­rin­de daha çok si­ga­ra içil­di­ği or­ta­ya çık­mış­tır. Bunun üze­ri­ne İngil­te­re’de ya­şa­yan bir grup Müs­lü­man dok­tor­la­ra baş vur­muş, dok­tor­lar si­ga­ra­nın za­ra­rı­nı söy­le­me­nin ve ko­nu­lan ya­sak­la­rın fayda ver­me­ye­ce­ği­ni ifade ile: “Ancak islam alim­le­ri­nin ve­re­ce­ği haram fet­va­sı ile hal­lo­la­ca­ğı­nı söy­le­miş­ler­dir. (09-02-2006 Yeni Asya)

Si­ga­ra, insan için bir ih­ti­yaç de­ğil­dir. Bugün ilim adam­la­rı­mı­zın açık­la­ma­la­rı­na göre si­ga­ra­nın ha­ram­lığı tar­tı­şıl­maz hale gel­miş­tir. 

Si­ga­ra fay­da­lı bir şeyde de­ğil­dir. Di­ni­miz fay­dasız ve zarar veren ne varsa onu haram kıl­mış­tır. 
Di­ni­miz­de kendi nef­si­ne ve baş­ka­la­rı­na ezi­yet ver­mek zulüm kabul edil­miş­tir. 

Fı­kıh­çı­la­ra göre ha­ram­lı­ğın öl­çü­sü şudur:

1- Uyuş­tu­ran şey,.

2- İsraf sa­yı­lan şey

3- Kötü kokan şey

4- Ezi­yet veren şey kıyas yolu ile haram sayı­lır
Son dev­rin fı­kıh­çı­la­rı­nın eser­le­ri­ne bak­tım, fetva­la­rı­nı in­ce­le­dim si­ga­ra­nın ha­ram­lı­ğı ko­nu­sun­da it­ti-fak var. 
Si­ga­ra artık tah­ri­men haram ol­mak­tan çık­mış­tır. İslami öl­çü­le­re göre bir Müs­lü­ma­na asla ya­kış­maz. Fıkıhçı­la­rın ver­di­ği fet­va­lar Müs­lü­man için bağ­la­yı­cıdır. 

SİGARA NASIL BI­RA­KI­LIR?

İnsan sağ­lı­ğı açı­sın­dan, bir de inan­cı­mız açı­sından si­ga­ra kul­la­nıl­ma­ma­sı ge­re­ken bir ze­hir­dir. 
Si­ga­ra­dan zarar gö­ren­ler göz önüne ge­ti­ri­lir­se, neden içil­me­me­si ge­rek­ti­ği apa­çık gö­rü­le­cek­tir. Si­ga­ra masum de­ğil­dir; dost, ar­ka­daş da de­ğil­dir içe­nin gam ke­de­ri­ni de gi­der­mez. En çok ölüm ne­de­ni­dir. İnsan si­ga­ra­ya esir de­ğil­dir. Ay­rı­ca bı­ra­kı­la­maya­cak bir alış­kan­lık da de­ğil­dir. 

Bir dok­to­ru­muz si­ga­ra içen has­ta­la­rı­nı si­ga­ra­yı şöyle bı­rak­tı­rı­yor: si­ga­ra­nın ver­di­ği za­rar­la­rı an­la­tı-yor. Si­ga­ra içen­le iç­me­ye­nin far­kı­nı, içe­nin ci­ğe­ri­nin fo­toğ­ra­fı ile iç­me­ye­nin ci­ğe­ri­nin fo­toğ­ra­fı­nı gös­te­ri­yor. Bı­ra­kın­ca ne gibi de­ği­şik­lik­le­rin ola­ca­ğı­nı an­la­tı­yor. 
Bir iş sa­hi­bi iş ye­ri­ne ala­ca­ğı kim­se­le­re si­ga­ra iç­me­me şartı ko­şu­yor. İşye­rin­de ça­lı­şan­lar­dan bı­rakan­la­ra ik­ra­mi­ye vaad edi­yor. Böy­le­ce birçok in­sa­nın si­ga­ra iç­me­me­si­ne ve si­ga­ra­yı bı­rak­ma­sı­na ve­si­le oluyor. Kı­sa­ca­sı si­ga­ra, kan­ser ris­ki­ni beş kat daha art­tırır. Si­ga­ra gibi para da sağ­lık da ve hayat da duman olur gider. 
Nar­gi­le ile elekt­ro­nik si­ga­ra ile ken­di­ni al­da­tanlar şunu bil­sin­ler ki, bun­lar si­ga­ra­dan fark­sız­dır, hatta daha kötü ze­hir­dir. 

“Elekt­ro­nik si­ga­ra tütün ürü­nü­dür. Nar­gi­le so­luyan, elekt­ro­nik si­ga­ra so­lu­yan kan­ser so­lu­muş olur. 
Si­ga­ra­yı bı­rak­mak için ba­zı­la­rı elekt­ro­nik si­gara­dan medet umu­yor. Elekt­ro­nik si­ga­ra­nın masum ol­ma­dı­ğı ko­nu­sun­da sağ­lık­çı­la­rı­mız uya­rı­lar­da bu­lunu­yor. 
Ba­sı­na yan­sı­yan ha­ber­le­re göre;

– Elekt­ro­nik si­ga­ra tümör üre­ti­yor. (14-102017 Akit)
– Elekt­ro­nik si­ga­ra içe­ri­ği ne­de­niy­le so­lu­num siste­mi­ni bo­zu­yor. (13-02-2017 Basın)

– Elekt­ro­nik si­ga­ra en az si­ga­ra kadar za­rar­lı (14-11-2017 Akit)

Si­ga­ra şöyle bı­ra­kı­lır:

– Başta in­sa­nın ken­di­si­nin karar ver­me­si lazım. Baş­ka­sı­nın is­te­ği ile bı­ra­kı­la­maz. Onun için bas­kı­ya hiç gerek yok.

– Alo 171 si­ga­ra­yı bı­rak­ma hat­tın­dan yar­dım ala­bi­lir. 

– Ra­ma­zan, hac ve umre za­ma­nı, bir mü­ba­rek gün veya gece, bir de 31 mayıs si­ga­ra bı­rak­ma günü za­man­lar fır­sat bi­lin­me­li­dir. 

– Yemin ede­rek olmaz. Ye­mi­ni bo­zar­sa, ke­fa­ret ge­re­kir. 

– Za­rar­lı olu­şu­nu dü­şü­ne­rek, zarar gö­ren­le­re ba­ka­rak bı­rak­ma ka­ra­rı ve­ri­le­bi­lir. 

– Ha­ram­lı­ğı­nı dü­şün­mek en güzel ve çabuk bırak­ma ola­bi­lir. 

– Si­ga­ra­yı bı­rak­mak is­te­yen, bir gün be­lir­le­yip, ya­kın­la­rı­na bu ka­ra­rı ilan ede­rek bı­ra­ka­bi­lir. 

– Si­ga­ra­yı bı­ra­kan onu ak­lı­na ge­tir­mez­se, dönüş is­te­ği olmaz. 

– Si­ga­ra içmek is­ten­di­ğin­de onu unut­tu­ra­cak bir işe ge­çi­le­bi­lir, bir iba­de­te baş­la­na bilir. 

– Si­ga­ra içil­me­si yasak olan yer­ler­de ve or­tamlar­da bu­lun­mak, si­ga­ra ar­zu­su­nu kı­ra­bi­lir. 

– Si­ga­ra­ya ve­ri­lecek pa­ra­yı fay­da­lı bir yere har-ca­ma dü­şün­ce­si, cay­dı­rı­cı ola­bi­lir. 

– Si­ga­ra için har­ca­nan para hesap edi­lin­ce bırak­ma ka­ra­rı­nı et­ki­le­ye­bi­lir. 

Hele har­ca­nan zaman da dü­şün­dü­rü­cü. Bir makam şo­fö­rü bana si­ga­ra­yı neden bı­rak­tı­ğı­nı şöyle anlat­tı:

“Bir Cuma ca­mi­ye git­tim. Hoca hut­be­de dedi ki si­ga­ra içen­le­re bir sorum var. Günde 20­si­ga­ra içen bir insan, bir si­ga­ra için en az 5 da­ki­ka har­ca­sa, 20 si­ga­ra için 100 da­ki­ka eder mi? eder. Acaba o kişi bu kadar za­ma­nı ken­di­si­ni ya­ra­tan ve ya­şa­tan Allah için har­cı­yor mu?” Ben ca­mi­den çı­kın­ca pa­ke­ti çöpe atıp bir daha ağ­zı­ma al­ma­dım”

SONUÇ

Si­ga­ra içen, pa­ke­tin için­de­ki­ni ya­kı­yor ama üs-tün­de­ki­ni oku­mu­yor:

Ho­ca­ma “Si­ga­ra­nın ver­di­ği za­rar­dan öle­nin duru­mu­nu sor­du­lar “İnti­har etmiş suçu iş­le­miş olur ceva­bı­nı ver­miş­ti. 

Si­ga­ra içen irade za­yıf­lı­ğın­dan içer. Ver­di­ği maddi ma­ne­vi za­ra­rı dü­şü­ne­mez. Ken­di­ne zarar verir, et­ra­fı­na zarar verir. Pen­ce­re­den fır­la­tıp atar, yer­le­ri kir­le­tir, yan­gın­la­ra sebep olur. 

Tütün eken, si­ga­ra satan, si­ga­ra içen iyi­lik mi yapı­yor, kö­tü­lük mü iyi dü­şün­me­li­dir. Bu yolla ka­za­nı­lan para ve har­ca­nan para helal mi haram mı fet­va­sı­nı al­ma­lı­dır. 

Hiç si­ga­ra­dan kan­ser olmuş yü­zü­nün et­le­ri dökül­müş ke­mik­le­ri gö­rü­nen bi­ri­ni gör­dü­nüz mü acaba diye so­ru­yo­rum:

Tir­ya­ki­nin ce­na­ze­si yı­ka­nır­ken veya otop­si ya­pılır­ken ce­se­din kül tab­la­sı gibi kok­tu­ğu­nu size söy­le­diler mi bil­mi­yo­rum. 

Gün­lük si­ga­ra pa­ra­sı ile bir ih­ti­yaç sa­hi­bi aile­ye des­tek ola­bi­le­ce­ği­ni­zi veya bir fakir öğ­ren­ci oku­ta­bi­lece­ği­ni­zi hiç dü­şün­dü­nüz mü? Bı­ra­kı­ve­rin git­sin.

Şa­irin di­lin­den si­ga­ra;

SİGARA

“Sağ­lı­ğa za­rar­lı” üs­tün­de yazar.

Böyle haklı söze sahi kim kızar.

Hiç­bir ulema ki et­me­miş nazar.

Düş­müş halk için­de dara si­ga­ra

İnsan al­dan­maz ki onun ren­gi­ne,

Pirim ver­mez yüz to­pu­na den­gi­ne.

Bugün fiyat çık­mış sekiz on bine.

Yakar gün bo­yun­ca para si­ga­ra.

Ze­hir­li bir ot’tur onun mad­de­si, 

İçenin çok acı kokar ne­fe­si, 

Kav­ru­lur ci­ğe­ri yanar mi­de­si,

Açar or­gan­lar­da yara si­ga­ra

Hiç öv­gü­sü yok­tur daim ye­ril­miş.

Hak­kın­da hüküm var idam ve­ril­miş.

İçen­le­re mah­sus kan­ser gö­rül­müş.

Ha­zır­lar ölüme sıra si­ga­ra.

Le­ke­si hiç çık­maz du­dak­tan dil­den.

İnsanı tez eder ba­tar­ya pil­den,

Var mı ev­la­dı­na va­si­yet eden,

Ah­ret­te de yüzü kara si­ga­ra..

Nice ocak­la­rı yak­mış kül etmiş,

İçen ağız­lar­da var mı gül bit­miş.

Bunca tir­ya­ki­yi köle kul etmiş,

Bak­maz ki hiç yok’a vara si­ga­ra..

Şöyle eli­ni­zi koyun vic­da­na.

Varsa bir fay­da­sı söy­le­yin bana. 

Bazen de çok acı kıyar or­ma­na,

Açar ara­zi­de yara si­ga­ra

Tam bir ze­hir­dir o dik­kat du­ma­na,

Nefes yolu ile ka­rı­şır kana,

Nedir bu yap­tı­ğın senin in­sa­na,

Suç­la­rın var sıra sıra si­ga­ra. 

Bil­se­niz ki başa ne büyük dert­tir,

İnsanı ke­mi­ren sinsi bir kurt­tur,

Beyni su­lan­dı­rır cildi ku­ru­tur,

Sokar in­san­la­rı zora si­ga­ra..

Gel siz de iç­me­yin şunu boş yere.

Za­ra­rı Kaf Dağı, fay­da­sı zerre,

Sa­bı­ka si­ci­li almış bir kere,

Ni­ko­tin mo­nok­sit kara si­ga­ra…

Tan­rı­ver­di hele şükür iç­mi­yor,

Solu dur­sun sa­ğın­dan da geç­mi­yor,

Tıp da la­net­li­yor seni seç­mi­yor

Git ba­şı­na çare ara si­ga­ra

MURAT TAN­RI­VERDİ

Si­ga­ra öl­dü­rür “Si­ga­ra­dan 6 sa­ni­ye­de bir kişi ölü­yor” sıra sana da ge­lecek. 


Bu yazıyı 69 kişi okudu.

Paylaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.