Şirk İle İlgili Sorular ve Cevaplar

Şirk Nedir?
      Şirk itikat bozukluğu ve inanç hastalığıdır. Şirk, Allah’ın sıfatlarında ve tasarrufunda ortak koşmaktır. Şirk, Allah’a eş tutmak, Allah’tan başkasından yardım beklemektir. Allah’a yapılanı başkasına, başkasına yapılanı Allah’a yapmaktır. Bir de riya ve gösterişte bulunmaktır.
Şirk, Allahtan başkasından bir şey beklemek, ibadete başkasını karıştırmaktır.

Peygamber (as)’a uymak şirk midir?
      Cenab-ı Allah, peygamberimizi davetçi, uyarıcı, yol gösterici, önder ve rehber olarak göndermiş ve itaat edin diye emretmiştir.
Kur’an’da: ‘’Allah’a itaat edin, resulüme itaat edin.’’ (Maida:92)
-‘’Allah’a ve peygambere itaat edin, amellerinizi boşa çıkarmayın.’’ (Muhammed:33)
-‘’Peygamber size ne getirdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan da sakınınız.’’ (Hasr:7) buyurarak peygambere uyulmasını emretmiştir.

Peygamberi sevmek şirk midir?
      Cenab-ı Allah peygamber (as)’ı sevmiş ‘’Habib’im’’ demiş ve bizimde onu sevmemizi istemiştir.
Allah da sevilir, peygamberde sevilir, ana da sevilir baba da. Hepsinin sevgisi ayrı ayrıdır. Kalp hepsini alır.
Müslümanları peygamber sevgisinden alıkoymak, peygambere olan bağı koparmak için bir oyundur.
Kur’an’da peygamberimizin şöyle demesi isteniyor: ‘’de ki: Eğer siz Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah’da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.’’ (Al-i İmran:31)
Peygamber mi, Allah mı? Gibi mukayese ve tercih olmaz. Peygamber (as) yok sayılamaz. Sünnet kur-an’dan sonra ikinci kaynaktır. Hadisler bağlayıcıdır.
Kur’an’da peygamberle Allah’ın arasını açmak, birbirinden ayırmak isteyenlerin imanla küfür arasında yol tuttukları bildirilmiştir.’’ (Nisa:150)
115. Ayette de: ‘’ Her şey belli olduktan sonra peygamberden ayrılıp inananların yolundan başka yola uyan kimseyi cehenneme sokarız.’’ Buyrulmuştur.
Şunu unutmayalım ki peygamber sevgisi, peygamber muhabbeti ile Allah sevgisine ulaşılır.

Peygambere selavat getirmek şirk midir?
      Peygamber (as)’ı sevmek, sakalı şerifi saygıdan dolayı öpmek tapınma değildir.
Peygamber (as)’a selavat getirmek cenab-ı Allah’ın emridir. (Ahzab suresi:56) Allah ‘’peygambere selavat getirin’’ diye emrediyor.
Allah peygamberimize şefaat etme hakkı ve yetkisi vermiştir. (Taha:109) O’nun şefaatini de isteriz. Selam gönderir, selavat da getiririz. Ayrıca ezandan sonra ezan duası yaparak dua eder, duasını da alırız.
Bunları yapmak şirk de değildir.
Yalnız şu ifadelerden kaçınmak gerekir:
-İmdat! Ey Muhammed:
-Ya Muhammed bizi kurtar..!
-Bir de Allah’ın nurundan yaratılmıştır diyerek peygamber Allah’ın bir parçasıymış gibi kabul edilemez.

Haceru’l – Esved’i öpmek şirk midir?
      Haceru’l – Esved siyah bir taştır. Cennetten geldiğine inanılır. Kâbe’nin duvarında durmaktadır.
Peygamber (as) Haceru’l – Esved’i öpmüştür. Biz de peygamberimiz öptü diye öperiz. Yoksa ondan bir şey beklediğimizden dolayı değil.
Hz. Ömer (Ra) şöyle demiştir: ‘’Ey taş bilirim ki sen ne fayda verirsin ne de bir zararı giderirsin. Seni peygamber öptü diye öpüyorum.’’
Müslümanlarda Hac’da, Umre’de aynı duygularla selamlar ve aynı duygularla öper. Bunda bir tapınma ve beklenti olmaz.

Her hangi bir insana bağlılık şirk olur mu?
     İnsanlara bağlılık ve itaate, sevgide sınırı iyi ayarlamak gerekir. Kişiye kayıtsız şartsız teslimiyet olmaz. İnsandan yardım istenmez ve ona sığınılmaz. İmanlı gitmek azaptan kurtulmak için beklenti ve istekte bulunulmaz. Kişiler günahsız görülmez. Kimse sığınak kabul edilmez. Allah’ın sıfatları birilerine yakıştırılamaz. ‘’Gavs, ekber’’ denmez. Namaz da resimle, kişi ile rabıta kurulmaz. Falan bizi görür, bilir denmez. Kişiye kurban kesilmez. Yaşa, ilme gösterilen saygının ötesine geçilmez. İlminden, bilgisinden istifade edilenlerin bile elleri öpülüp, taparlık derecesinde divan durulmaz.

Ölülerle ilgili hangi davranışlar şirke götürür?
      Bazı kimseler ölülerin kemiklerini sızlatacak davranışlarda bulunuyor. Kabirleri, türbeleri tapınılan yerler haline getiriyorlar. Bir bakıma bazılarını ölüler yönetiyor.
Kabirler, türbeler, namaz yeri, dua istek yeri, adak yeri ve şifa bekleme yeri değildir.
Fatiha bekleyen insanlardan çok şey isteniyor, eş, aş, çocuk isteniyor.
Kur’an’da: ‘’Allah’la birlikte kimseye yalvarmayın.’’ (Cin suresi:18) diye emredilmiştir.
Dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:
– Türbelere her hangi bir şey atılmaz. Oradan bir şeyde alınmaz.
-Türbede mum yakılıp, çaput bağlanıp, adak adayıp el yüz sürerek bir şey istenmez ve beklenmez.
-Türbede yatılmaz, geri-geri çıkmak, emeklemek, etrafında dönmek, şifa beklemek şirktir.

Şirk’in cezası nedir?
     Şirke düşen imanını, güzel amellerinin sevabını kaybeder. Nikâh ondan düşer. Cenaze namazı kılınıp onun için dua edilmez. Müslüman birine mirasçı olamaz. O kişinin kestiği hayvan leş hükmündedir, eti yenmez.
Kur’an’da:’’ Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz.’’ (Nisah:48)
-‘’…Kim Allah’a ortak koşarsa Allah ona cenneti haram kılar. Onun yeri ateştir.’’ (Maida:72) buyrulmuştır.
Ayrıca Müşvikler için af dilenemeyeceği bildirilmiştir. (Tevbe suresi:80-84-113+münafikun:6)

Riya yani gösteriş şirk midir?
      Riyada gösteriş, övünme, imrendirme, yalan ve ortak koşma vardır.
Biri hem Allah için hem de insanlar yanında gösteriş için iş yapmak isteyince ‘’rabbine ibadet ederken doğru dürüst iş işleyin’’ ayeti nail olmuştur.
Ayrıca ‘’riyakârların amellerinin boşa gideceği bildirilmiştir. Vay o gösteriş için namaz kılanlara’’ buyrularak riyakârları kınamıştır.
Kahraman denmesi için savaşanın peygamberimiz şehit olamayacağını haber vermiştir.
Gösteriş yapana ahret de ‘’git sevabını falandan iste’’ denileceği bildirilmiştir.
Bir şeyler yaparken gösteriş yapmak işe başkalarını karıştırmak şirk sayılır.

Bir esnafın müşterisine dindar görünmesi doğru mu?
     Esnafın veya bir başkasının karşısındakine camiye gidişi gelişi ile takkesi, tesbihi ile astığı levha ile veya bazı dini kelime ve terimleri kullanarak veya hacılığını malzeme yaparak dindarlık mesajı vermesi doğru değildir. Allah korusun riyaya girebilir.
Müslüman’ın dindarlığı dinin sahibi cenabı Allaha karşı olmalıdır.
Din alıp satarak dünyalık toplanmaz. Hileli yollarla kazanç, meşruluktan çıkar. Peygamber (as): ‘’Aldatan bizden değildir’’ demiştir.
Din alimleri dini malzeme ederek dindarlık gösterisinde bulunarak, müşteri çekmeyi, para kazanmayı hoş görmemişlerdir.

Kur’an’da geçen Tağut ne demektir?
      Tağut, sapık, zorba, put, şeytan ve şeytani güç manalarına gelir.
Kur’an’da Allah kullarını şöyle uyarır:
-‘’Allah’a kulluk edin, Tağut an sakının.’’ (Nahl:36)
-‘’Kim tağutu reddedip Allah’a inanırsa kopmayan sağlam bir kulpa yapışmış olur.’’ (Bakara:256)
Peygamber (as): ‘’Çocuklarınıza Allah’tan başka tanrının olmadığını öğretin’’ buyurmuştur. (Müslim, cenaiz:1) Bunun üzerine sahabe ocuklarına ilk önce ‘’ Allah’a iman ettim, tağutu reddettim’’ cümlesini öğretmişlerdir.

Tanrı Kelimesi Allah kelimesinin yerini tutar mı?
      Tanrı kelimesi, ilah, mabud manalarına gelir. Allah’la eş anlamlı değildir. Onun için Allah kelimesinin yerini tutmaz.
Tanrı çokluk ifade eder.
Kelime-i tevhitte: ‘’Allah’tan başka tanrı yoktur’’ deriz.
Süleyman Çelebi:’’ Birdir Allah ondan artık tanrı yok’’ diyerek iki kelimeyi birbirinden ayırmıştır.
Allah’ın 99 isminin arasında Tanrı yoktur.
Kur’an’da: ‘’Allah’tan başka tanrı edinme!’’ emri vardır. (İsra:22)
Bir zamanlar ‘’Tanrı uludur’’ diye okutulan ezan herkesi üzmüştür.
Biri ‘’Tanrım ver’’ dese ‘’Tanrım affet!’’ dese bir şey verecek ve onu affedecek biri çıkmaz, eli boş kalır.
Allah’tan başkasına yapılmayan şeyler nelerdir?

-Allah’tan başkasına kulluk yapılmaz, ibadet edilmez.
-Allah’tan başkasına secde edilmez. İki büklüm önünde eğilinmez.
-Allah’tan başkasından yardım istenmez. Başkasına dua edilip ondan bir şey istenmez.
-Allah’tan başkasına kurban kesilmez.
-Allah’tan başkasına güvenilip, dayanılmaz. İnsanın eceli, rızkı sadece Allah’ın elinde ve takdirindedir. Onun bunun elinde aranmaz.
Kur’an’da şöyle bildiriliyor:
-‘’Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başka günahları dilerse bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse, büyük bir günahla iftira etmiş olur.’’ (Nisa:48)
Hızır dan, noel babadan, ölen bir kimseden bir şey beklenmez. Kur’an’da ‘’yardım ancak Allah’tandır buyrulur.’’ (Al-i İmran:126)

Allah’a imanda yanlışlıklar nelerdir?

-Allah’tan başka tanrı aracı edinmek,
-Allah’ı şekil olarak düşünmek,
-Allah’a bir yer düşünmek,
-Allah’ı gördüğünü onunla konuştuğunu iddia etmek,
-Kahpe felek, zalim felek demek,
-Koca Allah, Allah baba, Allah dede demek,
-Allah be, hay Allah be! Demek,
-Ey Allah’ım neredesin? Görmüyor musun? Duymuyor musun? Demek vb.

Allah’a yaklaşmak için vesile kılmak doğru mudur?
     Cenab-ı Allah’a yaklaşmak için herhangi bir aracıya, vasıtaya, ihtiyaç yoktur. Araplar Allah’a yaklaşmak için aracı kabul ettikleri için Müşrik olmuşlardır. Bu durum Kur’an’da şöyle ifade edilir:
-‘’Allah’ı bırakıp da ilah olduklarını ileri sürdüklerine yalvarsanız, onlar ne sıkıntınızı giderebilirler ne de bir şeyi değiştirebilirler.’’ (İsra:56)
Ancak dua ederken Allah’ın sevgili kulları ve peygamber (as) aşkına, hatırına…’’denilebilinir. Çünkü maida suresi: 35’de yol aranabileceği ifade ediliyor. Bu da Allah’la araya sokulmadan olur.

Duadan ve Kur’an okunduktan sonra Fatiha’nın taksimi doğru mudur?
Yapılan duanın sonunda: ‘’Şunun için ve Allah rızası için Fatiha’’ demek doğru değildir. Çünkü bir şey ya Allah içindir, ya da başkası içindir. Hem Allah için
hem de başkası için olmaz. Eğer bir şey Allah içinse başkası için olmaz, başkası içinse Allah için olmaz.
Allah için olan bir şeye başka bir şey karıştırılmamalıdır. Allah için yapılan başkası için yapılmaz.
Cahiliye devrinde Allah’a inanılıyordu ama Allah’la beraber putlara da ibadet ediliyordu.
Cenab-ı Allah’a her hangi bir şekilde ortak koşulmamalıdır. Bir şey Allah’la başkaları arasında taksim edip bölüştürülmez.
Duadan sonra ya ‘’Allah rızası için Fatiha’’ denmeli ya da ‘’şunun şunun için Fatiha’’ denmelidir.
Mehmet Zaid Korkut Hazretleri ana baba hakkı adlı kitabının ön sözünde bu konuda şöyle der: ‘’sıralayıp da Allah rızasını da ekleyivermek şirk dir.’’
Bir Sahab’i bir gün peygamber (as)’a şöyle der:
-‘’Ya rasûlallah, bana öyle bir amel söyle ki, bana faydası olsun, başkalarına da faydası olsun, aynı zamanda Allah da razı olsun.’’
Peygamber (as) şöyle cevap verir:
-‘’Bir şey ancak Allah için olur’’ demiş ve zümer suresinin 2. Ayetini okumuştur. Anlamı şöyledir:
-‘’Şüphesiz ki kitabı sana hak olarak indirdik, o halde sende dini Allah’a has kılarak İhlâs la kulluk et.’’
Şirk ne demek? Ortak koşma ve ortaklık demek. Öyle ise Allah’la hiçbir şeyi, hiçbir kimseyi ortak etmeyelim.


Bu yazıyı 1.886 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.