SEVABI ÇOK AMELLER

Dünya hayatının sonunda, hayatın hesabı sorulacak, amel defteri sağdan veya soldan verilecek, iyiliklerle kötülük tartılacak. İyilikleri, sevabı ağır gelen kurtulacak. Günahları, hataları çok olan cehennem azabı ile karşılaşacak.

Hayatı güzel yaşamadan emir, yasakları, helali, haramı, iyiyi, kötüyü, gözetlemeden insan kurtulamaz.

Kurtulmak isteyen, hayatını iyi ve güzel şeylerle süslemeli, vicdanının rahatsız olmayacağı iş işlememeli ve hayatı dolu dolu yaşamalı, her günün sonunda vicdan rahatlığı içinde yatağına girmelidir.

Dininizde ne güzel müjdeler var. Bir iyiliğe, bire ondan bire yedi yüz kat sevap vaad ediliyor.

Cenabı Allah Kur’an’da :”iyilikte hayırda yarışın” diye emrediyor.(Bakara:148)

Peygamber(as) :”insanların en hayırlısı, insanlara en çok faydalı olandır” buyuruyor.

Peygamber(as):”işlenen bir kötülükten sonra hemen iyilik yap ki, kötülüğü silip süpürsün” (Tirmizi birri: 55) kötülükleri silip süpüren iyiliği tavsiye ediyor.

Yapılan iyilik, amel defterine kat kat yazılırken, birde kötülükleri silip süpürüyor. Cenab-ı Allah Kur’an’da:

”İyilikler kötülükleri götürür.” (Hud:114) buyuruyor. Bundan güzel müjde mi olur.

Ne kadar çok iyilik, o kadar çok sevap var.

Hayatımızda bol sevaplı bazı amelleri ele alalımda yapan, işleyen kazandığı sevaplar karşılığında kurtulan çok olsun.

Cenab-ı Allah’ın bizden en önce istediği iman ve sonra ameldir. Öyleyse önce sağlam şüphesiz tereddütsüz imana sahip olmalıyız.

İman, Allah’ın insana en büyük lütfudur, ihsanıdır. Bunun için Rabbimize sonsuz şükretmeliyiz.

Amelsiz iman korunamaz. Kur’an’da imandan sonra Salih amelin insanı kurtaracağı bildirmiştir.

İmanın esaslarından birincisi kelime-i şahadettir. Kelime-i tevhittir.

‘’Lailaha illallah’’ diyeni cehennemde bırakmayacağına ve azaptan emin kılacağına dair Cenab-ı Allah’ın vadi vardır. Bu iki şehadet insanın imanlı ölmesini sağlar.

-Gösterişten uzak durmak, iyi niyet sahibi olmak, sevaplı bir iştir. Niyetini gerçekleştiremese bile Allah onun iyi niyetine sevap verecektir.

-Her işin başı besmeledir. Peygamberimiz ‘’besmelesiz işin hayrı yoktur. Besmelesiz iş eksiktir.’’ Demiştir.

Bir işe Allah’ın adı ile başlamak işi kolaylaştırır. Besmele şüpheli veya mahiyetini bilmediğimiz bir şeyi helalleştirir.

-İbadetten önce dini öğrenmek ve öğretmek, sevabı bol bir ameldir. Çünkü bilgi, amellerin doğru bitad ve hurafelerden uzak amel işlemeyi sağlar.

Peygamber (sa):

“Fıkıhsız ibadet olmaz dinin direği fıkıhtır” buyurur (Ramuza el-ehadis: 376/1)

Allah Kur’an’da bilen insanı gündüzün aydınlığını bilmeyeni de gecenin karanlığına benzemiştir

Her işte sırf Allah rızasını gözetmek gerekir. Allah-ı hoşnut etmek amellerin en güzelidir. Onun sevabı Allaha aittir. Kim kimin için iş yaparsa sevabını ondan alacaktır.

Her işinde Allah’ın rızasını gözeten için peygamber (sa) şöyle buyurmuştur.

‘’Her günün ameli mühürlenir. Mümin hastalanınca melekler şöyle der:

Rabbimiz falanca kulunu salih amellerden alı koydun. Rabbi onlara: “İyileşinceye veya ölünceye kadar. Daha önce yaptığı amellerin benzerini her gün yapmış gibi yazın’’ buyurur.

Salih amellerin insana nasıl fayda vereceğini Peygamber (sa) şöyle anlatır:

Dün gece rüyamda şunları gördüm:

“Ümmetimden birini azap melekleri kuşatmıştı. Abdesti onu kurtardı.

Birini kabir sıkıyordu, namaz, geldi onu azaptan kurtardı.

Birine şeytan musallat olmuştu. Yaptığı zikirler onu kurtardı.

Birinin de susuzluktan ağzı kurmuştu. Orucu geldi onu kurtardı.

Biri yanıma gelmek istiyor, gelemiyordu. Gusul abdesti onu kurtardı.

Biri ateşten korunmaya çalışıyordu, sadakası onu kurtardı.

Biri cennetin kapısına kadar geliyor, kapılar kapanıveriyor, giremiyordu. Getirdiği kelimeyi şahadet onu kurtardı. (Ramaz-el –ehadis:147/8)

Amellerin en üstünü, en faziletlisi Allah’ı zikretmektir. Allah Resulü şöyle der:

“Kalpler demirin paslandığı gibi paslanır.

“Onun çilesi nedir?” Dediler,

-Çokça Kur’an okumak, çokça Allah’ı zikretmektir”

Cevabını verdi.

Bir bedevi Peygamber Efendimize:

Ey Allah’ın elçisi dinin emirleri çoğaldı bana dört elle sarılacağım az bir şey şöyle der Peygamber (a.s) :

”Dilin hep Allah’ı zikretsin !“ buyurdu.

Bir gün ashabına:

Size amellerin hayırlısını haber vereyim mi? Dedi.

-“Ver ya Rasülallah” denildi.

“Allah’ı zikretmektir” buyurdu. (Buhari daavaf:6)

Zikir, şeytanı eritir. Kalbin cilasıdır, günah işlemekten alıkoyar. Kalbin kararmasını önler, insanı Allah’a yaklaştırır. Kalpler zikirle huzura kavuşur.

Allah: ”Beni zikredin, bende sizi zikredeyim.” (Bakara:152)buyurur.

Kur’an’da : ”Yerde gökte ne varsa Allah’ı zikreder” (Haş :1)buyrulur. Ne varsa “Allah Allah “diyor.

Peygamber(a.s)’ın dilinden zikirlerden bazıları şunlardır:

“Lailaheillallah”

“Allah”

“Sübhanallah”

“Elhamdürallah”

“Allahu ekber”

“Estağfirullah”

“Sübanallahi vebihamdihisübanallahilazim”

“Sübanallahivebihamdiği”

“Lahavle vela kuvvete illabillahilaliyyilazım”

“Allahümme ecirna minennar”

“Ya müfettihulebvabiftahlenahayralbab”

“Allahümmeğfirli velivalideyye velil mü’minine yevme yegumül hısab”

“Rabbena atina fiddünya haseneten  vefilahirati haseneten vegına azebennar.”

Zikir, bağırarak, yaka paça yırtarak olmaz. Zikir, alçak sesle, hüzünlü, Allah’a karşı edepli bir duruşla, edebe uygun olarak yapılır.

Kur’an’da : “Kendi kendine yalvararak, ürpererek yüksek olmayan bir sesle sabah akşam rabbini an. Gafillerden olma!” (A’raf:205)buyrulur.

Peygamper (as)’’en hayırlı zikir gizli olan zikirdir’’ buyurur (B.hadis külliyatı:5/234)

Amelin devamlı olanı makbuldür. Kur’an’da ’’Sana ölüm gelinceye kadar rabbine ibadet et! (Hıcır:99)

‘’Eğirdiği ipliği büktükten sonra salıveren kadın gibi olmayın’’(Nahl:92) emri vardır.

Allah’ın sevdiği amel, devamlı olan ameldir. Bir hadiste ‘’Ölenlerin sözü ile ameli tartılır. Sözü amelinden ağır gelenin ameli kabul olmaz.”(Ramuz el. Ehadis:379/11)

Bir insanın sevap kazanabilmesi için amelini boşa çıkaran şeylerden kaçması gerekir. Günahla sevap, haramla helal bir arada olmaz.

Çok sevap kazanmak isteyen, Kur’an’a ve Peygamberin sünnetine sıkıca sarılmalıdır. Allah’ın adını her vesileyle anmalı, dilinden beslemeyi, şükrü ve hamd etmeyi düşürmemelidir. Her an abdestli ve namazlı hayra, iyiliğe vesile olmalı ve dualı bir hayat yaşamalıdır.

Kusur örtmek, hayırlı evlat yetiştirmek insanlara iyi geçinmek; eline diline sahip olmak, örnek olmak, iyi çığır açmak, bir canlının karnını doyurmak, yolda eziyet veren bir şeyi kenara atmak insana sevap kazandıracaktır.

Kur’an öğrenen, öğreten, okuyan, okuduğu ile amel eden, hayırlı bir insan olduğu bildirilmiştir.

Sevaplı işlerden biride Cenab-ı Allah’a kullukta gösterişten kaçınarak yapılan ibadettir. Kulluk ancak Allah’a olur. Kulluğu başka bir şey karıştırmak, yapılanların sevabını alır götürür. Kıyamet gününde Allah’’ git kim için yaptıysan sevabını o versin’’ diyecektir.

Peygamber (as):

‘’Nerede olursanız olun Allah’a kulluğunuzu güzel yapın ve cennetle müjdelenin’’ buyurmuştur. (Ramun el Ehadis:276/13)

Allah Kur’an’da: ’’kadın erkek kim iyi amel işlerse, onu güzel bir hayat yaşatınız. Mükafatını da olduğundan daha güzel veriniz .‘’(Nahl: 97) buyurmuştur.

Peygamberi sevmek onun sünneti ile amel etmek, O’nun şefaatine nail olmayı ve havz-ı kevserinden içmeyi sağlayacaktır. Peygamberimizin adını duyup da salavat getirmeyenin burnu sürtülecektir. Cenab-ı Allah, Ahzab süresinde peygamber (as) a salavat getirmemizi emrediyor.

Peygamberimiz yeni Müslüman olanlardan şu sözü alır, ondan sonra İslam’a kabul ederdi:

“Allah’a sirk koşmayacaksın.

Zina etmeyeceksin.

Hırsızlık yapmayacaksın.

Çocuk öldürmeyeceksin.

İftira etmeyeceksin.

Bana elinden geldiği kadar itaat edeceksin.”

O’na ümmet olmak isteyen de bunları aynen kabul etmiştir.

Peygamberimiz (as): ‘’Sünnetimden ayrılmayan kimseye şehit sevabı vardır. ’’buyurur’’ O aynı zamanda cennete benimle beraberdir.’’ (Tirmizi, ilim: 16) diye müjdelemiştir.

“Abdestli bulunmak kula sevap kazandırır. Bir hadiste: ‘’Abdestli olan abdestli olduğu müddetçe namazdaymış gibi sevap alır.’’ Buyurmuştur.(Ramuz el Ehadis:357/8).

“Kim güzel abdest alıp iki rekat namaz kılarsa, ona cennet vacip olur.’’(Buhari vüdu:24)

“Abdest aldıktan sonra kadir süresini okuyan, şehitler ve Peygamberler gibi haşr olunur. (Ramuz el Ehadis:438/7)

Güzel abdestten sonra, namazda güzel olur.

Allah: ’’Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın Rabbimize ibadet edin. Hâyır işleyin ki kurtuluşa eresiniz’’ (Hacc:77) diyor.

Allah’ın kendisine merhametle muamele etmesini isteyen çokça secde etmelidir. Çünkü ilk hesaba çekileceğimiz şey namazdır.

Namazdan sonra tespih duasını yapmanın günahları bağışlanacağına dair Peygamberimizin müjdesi vardır. (Riyazü’s salihın:1448)

Sevabı bol olan bir amelde nafile namazlardır. Peygamber (as) şöyle anlatıyor:’’ “Kıyamet günü önce namaza bakılır. O tamamsa diğer hesaplara geçilir. Namazı bir insanın kurtuluşu için yeterli olmazsa. Allah: ‘’Bakın bakalım kulumun nafile namazları var mı? ‘’Varsa eksikleri nafile namazları ile tamamlanır.’’ (Tirmizi salat:188)

Buhari de geçen bir kutsi hadiste: ’’Kulum bana ancak farz namazlardan sonra nafile namazlarla yaklaşır’’ buyurmuştur. Bunun için nafileler çok önemlidir.

 

NAFİLE NAMAZLAR ŞUNLARDIR

 

1-TEHECCÜT NAMAZI

Allah:’’ Rahman’ın has kulları geceleri rabbine secde ederler. Geceyi kıyam durarak geçirirler’’ (Furkan: 64) buyurur.

‘’En faziletli namaz gece namazıdır. Gece namazları, Salih kulların’’ ibadetidir.’’ Ey inananlar! Selamlaşınız, yemek yediriniz, insanlar uyurken geceleyin namaz kılın ve selametle cennete girin’’ (Riyazlüs-salihın: 1171)

‘’Her gece bir çağırıcı:’’ gelin kendi aleyhinize yaktığımız ateşi: Gece kalkın namaz ile söndürün’’ der.(B. Hadis Külliyatı 1/933 )

Allah sevdiği gece huzuruna kaldırır. Gündüz küçük günahlardan, şüpheli şeylerden kaçınırsan, Allah senide huzuruna çağırır.

 

2-KUŞLUK NAMAZI

Sevabı bol namazlardır. Peygamberimiz  ‘’iki rekat kuşluk namazı, Allah yolunda kabul olmuş nafile ve hac ve umreye bedeldir.’’ (Ramuz el Ehadis: 291/10) der.

Kuşluk namazı küçük günahların affına sebep olur. Devam edenin günahları bağışlanır. Kuşluk namazı kılan geçim darlığına düşmez.

 

3-EVVABİN NAMAZI

Allah Evvabin namazını kılanların günahlarını af edeceğini bildiriyor(isra:25)

Evvabin namazı seçkinlerin namazı demektir. Bağışlanan ve bol sevap kazanmak isteyen özel muamele görmek isteyen evvabin namazına devam etmelidir.

 

4-TESBİH NAMAZI

Peygamberimizin ifadesiyle mutlaka kılınması gereken sevaplı bir namazdır.

 

5-ABDEST NAMAZI

Bir hadiste: ‘’kim güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılar ve Allah’a yönelirse ona cennet vacip olur’’ (Buhari, Vüdu 24)

Bunda kerahet vakitleri gözetilmelidir.

 

6-MESCİD NAMAZI

Camiye giren vakit müsait ise iki rekat namaz kılar. Bu namaz, selamlamadır. Peygamberimiz:

‘’Sizden biri mescide girince iki rekat namaz kılmadan oturmasın.’’(Buhari salat 60) Der.

Bundan başka; tövbe namazı, yolcu namazı, korku namazı, hacet namazı ve istihare namazı gibi nafile namazlar vardır.

Günahları affettiren bir ibadet de oruçtur. Allah: ’’Oruç benim içindir mükafatını da ben veririm’’ buyuruyor. (Riyazü’s- salihin:1484)

Oruç günahların affına sebep olur. Oruçlunun duası red olmaz. Oruç vücudun zekatıdır. Oruç ateşten koruyan bir siperdir.

Malı temizleyen malı telef olmasını önleyen bir ibadet de zekattır.  Zekatını verene sevap kazandırır. Vermeyen için o mal kızdırılarak boynuna geçirilecektir.

Bir gün Allah Rasulü Ebü Zer’e;

“Herkes her gün kendisi için sadaka vermelidir.” Der

“Ya Rasülallah malım yok nasıl nereden sadaka vereyim? Deyince Peygamber(as):

“Tekbir getirmek sadakadır.”

“Sübhanallah, elhamdüllilah, allahüekber “demek,

“Lailahe illallah” demek,

“Esteğfirullah” demek,

“İyiliği tavsiye etmek, kötülükten sakınmak”

“Yolda eziyet veren şeyi kaldırıp atmak”

“Gözü görmeyene yol göstermek”

“Sağıra dilsize derdini anlatmak”

“Güçsüz birine yardım etmek” İşte bunlar kendin için yapabileceğin şeylerdir.

Her iyilik sadakadır.

Birini günahlarından vazgeçirmek sadakadır.

Tövbe etmesini sağlamak sadakadır.

Her iyilik kötülüğü giderir. Onun için iyilik yapmak güzel bir sadakadır.

Hayra iyiliğe doyulmaz. Hayrı, iyilik yapmayı terk edenin üzerine azap yağar.

Peygamber (as) : “Kabul olmuş haccın mükafatı ancak cennettir.’’ Buyurur (R. Salihın 1280)

Peygamber (as): “En faziletli gün cumadır.’’ (Age:1155)

‘’Cuma günü öğle bir saat var ki o saatte dua reddedilmez.’’(Age:1160) Onun için Cuma bayram ve kandilleri iyi değerlendirmek sevap kazanmanın yoludur. Bu zamanlarda yapılan işlerin sevabı çoktur. Dualar red olmaz duanın her bela ve musibete faydası vardır. Duaya melekler ‘’Amin’’ der.

Her hatadan, her kötülükten sonra tevbe etmek vaciptir. Pişmanlıktan sonra yapılacak tevbe, insanı günahtan kurtarır. Günahlara tevbe etmeninde sevabı vardır. Allah Kur’an’da: tevbe ediniz buyuruyor. Unutmayalım ki Cenab-ı Allah kabul etmeyeceği tevbeyi yaptırmaz.

Peygamberimiz(sav) şöyle bildirmiştir:

‘’Kim günahtan sonra pişman olur, iki rekat namaz kılar ve Allah’a tevbe ederse. Allah onu af eder.’’ (Ramuz el Ehadis:384/6)

Güzel ahlak sahibi olmak, insanı güzel insan yapar. Allah yanında sevilen kul haline getirir.

“En hayırlı insan, ahlakı güzel olan insandır. Hayırlılardan olabilmek için, Ahlakınızı güzelleştiriniz’’ emrini yerine getirmek gerekir.

Belaya sabır, hale şükür sevaplı işlerdendir. Sabredersen, Allah belayı alır, şükredersen iyiliğini arttırır.

Şikâyet etsen, kimi kime şikayet edeceksin? Veren Allah. Sabretmez, sızlanırsan isyan olur. Şükretmezsen, nankörlük olur.

Tatlı dilli güler yüzlü olmak sevaptır. Allah: ‘’habibim, kullarıma söyle sözün en güzelini söylesinler. Sonra şeytan aranızı bozar’’ (isra:53) diye emrediyor.

Bir hadiste de: ’’Mü’min kardeşinin yüzüne karşı güler yüzlü olman, sadakadır.’’ (Buhari, Cihad: 128)

Allah Resulünün bir vadi var: ‘’Kim bana dilini, iffet ve namusunu koruma sözü verirse, bende ona cennet sözü veririm’’ (Buhari Rihak: 23)

Dilin, cinsel organın şerrinden korunana cennet var.

Beş sevaplı işi Peygamberimiz şöyle sıralamıştır:

“1-Selam vermek, selam almak.

2-Hasta ziyaret etmek.

3-Cenazeyi defnetmek.

4-Uygunsa davete icabet etmek.

5-Aksırınca şükür el ham dülillah demek.” (Riyazüs- salihin: 899)

Peygamberimizin abdestli yatan için bir müjdesi var:

‘’Allahtan sonra üzerimizde hak sahibi olan anne baba, ya cehennemimiz” yada cennetimiz olacaktır.

Peygamberimiz(sav): cennet anaların ayağının altındadır. Allah’ın rızası da babanın rızasındadır.’’ (Tirmizi, birr: 3) buyurur.

Sevaplı işlerden biride komşu hakkına riayettir. Peygamberimiz:’’ komşusu şerrinden emin olmayan, vallahi cennete giremez.’’ Buyurur. (Buhari, edep: 29)

‘’Allah’a ve ahiret gününe inanan komşusuna hürmet etsin.’’ (Buhari edep: 31)

Hayrın gizli yapılmasında sevap vardır. Hadiste: ‘’ gizli sadaka Rabbinin gazabını söndürür. Sıla i rahim ömrü uzatır. Hayır yapan kötü ölümle ölmez. Lailahe illallah sözü doksan dokuz belayı def eder. .(Ramuz el Ehadis:123/4) buyurur.

İyiliğe davet etmek, iyi çığır açmak sevap kazandırır. Hem de sadaka-i olur sevap gelir durur.

Peygamberimiz(as): “İyi bir çığır açana açtığı çığırın sevabı verilir. Bir de o yolda gidenlerin sevabı verilir. Onun sevabından bir şey eksilmez.” (R. Salihin:170) der.

Allah emrediyor:’’ iyilikte yardımlaşın günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allahtan korkun çünkü azabı çetindir.’’(Maida: 2)

Bir hadiste:’’ Allah yolunda ayağı tozlananlara cehennem ateşi haramdır.(Hadis Ans: 3/6091)

İnsanları hayra çağırmanın, iyilikleri tebliğ etmesinin sevabı çoktur.’’ İyiliğe sebep olmak onu bizzat işlemiş gibidir.’’ Diyor Allah Resulü.

Kur’an’da: “Öğüt ver” ’’Rabbine davet et’’ diye emrediliyor. Buna göre iyiliğe vasıta olmak güzel sevabı bol iştir.

İyi olmak, iyiden yana olmak, iyilik istemek her türlü kötülüğe karşı çıkmak en azından kötülüğe razı olmamak cihattır.

Eliyle diliyle kötülüğe mani olmak, mani olmazsa kalbi ile buğz etmek müminin görevi ve sorumluluğudur.

Allah şöyle emrediyor:

‘’İnsanları Allah’a çağıran, iyi iş yapan ve ben Müslümanlardanım’’ diyenden kimin sözü daha güzeldir? İyilik ve kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde önle’’( Fussilat 33-34)

‘’Kötülüğü en güzel şekilde sav!’’( Müminun: 96)

Şehit sevabı olan işler vardır. Şehit olma arzusu taşıyan şehit sevabı alır.

‘’Allah’a ve peygambere itaat eden, şehitlerle beraber haşr olunur’’(Nisa: 69)

‘’Ümmetimin ahlakını bozulduğu bir zamanda bir sünnetimi ihya edene yüz şehit sevabı vardır’’.

‘’Her gün beş vakit namazı kılan, şehit sevabı alır.’’

‘’Âşık olup, aşkını gizleyen iffetini koruyan şehit sevabı alır.’’

‘’Abdestli yatıp gece ölen şehit olur.’’

‘’ilim öğrenme yolunda ölen şehit olur.’’

‘’Allah yolunda ölen şehit olur.’’

‘’Güvenilir, doğru satıcı, şehitlerle haşr olunur.’’

Kur’an’da borç vermek, borçluya kolaylık göstermek, alacağını bağışlamak sevaplı işler olduğunu bildirmiştir. (Hadid: 11+18+Tegabün:17)

Aile içinde iyi davranmak hayırlı insanlar yetiştirmek, faydalı olmak tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz:

‘’En hayırlınız ailesine hayırlı olandır.’’(R. Salihın: 148)

‘’kişinin ailesi için harcadığı sadakadır’’ (Age: 291) demiştir.

Peygamber(as) diyor ki:

Üç kişiyi cehennem ateşi yakmaz:

1-Kocasına bağlı olan kadını

2-ana babaya hürmet eden evladı

3-Eşinin kıskançlığını sabreden kadını’’. (Ramuz el Ehadis:267/5)

Allah resulü:

‘’Kim hasta olan kardeşini ziyarete ederse, melekler ona rahmet okur’’ buyurur.(R. Salihın: 903)

‘’Hasta ziyaretine giden, dönünceye kadar Allah yolundadır. (Müslim Birr: 39)

Günahtan kaçınana sevap vardır.

Kur’an’da:’’ Büyük günahlardan ve edepsizlikten kaçınana Rabbinin affı boldur.’’(Necim: 32) buyrulur.

‘’Günaha düşmekten kaçanı, cehennemden azat ederim.’’( H.H Erdemi, ilahi hadisleri:42)

‘’Günahları terk et. Zira günahları terk etmek, en faziletli hicrettir.’’

Nefse uymaktan kaçınmak güzel bir ameldir

Kur’an’da: Rabbimden korkan ve nefsine kötü arzulardan uzak tutan için şüphesiz cennet yegane barınaktır.’’(Naziat: 40-41)

‘’Nefsin arzularını benim için terk eden, genç, mü’min, yanımda bir kısım melekler gibidir’’(H.H Erdem, ilahi hadisler:50)
Müslüman kardeşine sahip çıkmak, hayırlı bir iştir. Peygamberimiz:’’ Kim kardeşinin ırzına müdafaa ederse, kıyamet günü Allah onu ateşten korur.’’(Tirmizi Birr: 20)

Peygamberimiz iyilikten uzak olanlar için:

‘’İnsan ölünce her şey önüne konur. O kişi önündekilere bakar ve derki: “Ya Rabbi beni geri döndür de dünyada önemsemediğim iyi işleri işleyeyim.” (Ramuz el Ehadis:42/8)

Ölenler içinde yapılacak işler vardır. Borcu ödenir, vasiyeti yerine getirilir. Onun için dua edilir. Yasin okunur. Kabri ziyaret edilir. Peygamber(as):’’ Kabirdeki boğulmak üzeredir. Herkes den dua bekler.’’(Age:368/10)

‘’Ölü için Yasin okunursa, azabı hafifler.’’(Age:76/4)

‘’Her kul yaptığı amel üzerine dirilir.’’(Müslim cennet: 183)

‘’ Cennet, takva sahipleri için hazırlanmıştır’’(Al-i imran:133)

‘’İman edip yararlı işler işleyenler, cennetlik kimselerdir.’’(Bakara:82)

‘’İnanıp, güzel işler yapan ve Rabbine gönülden boyun eğenlere gelince, işte onlar cennetliktir.’’(Hud:23)

‘’Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe asla ulaşamazsınız’’(Al-i İmran:92)

Peygamber(as) anlatıyor:

‘’Cebrail bana geldi ve dedi ki:

“Ya Muhammed(sav) dileğin kadar yaşa, bir gün mutlaka öleceksin. İstediğini sev bir gün mutlaka ondan ayrılacaksın. İstediğini yap, mutlaka hesabını vereceksin.” dedi’’(Ramuz el Ehadis:331/9)

Kur’an’da kimlerin kurtulacağı Ahzab süresinde şöyle bildiriliyor:

‘’Ey inanlar! Allahtan korkun, doğru söz söyleyin ki, Allah işinizi kendinize yararlı kılsın, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a Peygamberine itaat ederse, şüphesiz kurtuluşa erer.’’(70-71)

‘’İnsan zarardadır. Ancak inanıp yararlı iş işleyenler, birbirine hakkı tavsiye edenler ve sabırlı olmayı tavsiye edenler hariç’’(Ars Suresi)

Allah’a sirk koşmaktan,

*Ana babaya isyandan

*Haksız yere birini öldürmekten,

*Zina yapmak, kumar oynamak ve içki içmekten,

*Hak yemekten,

*Büyü yapmak, yaptırmaktan,

*Haram yemek, günah işlemekten,

*Faiz yemekten,

*Hırsızlık yapmaktan,

*Yalandan, yalan yere yeminden kaçınan kimse kurtuluşa erer. Bunlar büyük günahlardır. Bunlardan kaçınanı Cenab-ı Allah başka günahlardan korur.

Osmanlı alimlerinden Hamza Efendi, Bey’i şıra risalesinde şöyle demiştir:

On şey son nefeste imansız gitmeye sebep olur:

1-Allah’ın emir ve yasaklarını öğrenmemek.

2-İmanını ehl-i sünnet üzerine düzeltmemek

3-Allah’a şükretmemek, iyilik gelmesine sebep olanlara teşekkür etmemek.

4-İmansız olmaktan korkmamak.

5-Beş vakit namazı. Vaktinde kılmamak.

6-Faiz alıp vermek.

7-Dinine bağlı olan Müslümanları aşağı görmek ve onlara kötü sözler söylemek.

8-Fuhuş sözleri söylemek, yazıları yazmak ve resim yapmak.

9-İnsanlara, hayvanlara ve kendine zulüm etmek, eziyet etmek.

10-Dünya malına, rütbesine ve şöhretine düşkün olmak.’’

İyi şeyler yapıp sevap kazanmak, Allah’ın yanında iyi kul olmak da insanın elindedir. Kötü şeyler yapıp günah kazanmak ve kötü kul olmak da insanın elindedir.

Rabbim hayır işleyen, hayra vesile olan iyi kullarından etsin.

 


Bu yazıyı 1.859 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.